Home » Genealogie » Panding van de rede en ongerede goederen van Jan van Meerten en Neeltje van Wees door Johan Paulus Wolson

Panding van de rede en ongerede goederen van Jan van Meerten en Neeltje van Wees door Johan Paulus Wolson

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 636 (fol. 156v. – 157) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Deze akte gaat over rede en ongerede goederen van Jan (Jansen) van Meerten en Neeltjen (Jansen) van Wees die gepand zijn door Johan Paulus Wolson.1

De volledige transcriptie luidt:

“Aen de reede en ongereede goederen van Jan Jansen van Meerten ende Neeltjen Jansen van Wees onder Kesteren is gepandt door den heere Johan Paulus Wolson. En in specie aan twe stucken bouwlant, eerstelijck eenen mergen genaemt Jenuslandt over den Broekdijk, zuijden Jan Segers, en noorden N. Brienen. Item de helft van elf hondt genaemt Mommenlandt, oost de erven van Jan van Wees, west meester Jan Wildeman onder Kesteren gelegen. Item aan de erfportie off kindtsgedeelte als gemelte echteluijden soude koome te deelen van haar overledene vader Jan Gerrits van Wees. Tot verhaal van eene som van seshondert negenen taggentigh gulden weegens verscheenen pagten en gekogt koorn etc.. Vermogens acte van pandingh van den 13e julij 1735 en insinuatie eodem die. Geregistreert den 14e julij 1735.”

Een ander stuk land van dit gezin wordt op dezelfde bladzijde als het hierboven geciteerde stuk genoemd. Beschreven in protocol 634 (folio 156). Hier wordt een stuk land genoemd van Arien (Gerritse) van Wees en Jenneke van Cleef. Vermoedelijk staat hier een fout in de akte. Adriaen (of: Arien) van Wees die getrouwd was met Jenneke van Cleef was een broer van Neeltje. Het moet dus zijn Arien (Jansen) van Wees. De verwarring zal komen omdat hun vader Jan (Gerritse) van Wees was. Het land van Arien is ongeveer 1,5 morgen bouwland. Hieronder volgt daarvan de situatieschets. Het in deze akte eerstgenoemde bouwland (op de Hoge Woerd) laten we hier buiten beschouwing.

Op bladzijde 26 van het hierboven genoemde boek vinden we een (nog) onbegrijpelijke tekst over dit echtpaar in Protocol 603 (folio 141). Transcriptie:

Jan Janze van Meerten en Neeltje van Wees – echteluijden vide Meerten en Aalst den 4e september 1730, folio 199.

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A76 (september 1993; 2e druk), Akten van kerspel Bezwaar Kesteren, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 246, 1660-1739 (3e deel; 1719 – 1739), blz. 35. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.