Home » Theologie » De ‘Bijbel met Uitleg’ over het zuchten van Gods schepping in Romeinen 8

De ‘Bijbel met Uitleg’ over het zuchten van Gods schepping in Romeinen 8

Romeinen 8:19-22 vormen één van de kernteksten binnen het debat over dierlijk lijden ten gevolge van de zondeval. Op deze website is al gekeken naar wat de ‘Kanttekeningen bij de Statenvertaling’ hierover te zeggen heeft. Hieronder wordt nagegaan wat de ‘Bijbel met Uitleg’ hierover schrijft op bladzijde 1736.1 De ‘Bijbel met Uitleg’ is ondertussen een begrip geworden in de rechterflank van de Gereformeerde Gezindte. Diverse predikanten en theologen uit verschillende kerkgenootschappen hebben hieraan meegewerkt.2

Bijbel met Uitleg’ geeft de Bijbeltekst weer in de Statenvertaling. Onder de Bijbeltekst wordt dan een korte verklaring gegeven. De verzen 19 tot en met 22 van Romeinen 8 worden samen genomen in de uitleg. De scribent meldt dat de schepping ‘ook verlangend’ uitziet ‘naar het moment dat Gods kinderen de heerlijkheid ontvangen’. Nu is de schepping onderworpen aan de vergankelijkheid en de dood. Dit is volgens de scribent vanwege ‘de zonden van de mens’. Maar op de oordeelsdag ‘zal ook de schepping bevrijd worden van de gevolgen van de zonde’. De schepping zal dan ‘weer heerlijk schitteren’ en delen ‘in de heerlijkheid van Gods kinderen’. Hoewel hier niet impliciet naar de zondeval wordt verwezen, kunnen we dat wel expliciet zo lezen. De uitleg bij deze teksten is dus maar kort Het via het Reformatorisch Dagblad begrepen dat de ‘Bijbel met Uitleg’ een revisie ondergaat.3 Het zo goed zijn om hier te wijzen op de zondeval en zó nog duidelijker te verklaren dat de schepping zucht ‘om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft’ (vs. 20).

Voetnoten

  1. Deze ‘Bijbel met Uitleg’ wordt verkocht via de website van Uitgeverij De Banier: https://www.debanier.nl/bijbel-met-uitleg.
  2. Het artikel over de Kanttekeningen is hier te vinden: https://oorsprong.info/want-wij-weten-dat-het-ganse-schepsel-tezamen-zucht-de-kanttekeningen-bij-de-statenvertaling-over-romeinen-819-22/.
  3. https://www.rd.nl/artikel/1066454-stuurgroep-gaat-bijbel-met-uitleg-reviseren.