Home » Theologie » Predikanten uit de Christelijke Gereformeerde Kerk en onze vroegste geschiedenis (1) – Ds. J. van der Vlies, De hoogste stand in het geestelijk leven

Predikanten uit de Christelijke Gereformeerde Kerk en onze vroegste geschiedenis (1) – Ds. J. van der Vlies, De hoogste stand in het geestelijk leven

De hoogste stand in het geestelijk leven’. Deze titel wordt meegegeven aan een preek van wijlen ds. J. van der Vlies (1927-1983).1 Deze preek is uitgesproken als nabetrachting op het gehouden Heilig Avondmaal. De gekozen kerntekst komt uit Ezechiël 36:31.2 Hieronder slechts de uitspraken die de vroegste geschiedenis van schepping, zondeval, zondvloed en spraakverwarring aangaan.

Schepping van de mens

In deze preek wordt niet veel gezegd over de schepping van de mens. Op bladzijde 6 noemt de predikant de mensen ‘schepselen’ en op bladzijde 18 zijn mensen ‘Zijn maaksel’.

Zondeval

De predikant vraag zich af wat de eerste zonde is geweest. Van der Vlies: “Dat is de tegenstelling geweest. Adam en Eva hadden een behagen in zichzelf en hebben God van de troon gestoten en zijn hoogmoedig geworden. Dat is de val geweest.” Met de tegenstelling bedoelt de predikant de tegenstelling tot de tekstwoorden ‘een walging van uzelven’.

Conclusie: De predikant noemt mensen schepselen en geeft aan dat de zonde van Adam en Eva ‘de eerste zonde’ is geweest.

Voetnoten

  1. Ds. J. van der Vlies (1927-1983) was predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn (tegenwoordig de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Op 30 juni 1970 werd hij verbonden aan de gemeente van Nieuwpoort. In 1979 verbond hij zich, tot zijn overlijden in 1983, aan de gemeente van Driebergen.
  2. Ezechiël 36:31 (SV): “Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren; en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen.”