Home » Hongarije » Bert Luijendijk van ‘Stem van Krimpen’ wil stedenband tussen Krimpen aan den IJssel en Kiskörös verbreken

Bert Luijendijk van ‘Stem van Krimpen’ wil stedenband tussen Krimpen aan den IJssel en Kiskörös verbreken

Bert Luijendijk van de politieke partij ‘Stem van Krimpen’ wil de stedenband tussen Krimpen aan den IJssel en Kiskörös verbreken. In een aantal (korte) opiniestukken in diverse kranten laat hij weten dat de huidige ‘afkeurenswaardige ontwikkelingen in Hongarije (…) vraagtekens’ moet ‘opleveren voor gemeenten die een innige stedenband hebben met een gemeente in Hongarije’. Uit de krantenartikelen wordt niet duidelijk over welke ‘afkeurenswaardige ontwikkelingen’ Luijendijk het heeft.1

Het stadhuis van Kiskörös – Bron: Wikipedia

Het is goed om een stedenband te heroverwegen, zeker als de relatie tussen gemeenten erg oppervlakkig blijft en slechts gaat over koetjes en kalfjes. Op 13 november 1993 heeft Krimpen aan den IJssel een officiële stedenband gesloten met Kiskörös. Kiskörös is een stadje met meer dan 13.000 inwoners in het zuiden van Hongarije.2 De band tussen Kisköros en Krimpen aan de IJssel heeft al vaker onder druk gestaan. In 20123 en 20194 waren er al geluiden te horen over het nut en de noodzaak van de stedenband. We willen in dit artikel niet stilstaan wat deze stedenband allemaal gekost en opgebracht heeft. Dat is voer voor een discussie in de Krimpense politiek. Voor Luijendijk zijn naast nut en noodzaak nog ook de ‘afkeurenswaardige ontwikkelingen in Hongarije’ een motief om de stedenband te breken.

‘Afkeurenswaardige ontwikkelingen’

Bert Luijendijk heeft zijn opinie om de stedenband tussen Krimpen aan den IJssel en Kiskörös op te heffen gepubliceerd in diverse kranten. We zien zijn opinie bij Binnenlands Bestuur5, De Volkskrant6, Nederlands Dagblad7 en Reformatorisch Dagblad8 Het is niet de eerste keer dat Bert Luijendijk oproept om de stedenband te breken, in 2012 liet hij ook al dergelijke geluiden horen, zij het met een ander motief.9 Waarom zou de stedenband verbroken moeten worden? Luijendijk schrijft dat ‘de berichtgeving over de afkeurenswaardige ontwikkelingen in Hongarije (…) vraagtekens’ moet ‘opleveren met gemeenten die een innige stedenband hebben (…)’. Verderop schrijft hij dat ‘de huidige verwerpelijke ontwikkelingen in Hongarije, die haaks staan op onze democratische waarden’ tijdens werkbezoek ‘onbesproken blijven en genegeerd worden’. Dat ‘geeft’ hem ‘te denken’. Volgens Luijendijk ‘glijdt’ Hongarije ‘af naar een situatie die zeker te vergelijken is met de periode van voor het aangaan van de stedenband’. Het ingezonden stuk wordt niet concreter dan dit. Er zijn kennelijk ‘afkeurenswaardige’ en ‘verwerpelijke’ ontwikkelingen in gang gezet binnen Hongarije die ervoor zorgen dat de stedenband gebroken moet worden. Welke ‘verwerpelijke’ en ‘afkeurenswaardige’ ontwikkelingen? De lezer wordt in het ongewisse gelaten.

Schriftelijke vragen

Op 29 maart 2021 stelt Bert Luijendijk namens Stem van Krimpen schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders over de stedenband met het Hongaarse Kiskörös.10Hieruit wordt duidelijk wat Luijendijk bedoelt met ‘afkeurenswaardige’ en ‘verwerpelijke’ ontwikkelingen.
De eerste vraag van Luijendijk luidt:

Vraag 1: Kunt u onze fractie aangeven op welke wijze er invulling is en wordt gegeven aan deze werkgroepen en welke onderwerpen er en door wie vanaf 1993 zoal besproken zijn?

Als toelichting bij deze vraag schrijft Luijendijk:

Wij nemen aan dat het College op de hoogte is van het feit dat sinds 2020 in Hongarije de rechtsstaat sterk is aangetast, mogelijkheden van vreedzaam protest zijn ingeperkt en mensenrechten worden geschonden.

De tweede vraag van het raadslid luidt:

Vraag 2: Wat is hierop de mening van het College van B&W, dat een hechte stedenrelatie onderhoudt met het Hongaarse Kiskörös?

Als toelichting bij deze vraag schrijft Luijendijk:

In Hongarije is eind vorig jaar door het parlement een wet aangenomen waardoor ongetrouwde koppels het recht om kinderen te adopteren is ontnomen. Ook werden twee constitutionele amendementen aangenomen die de rechten van lhbti’ers verder inperken.

De vragen drie tot en met vijf bevatten geen toelichten. Ze luiden:

Vraag 3: Is het College met ons van mening dat dit haaks staat op onze verworven rechten en ons eigen beleid en op welke wijze heeft het College hierover contact gehad met onze Hongaarse zusterstad?
Vraag 4: Wat is naar uw mening momenteel de waarde van het onderhouden van deze stedenrelatie met een stad in een land dat zich steeds meer verwijdert van onze westerse democratische waarden en wij onze bedenkingen niet uiten en geen gesprek gevoerd wordt over deze ongewenste ontwikkelingen?
Vraag 5: Hoe beoordeelt het College de huidige stedenband met deze Hongaarse stad en is het bereid deze in het licht van de geschetste ontwikkelingen te heroverwegen en hierover de raad te informeren?

LHBTIQ+-agenda

We zien hierboven dat de motivatie om de stedenband met Kiskörös te verbreken het Hongaarse regeringsbeleid is. Daar valt van alles voor en tegen te zeggen. Het is goed om kritiek op het regeringsbeleid te kunnen blijven uitspreken. De Hongaarse regering is zeker niet zonder zonden (wie wel?) en met een aantal zaken ben ik het ook niet (helemaal) eens. Toch laten de schriftelijke vragen, en de toelichting bij de eerste en tweede vraag door Luijendijk, een bittere nasmaak achter. Het lijkt erop dat de stedenbanden met Hongaarse steden onder andere verbroken moeten worden vanwege het feit dat Hongarije niet meegaat in het ‘met de voeten treden’ van bepaalde christelijke waarden en normen. Hongarije geeft, naar Bijbelse principes, hoog op van het traditionele gezin. Hongaren willen het traditionele gezin beschermen en dit in de wet verankeren.11 Uiteraard heeft dat consequenties voor mensen die zich niet aan deze gezinsprincipes willen houden. Homoseksuele praxis en andere seksuele praxis buiten het traditionele huwelijk wordt in de Schrift gezien als zonde. Dit mag overigens nooit leiden tot haat en geweld tegen LHBTIQ+-ers. Johannes 8 is daar erg duidelijk over. Wanneer je zonder zonde bent mag je de eerste steen gooien. Maar de Heere Jezus roept ook op om heen te gaan en niet meer te zondigen. We worden opgeroepen om tegen de zonde te strijden en niet om zonden (van wat voor een aard ook) toe te laten in ons leven of er openlijk mee te koop te lopen.

Tegenwoordig is het, met name in westerse landen, de gewoonte om de zonde van seksuele praxis buiten het traditionele huwelijk goed te keuren of zelfs openlijk te promoten. LHBTIQ+ lijkt zelfs een samenlevingsobsessie aan het worden. Iedereen die zijn mond hierover niet houdt, wordt (verbaal) neergesabeld of zelfs voor de rechter gedaagd. Daarmee worden Gods richtlijnen, die goed zijn voor alle mensen, met de voeten getreden. ‘Afkeurenswaardig’ en ‘verwerpelijk’ dat Hongarije voor het traditionele gezin opkomt? Dat Hongarije zich wil scharen naar Bijbelse principes is niet ‘afkeurenswaardig’ en ‘verwerpelijk’ maar juist ‘lovenswaardig’ en verdient onze steun. Laat Krimpen aan de IJssel de stedenband met Kiskörös niet verbreken maar juist versterken. Wellicht komt er dan een geestelijke opwekking in ons vaderland. Want Gods geboden, ook op het gebied van seksuele praxis en het gezin, zijn goed voor alle mensen.

Eerder schreef ik al over het wetsvoorstel om het ‘traditionele gezin’ te verankeren in de Hongaarse grondwet. Dit artikel is hier te lezen.

Voetnoten

 1. Met dank aan Lorens Knap, van Hongarije Holidays (zie: https://hongarijeholidays.nl/), die al wat voorwerk deed voor dit artikel. Voor Logos Instituut organiseert Lorens samen met mij volgend jaar de tweede geologiereis naar Hongarije. Zie voor meer informatie over deze reis: https://logos.nl/geologiereis-hongarije-2022/.
 2. Zie de Hongaarse Wikipedia over deze stad: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisk%C5%91r%C3%B6s.
 3. https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/45213/svk-wil-stedenband-met-kiskoros-verbreken.
 4. https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/204126/leefbaar-krimpen-wil-evaluatie-stedenband.
 5. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/opinie/ingezonden/heroverweeg-stedenbanden-met-hongaarse-steden.16736369.lynkx.
 6. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ingezonden-brieven-heroverweeg-stedenbanden-met-hongaarse-steden~b1e86c2c/.
 7. https://www.nd.nl/opinie/opinie/1030685/heroverweeg-stedenbanden-met-hongaarse-steden.
 8. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/Luijendijk+/id/tag:RD.nl,20210420:newsml_pr17026017.
 9. https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/45213/svk-wil-stedenband-met-kiskoros-verbreken.
 10. De schriftelijke vragen zijn hier online te vinden: https://www.stemvankrimpen.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-01-schriftelijke-vragen-SvK-over-stedenband-met-het-Hongaarse-Kisko%CC%88ro%CC%88s.docx.pdf.
 11. Ik schreef daar al eerder over: https://oorsprong.info/hongarije-wil-ouderschap-voor-man-en-vrouw-verankeren-in-de-grondwet/.