Home » Intelligent Design » Een academisch platform voor Intelligent Design in Brazilië

Een academisch platform voor Intelligent Design in Brazilië

In 2017 werd in een Braziliaanse universiteit het Academic Center for Intelligent Design opgericht. Er wordt binnen dat centrum samengewerkt met de bekende ID-organisatie Discovery Institute uit Seattle. Dat laat de Mackenzie Presbyterian University in Sao Paulo weten op haar website.1

Vrijdag en zaterdag 5 en 6 mei 2017 werd het beoogde Academic Center. Het nieuwe centrum wil een interdisciplinair onderzoekscentrum zijn. Het doel is meer onderzoek te doen om daarmee meer argumenten te kunnen geven voor Intelligent Design. Een ander doel is om de relatie tussen wetenschap en cultuur (waaronder geloof en wetenschap) te verkennen. De voorzitter van het Discovery Institute, Steve Buri, noemt de oprichting een ‘mijlpaal in het debat over oorspongsvragen’. Vijdag 5 mei 2017 werd de receptie gehouden met de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Dit werd gevolgd door een conferentie, de volgende dag, waarbij dr. Axe, dr. Behe en dr. Miller samen met nog enkele Braziliaanse wetenschappers lezingen gaven rond het thema intelligent ontwerp.

Het academische plaform is een samenwerking tussen de Mackenzie Universiteit en de Brazilian Society of Intelligent Design. Deze laatste groep wordt geleid door dr. Marcos N. Eberlin, een (bio)chemicus. Deze geleerde is lid van de Braziliaanse Nationale Academie van Wetenschappen en heeft een indrukwekkende lijst van meer dan 900 publicaties op zijn naam staan.2 Volgens Eberlin is er in Brazilië een toenemende belangstelling voor Intelligent Design en is Brazilië er klaar voor om internationaal ook een steentje bij te dragen aan het debat over intelligent ontwerp in de natuur. Het Academic Center wil, om de meer dan 200 miljoen Brazilianen te bereiken, wetenschappelijk onderzoek doen, conferenties organiseren, boeken publiceren, programma’s voor de televisie en radio produceren en educatief materiaal maken.3

Volgens sommige sceptici is de ID-beweging ‘zo dood als een pier’. Dat lijkt meer een wens te zijn dan realiteit. Naast de oprichting van dit Academic Center worden er boeken gepubliceerd4, wereldwijd conferenties georganiseerd5 en wetenschappelijke papers geschreven6. Recent kwam een Duitse paleontoloog, dr. Günter Bechly, nog in het nieuws vanwege zijn overstap naar de ID-beweging. Dat kwam omdat hij materiaal van mensen achter de ID-beweging las en vervolgens door Gods Geest overtuigd raakte van het bestaan van God, de Schepper van hemel en aarde.7

Creationisten en ID

Hoe moeten creationisten omgaan met de ID-beweging? Veel ID’ers geloven toch dat de aarde miljarden jaren oud is? Dat klopt, een variatie aan overtuigingen kan zich vinden in de ID-gedachte. Zo zijn er onder hen oude-aarde-creationisten, jonge-aarde-creationisten, progressief-creationisten etc. Allen geloven ze dat er een intelligent ontwerp achter de levende natuur schuilgaat. Creationisten nemen afstand van de hoge ouderdom van de aarde die door veel ID-ers wordt verdedigd. Daarom zal er over de geologie en (sommige delen van) de theologie een verschil van mening bestaan. Deze verschillen moeten we niet wegpoetsen en zien als een luttel verschil van inzicht. Maar we moeten aan de andere kant ook niet het spreekwoordelijke kind met het badwater weggooien. Op het gebied van bijvoorbeeld de wetenschapsfilosofie en biologie zou ik het van harte toejuichen dat creationisten en ID’ers samen zouden werken.8 Want zowel creationisten als ID’ers geloven dat er een intelligent ontwerp ten grondslag ligt aan deze wereld. Creationisten gaan wel een stap verder en geloven dat er een persoonlijke, scheppende en onderhoudende God achter dat intelligent ontwerp zit. Hij heeft de aarde recent geschapen in zes dagen! En wij hebben het voorrecht dat we Zijn schepping kunnen en mogen onderzoeken, ‘overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in hetwelk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen, namelijk Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, als de apostel Paulus zegt, Rom. 1:20 (…)’ (NGB artikel 2).9 Soli Deo Gloria!

Dit artikel schreef ik in 2017.

Voetnoten

  1. http://portal.mackenzie.br/en/discovery-mackenzie/.
  2. Zie deze link voor zijn publicaties: https://scholar.google.com.br/citations?user=FuX5t1IAAAAJ&hl=en.
  3. Voor het bovenstaande verhaal heb ik gebruikt gemaakt van een kort verslag op de website Evolution News & Views: https://www.evolutionnews.org/2017/05/brazils-mackenzie-university-to-launch-new-center-on-intelligent-design/.
  4. Zie bijvoorbeeld: Axe, D.D., 2016, Undeniable. How Biology Confirms our Intuition That Life Is Designed (New York: Harper Collins Publishers). Bethel, T., 2017, Darwin’s House of Cards. A Journalist’s Odyssey through the Darwin Debates (Seattle: Discovery Institute Press). Klinghoffer, D., 2015, Debating Darwin’s Doubt. A Scientific Controversy that Can No Longer be denied (Seattle: Discovery Institute Press). Marks, R.J., Dembski, W.A., Ewert, W., 2017, Introduction to Evolutionary Informatics (Singapore: World Scientific Publishing Co). Meyer, S.C., 2013, Darwin’s Doubt. The explosive origin of animal life and the case for Intelligent Design (New York: Harper Collins Publishers). Rossiter, W.D., 2015, Shadow of Oz. Theistic Evolution and the Absent of God (Eugene: Wipf and Stock Publishers). Wells, J., 2017, Zombie Science. More Icons of Evolution (Seattle: Discovery Institute Press).
  5. Zo was ik in 2016 samen met een Nederlandse medecreationist op een Intelligent Design conferentie in Cambridge.
  6. Zie bijvoorbeeld: Hössjer, O., Gauger, A., Reeves, C., 2016, Genetic Modeling of Human History Part 1: Comparison of Common Descent and Unique Origin Approaches, Bio-Complexity 2016 (3): 1-15. Hössjer, O., Gauger, A., Reeves, C., 2016, Genetic Modeling of Human History Part 2: Unique Origin Algorithm, Bio-Complexity 2016 (4): 1-36.
  7. Zie mijn artikel in Weet Magazine. Meerten, J.W. van, 2017, Agnost evolueert tot christen, Weet Magazine 44: 11.
  8. Gelukkig is dat ook het geval ziende op diverse publicaties. Lees bijvoorbeeld: Marks, R.J., Behe, M.J., Dembski, W.A., Gordon, B.L., Sanford, J.C., 2011, Biological Information New Perspectives (Singapore World Scientific Publishers Co).
  9. Bres, G. de., 2009, De Nederlandse Geloofsbelijdenis met kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten (Barneveld: Gebr. Koster). Zie voor de achtergrond, de receptie en de context van dit artikel het lezenswaardige proefschrift van dr. A.J. Kunz. Kunz, A.J., 2013, Als een prachtig boek. Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 2 in de context van de vroegreformatorische theologie (Zoetermeer: Boekencentrum Academic).