Home » Theologie » Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland en onze vroegste geschiedenis (2) – Ds. A. Schultink, Een getrouw woord

Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland en onze vroegste geschiedenis (2) – Ds. A. Schultink, Een getrouw woord

Een getrouw woord’. Deze titel heeft een preek van ds. A. Schultink in de Eskol Reeks meegekregen.1 De kerntekst is 1 Timotheüs 1:15.2 We bestuderen de preek op onze vroegste geschiedenis van schepping, zondeval, zondvloed en spraakverwarring.

Zondeval

Wij zijn ‘gevallen Adamskinderen’ en in de eeuwigheid hebben, volgens de predikant, onderhandelingen plaatsgevonden die ‘behelzen hoe God een gevallen Adamskind weer in Zijn gunst en gemeenschap terug wil brengen’.3Toen die Kerk van God af is gevallen, heeft Hij ook een weg uit moeten denken in Zijn wijsheid van eeuwigheid.4 De ambten die wij in het paradijs mochten bezitten (profeet, priester en koning) zijn we volgens de predikant kwijtgeraakt.5 Door de zonde is deze wereld vervloekt geworden.6 Schultink geeft aan dat we zondaren zijn. Wat zonde is? “Doel missen. Wij zijn doelmissers geworden, en daar moeten we aan ontdekt worden.”[Ibid blz. 12.[/note] Schultink: “Gods recht moet zijn loop hebben, want wij hebben tegen God gezondigd. We hebben God beledigd in het paradijs. Daar moet je niet te min over denken! God is een heilig, volmaakt, waarachtig Goddelijk Wezen, en daar hebben we tegen gezondigd.

Christus

Door de zondeval ‘doen’ wij ‘niet anders dan de dood liefhebben en daarom moeten we sterven’. De predikant wijst echter naar Ezechiël die Gods kinderen oproept om te leven.7 Waarom? “Wel omdat ze het leven mogen hebben, niet uit de eerste, maar uit de tweede Adam. Daar ligt het leven in.8

Conclusie: In de theologie van ds. A. Schultink neemt de zondeval een belangrijke plaats in. Christus wordt de tweede Adam genoemd.

Predikanten uit de Gereformeerde Gemeente in Nederland en onze vroegste geschiedenis

(1) Ds. F. Mallan, Het enige redmiddel tot Israëls behoudenis.
(2) Ds. A. Schultink, Een getrouw woord.

  1. Bron: Schultink, A., 2021, Een getrouw woord. Eskol Reeks nr. 13 (Rumpt: De Schatkamer).
  2. 1 Timotheüs 1:15 (SV): “Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.
  3. Ibid blz. 8.
  4. Ibid blz. 20.
  5. Ibid blz. 9.
  6. Ibid blz. 9.
  7. Het gaat hier om een tekst uit Ezechiël 16. Ezechiël 16:6 (SV): “Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef!“.
  8. Ibid blz. 17.