Home » Muziek

Categorie archieven: Muziek

‘Het water steeg wel hoog’ – Lied voor de onderbouw van het basisonderwijs

Het is belangrijk om onze kinderen meer te leren over de zesdaagse schepping. Dat kan met behulp van diverse materialen, methoden en werkvormen. Veel jonge kinderen leren door te zingen! Het is daarom heel goed dat er ook liederen bestaan over de zondvloed die de chronologie van de geschiedenis in Genesis volgen. Eén zo’n lied is ‘Het water steeg wel hoog‘ Het lied is geschreven door Hanna Lam (1928-1988) en gecomponeerd door Wim ter Burg (1914-1995). ‘Het water steeg wel hoog‘ wordt in de onderbouw van veel (reformatorische) basisscholen aangeleerd en gezongen. Hieronder volgt een opname via YouTube. Onderaan de pagina wordt ook de liedtekst van het lied weergegeven. Dit lied is ook te zingen via Gezangboek.nl.1

Opname

Onderstaande opname is gemaakt in de vroegere Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Schildwolde.

Liedtekst

1. Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder,
ging Noach niet ten onder.
De ark alleen bleef droog,
de ark alleen bleef droog.

2. De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen.
De dieren twee aan twee,
de dieren twee aan twee.

3. Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken.
De ark liep aan de grond,
de ark liep aan de grond.

4. De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen,
onder de groene bomen.
In vrede met de Heer’,
In vrede met de Heer’.

5. De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken.
Gods woorden te vertolken:
het land, het land blijft droog.
Het land, het land blijft droog.

Zie ook het lied ‘In den beginne lag de aarde verloren’ (hier).

Voetnoten

‘Als zij mij zien, verlost van smart en pijn’ – Psalmen ter herdenking van het overlijden van onze lieve Jarco van Meerten

Vandaag is het een jaar geleden dat onze lieve Jarco is overleden. Maar als gezin treuren we niet als degenen die geen hoop hebben! We mogen geloven dat hij de strijd eeuwig te boven is! De onderstaande psalmen zijn gespeeld en gezongen in de Noorderkerk te Rijssen (zonder verband met het overlijden van onze zoon). De psalmen 51:7 en 69:13 zijn gespeeld door organist Dick Slagman en tekenen treffend hoe dat gemis bij mij op dit moment ervaren wordt, maar ook het verlangen dat het verlies van Jarco tot eeuwige winst mag zijn. Hieronder de psalm en daaronder de tekst. Ter herdenking aan het overlijden van onze lieve Jarco.

Tekst

Psalm 51:7

Dan zal ik elk, die’t heilspoor bijster is,
Vrijmoedig al Uw rechte wegen leren;
De zondaar zal zich dan tot U bekeren,
En scheppen moed uit mijn behoudenis.
O God, Gij God mijns heils, vergeef mijn schuld,
Mijn bloedschuld toch, hoe billijk ook te doemen;
Dan zal mijn mond, met zangstof weer vervuld,
Uw heilig recht, gepaard met goedheid, roemen.

Psalm 69:13

Dat zal den HEER veel aangenamer zijn
Dan os of var, die hunnen klauw verdelen.
De blijdschap zal het hart der vromen strelen,
Als zij mij zien, verlost van smart en pijn.
Gij, die God zoekt in al uw zielsverdriet,
Houdt aan, grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven;
Nooddruftigen veracht Zijn goedheid niet;
Nooit zal Hij Zijn gevangenen begeven.

Voetnoten

Hemelvaartsdag 2023 – ‘God vaart voor het oog’

Vandaag is het Hemelvaartsdag. In veel diensten vandaag wordt Psalm 47 gezongen. Hieronder zingen zo’n 1800 Katwijkse mannen deze Psalm naar de berijming van 1773 en onder leiding van dirigent Bert Noteboom. Allemaal een gezegende Hemelvaartsdag toegewenst, de kroningsdag van Christus.

Hatikvah – Het Israëlische volkslied

Gisteren was het 75 jaar geleden dat Israël zijn onafhankelijkheid uitriep. Daarop volgend krijgt de staat internationaal veel tegenstand, maar ook veel steun. Het land wordt de thuishaven van veel Joden die in de verstrooiing leven. Ter herdenking van deze mijlpaal plaatsen wij op onze website het volkslied van Israël, ‘Hatikvah’ (de hoop). Hieronder de video en daaronder de songtekst.

Het volkslied

De songtekst

Kol ‘od balevav penimah
Nefesh Yehudi homiyah,
Ulfa’ate mizrach kadimah,
‘Ayin leTziyon tzofiyah;

‘Od lo avdah tikvatenu,
Hatikvah bat shnot ’alpayim,
𝄆 Lihyot ‘am chofshi be’artzenu,
’Eretz-Tziyon virushalayim. 𝄇

Nederlandse vertaling

Zolang in het hart, van binnen,
Een Joodse ziel levendig is.
En naar het oosten, vooruit,
Het oog naar Zion kijkt.

Is onze hoop nog niet verloren.
De hoop die al tweeduizend jaren leeft.
Een vrij volk te zijn in ons land.
Het land van Zion en Jeruzalem.

Goede Vrijdag 2023 – William Bingham Tappan (1794-1849), ”t Is middernacht, en in de hof’

Een bekend lijdenslied binnen de Gereformeerde Gezindte is ‘t Is middernacht, en in de hof. Dit lied is een vertaling door de hervormde predikant ds. Carel Steven Adama van Scheltema (1815-1897) van het lied ‘Tis midnight; and on Olive’s brow van ds. William Bingham Tappan (1794-1849). Speciaal op Goede Vrijdag willen we dit lied met u delen. De onderstaande video is gezongen door Mannenensemble Cantare. Een gezegende Goede Vrijdag toegewenst! Hieronder eerst de YouTube-video en daarna de songtekst.

Video

Songtekst

1 ’t Is middernacht en in den hof,
Buigt, tot den dood bedroefd, in ’t stof
De Levensvorst; in Zijn gebeên
Doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

2 ’t Is middernacht, maar hoe Hij lijdt,
Zijn jong’ren slapen bij dien strijd;
En derven, afgemat in rouw,
Den aanblik op des Meesters trouw.

3 ’t Is middernacht, maar Jezus waakt,
En ’t zielenlijden, dat Hij smaakt,
Bant uit Zijn hart de bede niet:
„Mijn Vader, dat uw wil geschied”.

4 ’t Is middernacht, en ’t Vaderhart
Sterkt en verstaat den Man van smart,
Die ’t enig lijden, dat Hij torst,
Ten eind doorstrijdt als levensvorst.

‘In het begin lag de aarde verloren’ – Lied voor de onderbouw van het basisonderwijs

Het is belangrijk om onze kinderen meer te leren over de zesdaagse schepping. Dat kan met behulp van diverse materialen, methoden en werkvormen. Veel jonge kinderen leren door te zingen! Het is daarom heel goed dat er ook liederen bestaan over de schepping die de chronologie van het scheppingsverhaal volgen. Eén zo’n lied is ‘In het begin lag de aarde verloren‘ Het lied is geschreven door Hanna Lam (1928-1988) en gecomponeerd door Wim ter Burg (1914-1995). ‘In het begin lag de aarde verloren‘ wordt in de onderbouw van veel (reformatorische) basisscholen aangeleerd en gezongen. Hieronder volgen twee video’s via YouTube. De tweede video is een instrumentale versie van het volledige lied met in de ondertiteling de liedtekst. Onderaan de pagina wordt ook de liedtekst van het lied weergegeven. Dit lied is ook te zingen via Gezangboek.nl.1

Nederland Zingt

Klopstra

Liedtekst

1. In het begin lag de aarde verloren,
in het begin in de duisternis.
God sprak Zijn woord en het licht werd geboren,
‘t licht dat vandaag onze dag nog is.

2. In het begin zijn de wolken en luchten,
in het begin is de hemel ontstaan.
God sprak Zijn woord en de wateren vluchtten:
zo bracht Hij scheiding en ruimte aan.

3. In het begin is de aarde gekomen,
in het begin uit de diepte der zee.
In het begin kwam het gras en de bomen,
bloeiden de bloemen en graasde het vee.

4. In het begin zijn de sterren gaan branden,
in het begin kwam de zon en de maan.
Boven het land en de zee en de stranden,
wijzen zij wegen en tijden aan.

5. In het begin kwamen vogels gevlogen,
in het begin werd hun lied al gehoord.
Vissen in ‘t water, wat leeft op het droge:
God schiep de dieren elk naar zijn soort2.

6. In het begin riep God mensen tot leven,
in het begin was het woord in hun mond.
Wat was het goed om op aarde te leven,
wat was God blij dat de wereld bestond.

Voetnoten

‘Vaste rots van mijn behoud’ en Augustus Montague Toplady (1740-1778)

Vaste rots van mijn behoud’. Dit lied betreft een vrije vertaling, door dichteres Jacqueline van der Waals (1868-1922), van ‘Rocks of ages, cleft for me’ van de Calvinist en liedschrijver Augustus Montague Toplady (1740-1778). Het lied wijst heen naar het volbrachte werk van Christus voor doodschuldige zondaren. Niet eigen kracht maakt zalig, maar alléén het toegepaste werk van de Heere Jezus Christus aan zondaarsharten. Voor wie dat hartenkennis is: een grote troost! Hieronder het lied gedeeld in twee versies en daaronder de lyrics.

Vers 1,2 en 4 gezongen door Urker zangers

Alle verzen gezongen

Lyrics

1 Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

3 Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirre of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

4 Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit de aardse woon
opklimt tot des rechters troon, —
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Christus het enige Fundament – Robert Murray McCheyne, ‘Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart’

Er zijn christelijke (lees: creationistische) organisaties die met plaatjes aangeven, of in ieder geval de suggestie opwerpen, dat Genesis hét fundament is (van het christelijk geloof). De plaatjes zijn op dit punt fout, want niet Genesis is het fundament, maar Christus (het Woord) is het enige Fundament (naar 1 Korinthe 3). Genesis is dus ook geen nevenfundament naast Christus, maar Christus is het enige Fundament. Uiteraard is de juiste interpretatie van Genesis wel belangrijk voor de vierdeling van de geschiedenis: schepping, zondeval, verlossing en voleinding. En kun je in heilige verontwaardiging reageren op personen die deze vierdeling verwerpen of bagatelliseren. De zondeval is er immers de oorzaak van dat wij aan ‘allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen‘ zijn (klassieke doopformulier). Wáárom Christus het enige Fundament is, lezen we in de Bijbel én ook in het onderstaande lied. Dit lied is oorspronkelijk geschreven door de Schotse predikant Robert Murray McCheyne (1813-1843) en later vertaald door de predikant en dichter Jan Jakob Lodewijk ten Kate (1819-1889). Een aantal eeuwen oud, maar nog steeds actueel.

Eens was ik een vreemd’ling voor God en mijn hart.
Ik kende geen schuld en ‘k gevoelde geen smart.
Ik vroeg niet: “Mijn ziele, doorziet gij uw lot?
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God?”

Al sprak daar een stem uit de heilige blaân
van ‘t Lam, met de zonden der wereld belaân,
ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk,
‘k stond blind en van verre, in mij zelven zo rijk.

Ik deed als Jeruzalems dochters weleer,
ik weend’ om de pijn van mijn lijdende Heer,
maar dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld
Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.

Maar toen mij Gods Geest aan mij zelf had ontdekt,
toen werd in mijn ziele de vreze gewekt.
Toen voeld’ ik wat eisen Gods heiligheid deed.
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed.

Toen vlucht’ ik tot Jezus. Hij heeft mij gered!
Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet!
Mijn heil en mijn vreugd’ en mijn leven werd Hij.
Ik boog m’, en geloofd’, en mijn God sprak mij vrij!

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf.
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af.

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis
naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.
Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.
“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.

Zingen kan hier, via gezangboek.nl. Helaas speelt Gezangboek slechts drie coupletten achter elkaar af.

‘Amazing Grace’ en John Newton (1725-1807)

John Newton (1725-1807) was een bruut van een slavenhandelaar die door de Heere bekeerd werd tot het christelijk geloof. Hij werd na zijn bekering actief als abolitionist (anti-slavernij) en priester in de Anglicaanse kerk. Hij schreef meerdere christelijke liederen, waaronder Amazing Grace.1 Dit lied willen we vandaag met jullie delen. Met dank aan het YouTube-kanaal Oude Paden voor het delen van het lied. Hieronder worden ook de lyrics weergegeven.

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I am found
Was blind, but now I see

‘Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Through many dangers, toils and snares
We have already come
‘Twas grace has brought us safe thus far
And grace will lead us home

When we’ve been there ten thousand years
Bright, shining as the sun
We’ve no less days to sing God’s praise
Than when we’ve first begun2

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I am found
Was blind, but now I see

Voetnoten