Home » Genealogie » Zeven hont land voor de huisarmen van Ingen door Cornelis van Homoet en Willemke van Meerten in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

Zeven hont land voor de huisarmen van Ingen door Cornelis van Homoet en Willemke van Meerten in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 1212 (folio 247v) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over Cornelis van Homoet die getrouwd is met Willemken van Meerten. Hier wordt de opbrengst van een stuk van zeven hont land en honderd gulden gegeven aan de huisarmen van Ingen.1

Cornelis van Homoet en Willemke van Meerten eghteluijden, hebben schuldigh bekent aan den Huijsarmen van Ingen een somme van hondert gulden met de interes van dien ad vijff gulden des jaers, daer voor specialijck verbonden seve hondt landt genaamt het Schrevelant, ten oosten Cornelis van Dijck, zuijden de heer Van Merrevelt, west Cornelia van Gulijck en noorden Gerrit van Triest ofte wie etc. en voorts generalijck vermogens obligatie van, bij de debiteuren en geërfde getuijgen beteijckent. Geregistreert den 9e februarij 1722.”

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A230 (juli 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 234, 1660-1738 (5e deel 1709-1723), blz. 44. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.