Home » Geologie » Vierde volume van e-Origins verschijnt met dit keer alleen aandacht voor geologie – Bijdragen over zacht weefsel, gebergtevorming en plooien

Vierde volume van e-Origins verschijnt met dit keer alleen aandacht voor geologie – Bijdragen over zacht weefsel, gebergtevorming en plooien

Aan het einde van dit jaar verschijnt opnieuw een volume van e-Origins, het digitale tijdschrift van de Europese organisatie Biblical Creation Trust. Dit keer een geologisch themanummer, alle drie de bijdragen hebben raakvlakken met geologie.1

Soft Tissue

Na een voorwoord van de paleobioloog en aardwetenschapper Paul Garner (MSc.) is het eerste artikel van de aardwetenschapper dr. Ken Coulson. In het voorwoord wordt overigens aangegeven dat de reactie in het vervolg niet meer wacht op bijdragen totdat er genoeg content is voor een volume, maar direct na het aanleveren overgaat tot publicatie.2 De bijdrage van dr. Coulson heeft als titel ‘Dinosaur soft tissues still provide compelling evidence of young age’. Coulson geeft in het artikel aan dat het zogenoemde ‘zachte weefsel’ in dinofossielen ‘één van de meest overtuigende bewijsstukken is ter ondersteuning van een ‘Young-Age-Creationism‘. Er zijn door naturalisten wel verschillende hypothesen bedacht om het bestaan van dit ‘zachte weefsel’ te verklaren. Coulson laat zien dat geen enkele naturalistische hypothese het bestaan van ‘zacht weefsel’ afdoende kan verklaren. Het bestaan van ‘zacht weefsel’ is makkelijker om uit te leggen vanuit de gedachte dat deze dinosauriërs relatief recent hebben geleefd.3

Orogenese

Student aardwetenschappen Sophie Southerden gaat in het tweede artikel in op gebergtevorming (orogenese) vanuit het jonge-aarde-perspectief. De titel van haar bijdrage is: ‘The origin of the mountains: a creationist perspective‘.4 Zowel naturalisten als creationisten gebruiken de theorie van platentektoniek om de wereldwijde verspreiding van gebergten en de daarbij behorende structuren te verklaren. Uiteraard wijkt de creationistische theorie wat af van de naturalistische variant. De creationistische variant wordt Catastrophic Plate Tectonics (CPT) genoemd. Creationisten hebben theologische en geologische redenen om aan te nemen dat tijdens de zondvloed het proces van gebergtevorming begon. In dit artikel gaat Southerden in op deze gebergtevorming tijdens de zondvloed, maar ook in de periode daarna als de aardkorst weer wat meer tot rust komt (isostatisch evenwicht)5.6

Plooien

Het laatste artikel is van de paleobioloog en aardwetenschapper Paul Garner (MSc.) en gaat over grote plooien (folds) in de Grand Canyon. De titel van zijn bijdrage is ‘Flood geology explains Grand Canyon folds‘.[/note] Garner wijst erop dat naar aanleiding van diverse observaties en vervolgonderzoek door geoloog dr. Andrew Snelling er veel feiten boven tafel zijn gekomen rond de plooien in de Grand Canyon. Het onderzoek wijst er volgens Garner op dat de plooiingen beter past binnen het creationistische paradigma met een korte tijdschaal dan in het naturalistische paradigma.7

Voetnoten

  1. Het tijdschrift is hier te vinden: https://www.biblicalcreationtrust.org/resources-e-origins_vol_4.html. Op deze website verscheen vorig jaar een korte beschrijving van volume 3: https://oorsprong.info/derde-volume-van-online-tijdschrift-e-origins-verschijnt-met-een-bemoediging-voor-studenten-snelle-olievorming-en-gevederde-dinosauriers/.
  2. Het voorwoord is hier te vinden: https://www.biblicalcreationtrust.org/pdf/e-origins_vol4_p1_editorial.pdf.
  3. Het artikel van Coulson is hier te vinden: https://www.biblicalcreationtrust.org/pdf/e-origins_vol4_pp2-13_dinosaur%20soft%20tissue.pdf.
  4. Drs. Leon van den Berg ziet deze (herhaalde) gebergtevorming als een probleem voor creationisten. Hij schreef daar niet zo lang geleden nog een artikel over op de website van dr. René Fransen: http://www.sterrenstof.info/herhaalde-gebergtevorming-probleem-voor-het-zondvloedmodel/.
  5. Hierover heeft dr. Kurt Wise al eens een lezing gegeven: https://oorsprong.info/the-post-flood-period-the-arphaxadian-epoch-dr-kurt-p-wise-sprak-over-de-nazondvloedse-wereld-op-een-congres-van-is-genesis-history/.
  6. Het artikel van Southerden is hier te vinden: https://www.biblicalcreationtrust.org/pdf/e-origins_vol4_pp14-21_the_origin_of_the_mountains.pdf.
  7. Het artikel van Garner is hier te vinden: https://www.biblicalcreationtrust.org/pdf/e-origins_vol4_pp22-25_flood_geology_explains_grand_canyon_folds.pdf.