Home » Column » COLUMN: Geef mij een teken en ik word creationist

COLUMN: Geef mij een teken en ik word creationist

De laatste tijd roeren de monden (of beter gezegd: de toetsenborden) van atheïsten en theïstisch evolutionisten zich steeds vaker richting creationisten. Vaak zijn dat overigens geen woorden van waardering, maar is het veeleer het verspreiden van een onaangename geur. Steeds vaker komt uit het toetsenbord van deze zelfverklaarde tegenstanders de volgende zin: ‘Geef mij één overtuigend wetenschappelijk argument en ik word creationist.’ Na deze zin volgt soms: ‘Dus geen antwoord uit de Bijbel.’ Een zeer prikkelende en soms pijnlijke column over tekens.

Deze stelling, die tevens een indirecte vraag is, ruikt naar en lijkt op Haagse bluf – een Nederlands nagerecht dat bestaat uit stijf opgeklopt eiwit met bessensap en veel suiker. Je eigen basisovertuiging vanwege één argument opzijzetten, is heel onverstandig. Je moet namelijk niet over een nacht ijs gaan. Afgezien daarvan doet het aan onze Schepper en Koning denken. Hij kreeg wel vaker te horen: geef mij één overtuigend teken en ik zal geloven. Zijn antwoord was niet altijd even mals.1

Kom af van het kruis!

De Borg en Middelaar, onze Heere Jezus Christus, heeft het zwaar. Langs Zijn kruis loopt een spottende en lachende menigte. Zij roepen: ‘Gij, Die den tempel afbreekt, en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelven’. Even daarna: ‘Indien Gij de Zone Gods zijt, zo kom af van het kruis’. Ook de overpriesters en Schriftgeleerden doen mee: ‘Anderen heeft Hij verlost, Hij kan Zichzelven niet verlossen. Indien Hij de Koning Israëls is, dat Hij nu afkome van het kruis, en wij zullen Hem geloven.’ Wat zou er gebeurd zijn als Christus werkelijk van het kruis afgekomen was? Ik vermoed dat de overpriesters en Schriftgeleerden ter plekke een excuus bedacht zouden hebben.

Jona, de profeet

Toen de Heere Jezus op aarde rondwandelde, kwamen op een dag de farizeeën en sadduceeën tot Hem. Zij verzochten Hem en wilden een teken uit de hemel ontvangen. Christus antwoordde hen: ‘Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; en des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! Het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?’ Christus luisterde niet naar het verzoek, maar Hij zei: ‘Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, den profeet.

Zo iemand uit de doden opstond…

“Er is voldoende licht voor hen die Intelligent Ontwerp in de natuur verlangen te zien; er is voldoende duisternis voor hen die het tegenovergestelde (bruut toeval of onvermijdelijkheid) willen zien.”

Het laatste voorbeeld komt uit een gelijkenis die de Heere Jezus vertelde toen Hij op aarde was. Er was een rijke man en een arme Lazarus. Toen Lazarus stierf, werd hij gedragen in Abrahams schoot. Toen de rijke man stierf, deed hij zijn ogen open in een plaats waar hij pijn leed. Toen de rijke man erachter kwam dat niets hem meer kon verkoelen, smeekte hij Abraham of deze iemand naar zijn familie op aarde zou willen sturen. Vader Abraham zei toen: ‘Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. (…) Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.’ Heldere taal! Geloof de tekenen die in de Heilige Schrift gegeven worden.

Eén wetenschappelijk argument (een teken) zal er niet voor zorgen dat de eigen basisovertuiging ingeruild wordt voor een andere basisovertuiging. Blaise Pascal zou zeggen: ‘Er is voldoende licht voor hen die slechts verlangen te zien, en voldoende duisternis voor hen die het tegenovergestelde willen.’ Er is voldoende licht voor hen die Intelligent Ontwerp in de natuur verlangen te zien; er is voldoende duisternis voor hen die het tegenovergestelde (bruut toeval of onvermijdelijkheid) willen zien. Een enkel teken zal daar niet aan bijdragen. Het geloof is ten diepste niet gebaseerd op tekenen, al kunnen deze wel versterkend en bemoedigend werken, maar op Zijn levende Woord. Geef mij een teken…? Lees de Heilige Schrift maar, en begin dan bij Mozes en de profeten. Als je dat niet gelooft, dan zul je het andere ook niet geloven, zelfs als er iemand uit de dood zou opstaan.

Dit artikel werd in 2018 geschreven.

Voetnoten

  1. Uiteraard dienen we in gedachten te houden dat Gods Zoon wist wat er in de gedachten speelde en wat het motief was voor de verzoeking. Bij mensen, die zich op het internet roeren, is dat voor mij niet duidelijk. De mens ziet namelijk al snel aan wat voor ogen is.