Home » Genealogie » Frans en Gerard van Hoeven dragen een hofstede op aan Jacob van Meerten en Hendersken van Roothuijsen

Frans en Gerard van Hoeven dragen een hofstede op aan Jacob van Meerten en Hendersken van Roothuijsen

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 701 (folio 107v.) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat om een hofstede die Frans en Gerard van Hoeven opdragen aan Jacob van Meerten en Hendersken van Roothuijsen.1

De volledige transcriptie luidt:

Protocol 701 (folio 107v.)

Frans ende Gerard van Hoeven hebben opgedraegen aen Jacob van Meerten ende Henrickje Peters haere hofstede bestaende in een groot ende kleijn huijs groot omtrent een hondt daer oost oost ende noorden een gemeijne straet, zuijden Herman Adriaensz ende west Peter Gerritsz, voor de somme van vijffhondert gulden den 24e december 1682. Geregistreert den 8e januarij 1683.

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A228 (oktober 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 234, 1660-1738 (3e deel 1680-1692), blz. 10. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.