Home » Seksuele gerichtheid » ‘Bijbels Beraad M/V’ belegt een studiedag rond transgenderisme

‘Bijbels Beraad M/V’ belegt een studiedag rond transgenderisme

Vandaag (1-7-2021) bezocht ik het congres van ‘Bijbels Beraad M/V’ over transgenderisme. Een zeer gevoelig onderwerp zo is ook weer de afgelopen weken gebleken. Het lijkt alsof je het nooit goed kunt doen. We zouden spreekwoordelijk zeggen: het is op eieren lopen. Anderzijds is het goed dat er binnen de Gereformeerde Gezindte wordt nagedacht over deze thematiek. Vroeg of laat krijgen ambtsdragers daarmee te maken en dan is goede begeleiding van personen die het betreffen zeker aanbevolen. Door verkeerd taalgebruik, al is de intentie goed, kun je mensen voor de rest van hun leven beschadigen. Geen kleine zaak! Hieronder een kort verslag van het congres. Kort, omdat er in het najaar een bundel zal verschijnen waar de gehouden lezingen in gepubliceerd zullen worden.

Bijbels Beraad M/V’ is zoals de website weergeeft ‘een breed interkerkelijk platform dat staat voor de Bijbelse visie op man, vrouw, huwelijk en seksualiteit’. Het heeft als doel om christenen, gemeenten en kerken toe te rusten en weerbaar te maken op het vlak van de verhouding tussen man, vrouw, huwelijk en seksualiteit. Ook wil men onder christenen de bezinning rond deze thematiek op gang helpen. Het congres werd georganiseerd in de Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam

Kinneging

De dag werd geopend door Laurens van der Tang. We zongen Psalm 119 vers 53 uit de berijming van 1773 en Van der Tang las een stukje uit de Bijbel voor over de torenbouw van Babel (Genesis 11 vers 1-9). Over dit tekstgedeelte hield hij over een korte overdenking. Daarna gaf hij het woord aan de rechtsgeleerde prof. dr. Andreas A.M. Kinneging. Momenteel is Kinneging hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Leiden en hij heeft verschillende publicaties over ‘goed en kwaad’ op zijn naam staan. In zijn lezing ging de geleerde in op de vraag hoe het komt dat het transgenderisme (wat onderscheiden moet worden van genderdysforie) in onze cultuur zo sterk in opmars is. De lezing was grotendeels een samenvatting van het boek ‘De onzichtbare maat’, waarin kritiek geleverd wordt op de moderne westerse cultuur. De oorsprong van deze cultuur ligt in de Verlichting, Franse Revolutie en de Romantiek. Volgens Kinneging zijn de filosofische uitgangspunten van het transgenderisme tweeërlei: het eerste is de Romantische visie op het zelf, jezelf kunnen zijn is het hoogste goed. Het tweede is de techniek (en de natuurwetenschappen) die daarvoor de middelen geeft. Dit vertrouwen in en de hoop op techniek en de natuurwetenschappen is een product van het Verlichtingsdenken. Kinneging gaf een boeiend referaat. Wel vroeg ik mij af of hij niet teveel nadruk legt op de ziel vér boven het lichaam. Loop je dan als christen niet het gevaar om in docetisch/gnostisch vaarwater terecht te komen?

Van Hoek

Forumdiscussie onder leiding van ds. M. van Reenen met de vier sprekers. Foto genomen door Jan van Meerten op 1 juli 2021.

De volgende spreker was drs. Elise van Hoek. Van Hoek is manager Onderzoek & Beleid bij de NPV. Zij ging in haar bijdrage in op de medische aspecten van het genderdebat, met daarbij veel aandacht voor jongeren. Het valt op dat momenteel veel meer meisjes dan jongens zich aanmelden voor een behandeling. Vóór 2012 was dat het omgekeerde geval. Met haar lezing gaf ze een interessant overzicht met quotes, feiten en getallen. Voor onderwerp ‘gender’ bij basisschoolkinderen gaf ze mooie literatuurtips. Als de Heere het leven geeft, hoop ik deze tips de komende tijd te bestuderen. Het is wel jammer dat de beamer tijdens de lezingen erg weinig gebruikt werd. Vooral de lezing van drs. Van Hoek zou nog mooier zijn geworden als de quotes, feiten en getallen op diverse dia’s getoond werden. De overgedragen informatie beklijft dan beter bij de luisteraars. Dat geldt net zo voor de overige sprekers die soms quotes uit boeken aanhaalden of met instemming verwezen naar boeken waar meer informatie te vinden is. Tip voor ‘Bijbels Beraad M/V’ is dat ze de beamer vaker kunnen (m.i. zelfs moeten) gebruiken. Dit ‘Verlichtingsproduct’ staat (er) dan niet voor niets (aan).

Middagprogramma

De middag werd geopend door Erik-Jan Verbruggen. Hij las de geschiedenis van de ‘wonderbare spijziging’ voor en gaf daarover een korte overdenking. Daarna sprak de plaatselijke predikant drs. C. Sonnevelt over transgenderisme in het licht van de Bijbel. Hij benadrukte dat genderdysforie in de lijn van een goede schepping (met een scheppingsorde) en (de gevolgen van) een verwoestende zondeval bezien moet worden. Sonnevelt besprak daarna een tiental theologische noties die we onder ogen moeten zien als we het genderdebat voeren. Na deze lezing gaf ds. H.H. Klomp een pastorale handreiking in transgender situaties. Van de laatste lezing had ik vooraf een ander beeld. Ik dacht dat er enkele casussen besproken zouden worden van transgendersituaties waarbij dan enkele mogelijke hulprichtingen voorgesteld zouden worden. Het middagprogramma vond ik zelf wat minder geslaagd. Het werd door de uitloop van beide lezingen wat langdradig en ik kon persoonlijk moeilijker mijn aandacht erbij houden. Had graag gezien dat er een persoon die worstelt met zijn of haar genderdysforie uitgenodigd was. We kunnen wel over transgenders praten, maar beter is om met hen te praten. Door een transgender uit te nodigen staan we gelijk met onze voeten in de klei. Aan het einde van de middag was er overigens nog een forumdiscussie met de vier sprekers. Goed dat de organisatie ruimte bood voor (het beantwoorden van) een aantal vragen.

Tenslotte

Positief is dat er binnen de Gereformeerde Gezindte nagedacht wordt over transgenderisme en genderdysforie. Ik bedank de organisatie hartelijk voor het werk dat zij hierin gestoken hebben. Het congres was subliem verzorgd en de catering heeft er een hoop werk aan gehad. Hartelijk bedankt! Toch denk ik dat het de volgende keer goed is om eerst een besloten congres te beleggen over transgenderisme en genderdysforie. Daarbij zouden dan van de betrokken organisaties en kerken de hoofdrolspelers bij elkaar geroepen moeten worden. Dan kunnen er verschillende casussen besproken worden en het liefst ook mensen uitgenodigd worden die zelf over hun worsteling met genderdysforie vertellen. De besloten sfeer is dan ook, zo hoop ik, een veilige sfeer voor deze mensen. Een andere casus zou de framing die nu aan de gang is rond Hongarije en de daarop volgende politieke rel kunnen zijn. Enfin, er is nog veel te leren op dit gebied, maar ik ben blij dat hierover nu uitgebreid nagedacht wordt! Ik draag ‘Bijbels Beraad M/V’ daarom een warm hart toe! We hebben elkaar hard nodig en zeker op dit gebied.

Er zijn meer verslagen verschenen. In dit artikel vindt u een overzicht. Vooral de verslaglegging in het Reformatorisch Dagblad en die op de website ‘Bijbels Beraad M/V’ zelf geven een goed beeld van de dag.