Home » Genealogie » Belofte van honderd gulden cum interesse door Adriaen van Meerten aan Henrick van Grootfelt

Belofte van honderd gulden cum interesse door Adriaen van Meerten aan Henrick van Grootfelt

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 328 (folio 50) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over een beloofde honderd gulden van Adriaen van Meerten aan Henrick van Grootfelt.1

De volledige transcriptie luidt:

Adriaen van Meerten ende Anna Vreem echteluijden promiserunt Henrick van Grootfelt ende Dirckge van Hoeven echteluijden hondert gulden cum interesse ende daer voor verbonden huijsinge ende hofstadt daer zij in ende op woonen, daer oost Jan van Wijck ende Gerard Dircksz, zuijden de straet, west joffrouw Van Bemmell ende noorden de Achterstraet, vermogens obligatie de dato 26e september 1666 ende alhier geregistreert den 27e dito.

#Gecasseert op quitancie van Henrick van Grootfelt staende op den brieff den 13e april 1674.#

Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om Adriaen van Meerten die getrouwd was met Anneke (Peters) van der Eem.2 Haar naam wordt kennelijk op meerdere manieren gespeld. Het echtpaar woonde tussen twee straten in. Waar het huis zich bevond heb ik (nog) niet kunnen uitzoeken. Wel weten we dat het echtpaar in het huis bewoonde en dat de noordelijke straat de naam ‘Achterstraat’ genoemd werd.

Voetnoten

  1. Bron voor deze belofte: Osenvorenreeks, Nummer A226 (oktober 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 234, 1660-1738 (1e deel 1660-1738), blz. 43. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-adriaen-van-meerten-en-anneke-van-der-eem/.