Home » Algemeen

Categoriearchief: Algemeen

Wie helpt mee om deze website de ‘winter’ door te laten komen?

Iedere dag, met uitzondering van zondag, verschijnen er één of meerdere artikelen op deze website over geloof, apologetiek en wetenschap. Deze thematiek wordt bekeken vanuit het perspectief van een klassiek scheppingsgeloof. Helaas zijn daar kleine kosten (hosting etc.) aan verboden. Het gaat in totaal om 423,50 euro. Wilt u aan deze kosten een steentje bijdragen zodat we de ‘winter’ door kunnen blijven publiceren? Zou u dan een gift willen overmaken naar IBAN: NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten en o.v.v. Gift website? Helaas is deze gift (nog) niet aftrekbaar bij de Belastingdienst. Hieronder wordt kort weergegeven welk bedrag er al is opgehaald.

Al opgehaald: 668,50 euro
Nog nodig: -245,00 euro

Evolutie en ForumC – Een kort briefje in het Reformatorisch Dagblad

Cors Visser (RD 10-4-2013) stelt dat christenen vragen over schepping en evolutie niet uit de weg moeten gaan. Ik ben blij met een dergelijk genuanceerd stuk. In de praktijk is ForumC helaas niet zo genuanceerd als het artikel laat zien. ForumC helt over naar het theïstisch evolutionisme en doet beide partijen (theïstisch evolutionisten en creationisten) niet evenveel recht. Een onderzoekje naar recente bronnen van ForumC bevestigt dit (zie een artikel op mijn weblog scheppingsmodel.wordpress.com). Waarom zegt ForumC dat het een neutraal platform is, maar promoot het theïstische evolutie? Waarom wordt het scheppingsmodel genegeerd of –als het besproken wordt– bekritiseerd? Waarom nodigt ForumC geen creationistische schrijvers uit en neemt het alleen theïstische evolutionisten in de arm?

ForumC heeft mijns inziens twee opties. Het moet óf intern nadenken over de vraag hoe het creationisten evenveel aan het woord kan laten als theïstisch evolutionisten. Óf het moet zijn doelstellingen veranderen en zich niet langer profileren als een neutraal platform voor geloof en wetenschap, maar als een platform voor theïstische evolutie.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2013, Evolutie (II), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 43 (19): 7.

Creationisme of catastrofisme? – Een stelling bij het proefschrift van dr. Evert van der Heide

In 1990 promoveerde chemicus dr. Evert van der Heide aan de Technische Universiteit Delft op een proefschrift met als titel ‘Heterogeneous Wacker Oxidation’. Hij bestudeerde de heterogene Wacker oxidatie. Een ingewikkeld onderwerp dat alleen chemici in detail kunnen volgen. Het proefschrift werd verdedigd op 13 september 1990 en bevat een interessante stelling over het zogenoemde creationisme.1

Rolmodel

Dr. Evert van der Heide is wat mij betreft een rolmodel voor studenten die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof. Helaas is hij het laatste decennium niet meer actief in het bestuderen van de aardgeschiedenis vanuit het perspectief van dit klassieke scheppingsmodel. Tot 2009 was hij echter actief in het schrijven van artikelen en het geven van lezingen. De laatste keer dat Van der Heide een openbare lezing gaf over het zogenoemde creationisme is, voor zover ik weet, op 6 juni 2009 geweest op een congres onder de titel ‘Darwin in de tuin van Eden’.2 Op het congres, dat door diverse organisaties werd georganiseerd, werd door zowel jongeaardecreationisten als theïstisch evolutionisten gediscussieerd over Gods schepping. Daarvoor hoorde ik dr. Van der Heide in het openbaar spreken op 5 februari 2009 tijdens een lezingenserie voor het Historisch Documentatiecentrum en het Nederlands Dagblad.3 Wat mij van beide lezingen bijgebleven is dat Van der Heide wél overtuigd is van het klassieke scheppingsgeloof, maar dat hij (weliswaar positief-)kritisch was ten opzichte van een scheppingsparadigma. Hij zag nogal wat onopgeloste vraagstukken voor de, op het klassieke scheppingsgeloof gestoelde, wetenschapsbeoefening. Niet alle medecreationisten waardeerden deze kritische benadering. Echter, juist deze kritische zelfreflectie is broodnodig en wordt wel eens gemist bij sommige creationisten. Dit terwijl het voor de opbouw van een robuust scheppingsparadigma onmisbaar is. Daarom zie ik dr. Evert van der Heide als een rolmodel voor studenten die overtuigd zijn van het klassieke scheppingsgeloof. Slik niet alle theorievorming voor zoete koek, zelfs of juist creationistische theorievorming niet, maar onderwerp dit aan een kritische reflectie.4

Stelling

In de inleiding werd het proefschrift van dr. Evert van der Heide genoemd. Tijdens de verdediging van dit proefschrift werden ook wat stellingen opgevoerd. Veruit de meeste stellingen hebben uiteraard te maken met het onderwerp waarop gepromoveerd werd. De laatste vier stellingen gaan over andere zaken. In een van deze stellingen wordt het zogenoemde creationisme genoemd. De stelling luidt:

In het creationisme speelt het verklaren van geologische verschijnselen uit de gevolgen van katastrofes in het verleden een centrale rol. Het verdient daarom aanbeveling om de term creationisme te vermijden en te veranderen in katastrofisme.

Het proefschrift stamt nog uit de tijd dat catastrofisme en catastrofes met een ‘k’ geschreven werd. Voor creationisten is zowel de schepping als de catastrofes die in later tijd plaatsvonden belangrijk. Hoewel ikzelf ook worstel met de term ‘creationisme’ dekt het ‘catastrofisme’ de lading óók niet helemaal. Van der Heide heeft wel een punt dat creationisten niet alleen met de schepping bezig zijn5, maar mogelijk zelfs vaker met de zondvloed en catastrofes die daarvoor en/of daarna plaatsvonden. Toch heeft ook de scheppingsleer een centrale rol binnen het zogenoemde creationisme, zoals ook de zondeval dat heeft. Het is in ieder geval mooi dat dr. Van der Heide in zijn stellingen behorend bij zijn proefschrift positieve aandacht heeft gegeven aan het creationisme.

Voetnoten

‘Hoe kunt u christen zijn en wetenschapper tegelijk?’, vroeg iemand vanuit de collegebanken

Een paar weken geleden was ik uitgenodigd door natuurkundestudenten van de Universiteit van Amsterdam om te komen spreken over hoe het is om als wetenschapper in de Tweede Kamer te zitten. Als natuurkundige, welteverstaan.

Nou moet ik eerst zeggen dat ik al heel lang geen wetenschapper meer ben. Al vrij snel in mijn wetenschappelijke carrière heb ik ervoor gekozen om een andere afslag te nemen. Zo ben ik terechtgekomen in het vak van onderzoeks- en innovatiebeleid. En als manager van een natuurkundeinstituut en directeur van een organisatie voor wetenschapsfinanciering kwam ik in 2015 in de Tweede Kamer. Ik heb dus vooral heel lang aan de rand van de wetenschap gewerkt, dienstbaar aan de échte onderzoekers die in het lab aan de knoppen staan te draaien.

Toch blijf je – in de ogen van anderen, maar ook wel voor mijn eigen gevoel – je leven lang wetenschapper als je eenmaal hebt geproefd hoe het is om iets als eerste in de wereld te ontdekken, te zien, te berekenen, te analyseren of te meten. Dat gevoel is gewoon magisch. Ik heb het zeker twee keer meegemaakt. De eerste keer midden in de nacht in de controlekamer van een deeltjesversneller in Bonn, toen we een nieuwe deeltjesdetector aansloten op de elektronica en de deeltjesbundel aanzetten. We zagen zonder verder te finetunen meteen een signaal van neutronen uit zwaar waterstof, dat zo kraakhelder was als nog nooit iemand in de wereld gezien had.

De tweede keer stond ik voor een whiteboard in een zeecontainer in Hamburg met een viltstift en zag ik opeens dat ik een ingewikkeld stelsel aan vergelijkingen kon omschrijven naar een matrix (zeg maar een soort schaakbord-structuur) waardoor de analyse van de gegevens veel gemakkelijker zou gaan en de analyse ook nauwkeuriger resultaten zou geven dan dat tot dan toe mogelijk was geweest. De methode draagt twintig jaar later nog steeds de naam die ik er toen aan gaf.

Kortom, ik voel me dus nog steeds een wetenschapper. En zo stond ik een paar weken geleden in een collegezaal van de UvA in het Amsterdamse Science Park te vertellen aan een groep jonge natuurkundestudenten over hoe het is om als wetenschapper in de Tweede Kamer te zitten. Ik heb ze verteld dat je als gecijferd persoon sowieso een streepje voor hebt. Je brengt een natuurlijk gezag mee in een wereld waar iedereen sociologie, geschiedenis, bestuurskunde of politicologie heeft gestudeerd. Als natuurkundige doorzie je bepaalde dingen veel sneller dan anderen en zo heb je een groot voordeel.

Maar ik heb ze ook gewezen op de nadelen. De hoeveelheid tekst en papierwerk is ontmoedigend, de omslachtigheid van werken is tergend, de werkelijkheid bestaat uit veel meer dan cijfertjes. De politieke werkelijkheid bestaat uit belangen en principes, uit beeldvorming en soundbytes, uit hoop en angst. En uiteindelijk kán je wel gelijk hebben maar dat is zinloos als je de enige bent die jezelf begrijpt. Politiek bedrijven vergt dus een forse dosis nederigheid. En geduld. Als je serieus politiek wilt bedrijven en wat wilt bereiken.

Zo heb ik de studenten verteld over “de mooiste hondenbaan die er is” en ze opgeroepen vooral lid te worden van een politieke partij. Want we hebben gewoon een grotere diversiteit aan Kamerleden nodig dan dat er nu zit. Zou het niet mooi zijn als er een stuk of tien bèta’s zouden zitten op de numeriek lastige dossiers zoals belastingen, energie, pensioenen en arbeidsmarkt?

Bij de vragenronde aan het eind kwamen veel geïnteresseerde opmerkingen en vragen vanuit de collegebanken. Ik merkte dat mijn verhaal ze had aangesproken. Eén vraag verraste me: “U bent toch van de ChristenUnie? Hoe kunt u christen zijn en wetenschapper tegelijk? Dat gaat toch niet samen?”

Wat was dat een geweldige kans om te getuigen voor een collegezaal met studenten van de meest vrijgevochten universiteit van Nederland! Ik heb kunnen vertellen over mijn persoonlijk geloof en over hoe dat geloof op geen enkele manier botst met welk detail uit de wetenschap dan ook. Ik heb kunnen vertellen over mijn jarenlange zoektocht en over hoe ik geloof en wetenschap bij elkaar kreeg in één hoofd (en hart).

Om ook anderen de kans te geven nog vragen te stellen, heb ik niet te veel tijd genomen. Maar na afloop kwam deze ene student nog naar me toe. En een groep van zeker 10 à 15 andere studenten bleef om me heen staan. Zo heb ik in kleine setting voor in de collegezaal nog zeker drie kwartier doorgepraat over de oerknal, over evolutietheorie en wat we precies wel en niet weten. Over DNA, mutaties en over wat de vinkjes van Darwin ons wél vertellen. Over waar de geldigheid van wetenschap stopt, en over hoe je nooit God kunt tegenkomen in wetenschap. Over hoe je naar de natuur kunt kijken. Over foute beelden en populaire beweringen in media en studieboeken.

Ik heb als met een snelcursus natuurkunde-en-biologie-voor-gevorderden kunnen getuigen van Jezus in de collegebanken van de UvA. Ik vond het een geweldige middag. En alle studenten bleven luisteren en praatten mee. En ik kreeg drie mooie busjes thee mee naar huis als dank.

Er is een grote honger naar zingeving, naar kennis en naar aandacht onder onze jonge mensen. Laten we die honger voeden, lieve mensen. De velden zijn rijp om te oogsten.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website Christelijk Informatieplatform (CIP). Het originele artikel is hier te vinden.

Mijlpaal: negenhonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan negenhonderd artikelen op de website. De meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Achter één artikel staat ‘(NIEUW)‘, dat wil zeggen dat dit artikel ten opzichte van de vorige keer nieuw in de top-10 staat. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’. Het vorige ‘mijlpaal’-artikel is hier te vinden.

  1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
  2. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord.
  3. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem.
  4. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
  5. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
  6. Livestream congres 2021.
  7. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
  8. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster.
  9. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft.
  10. Jezus zei niets over homoseksualiteit? (NIEUW)

Trailer ‘Darwin: de reis die de wereld veranderde’

In 2009 verscheen de 52-minuten durende film ‘Darwin: The Voyage that Shook the World’, uitgegeven door Creation Ministries International. Datzelfde jaar werd deze documentaire ook door Mediagroep in Genesis ondertiteld in de Nederlandse taal en op dvd uitgebracht. ‘Darwin: de reis die de wereld veranderde’ De trailer van deze dvd is hieronder te bekijken. De dvd is te koop in de webshop van Mediagroep in Genesis.1

Voetnoten

‘Why I’m a creationist?’ – Geoloog Paul Garner (MSc.) op bezoek bij Driestar College

In 2018 bezochten geoloog Paul Garner en Jan van Meerten het Driestar College voor een gastles. De titel van de les was ‘Why I’m a creationist‘. De lezing werd door een docent opgenomen en online geplaatst. Helaas is de kwaliteit van de opname niet heel erg hoog, maar de lezing is nog steeds goed te volgen.

Wat is de ‘Piramide van Wijsheid’?

Onlangs gaf Geloofstoerusting het boek ‘Piramide van Wijsheid‘ uit van Brett McCracken. Wat is deze ‘Piramide van Wijsheid’? In de onderstaande video legt theoloog Marcel Vroegop het uit.

Dr. C.P. Polderman: “De zaak op losse schroeven zetten en de evolutiegedachte omarmen vind ik vreselijk”

In het Reformatorisch Dagblad van 8 april 2022 werd oud-docent dr. C.P. Polderman bevraagd op boeken die invloed hebben (gehad) op zijn leven. Polderman noemde er zes. Hij raadde ook één boek aan als weerwoord tegen het ‘omarmen van de evolutiegedachte’ door veel medechristenen.1

Biografie

Dr. C.P. Polderman studeerde economische en sociale wetenschappen aan de universiteiten van Tilburg en Rotterdam. In 1996 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift met als titel ‘Kerk en wereld, een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie’. In zijn werkzame leven was hij docent economie aan de Hogeschool Zeeland. Kerkelijk is hij betrokken bij de Gereformeerde Gemeente te Vlissingen. Hij neemt ook zitting in de Raad van Advies van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Top-6

De top-6 van boeken die invloed hebben (gehad) op het leven van dr. Polderman zijn: (1) Ds. G. de Lange, Bijbelse toekomstverwachting, (2) Dr. P. de Vries, Die mij heeft liefgehad, (3) Ds. L. Huisman, Geen ander Evangelie, (4) Dr. C. Trimp, Betwist Schriftgezag, (5) Andrew Murray, Ziende op Jezus, (6) Al-Ghazali, Verlost van onzin.

Betwist Schriftgezag

Polderman geniet naast de kinderboeken van J.J. Frinsel ook van academische werken. Hij verwijst in het interview naar het proefschrift van dr. P. de Vries, ‘”Die mij heeft liefgehad”, over de betkenins van de gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen’.2 Polderman noemt dr. De Vries ‘een van de grote rechtzinnige geleerden op dit moment’.3 Onlangs kwam de geïnterviewde in het bezit van het al wat oudere boek ‘Betwist Schriftgezag’ van dr. C. Trimp.4 Hij is onder de indruk van dit werk uit 1971. Polderman:

“Laatst overleed een gemeentelid. Niet lang daarna vroeg zijn weduwe: “Kom eens langs, er zijn zo veel boeken, ik weet niet wat ik daarmee moet doen.” Ik viel achterover van verbazing: wat had die man veel verzameld. Tussen zijn theologiecollectie zat ook ‘Betwist Schriftgezag’, een bundel opstellen over de autoriteit van de Bijbel door de vrijgemaakt gereformeerde dr. C. Trimp. Wat in onze tijd hoogleraren als Gijsbert van den Brink en Kees van der Kooi doen – de zaak op losse schroeven zetten en de evolutietheorie omarmen – dat vind ik vreselijk. Daarmee ondermijn je het Schriftgezag. Wat is er dan door die oude, vrijgemaakte mannen zoals Trimp, die deze opstellen schreef in 1971, toen al goed werk verzet als tegenhanger van bijvoorbeeld Kuitert. Hij heeft in dit boek echt heel mooie dingen gezegd. Hadden Van den Brink & Co daar maar eens naar gekeken, denk ik dan.”

De wijze Salomo schreef ooit eens dat er niets nieuws is onder de zon (Prediker 1:9). Veel werken uit de vorige eeuw zijn nog steeds bruikbaar als weerwoord tegen het, in orthodox-christelijke kring, opkomende theïstische evolutionisme. Dr. C.P. Polderman en het Reformatorisch Dagblad hebben een goed werk gedaan door hier weer eens op te wijzen.

Voetnoten

Vragenronde scheppingscongres 9 juni 2018 met dr. Peter de Jong en drs. Hans Hoogerduijn

Op 9 juni 2018 werd er door een groep christenen een congres in Zwolle georganiseerd over schepping en evolutie. Na de lezingen van resp. dr. Peter de Jong (hier) en drs. Hans Hoogerduijn (hier) werd er een vragenronde gehouden. Ook deze vragenronde werd opgenomen door de organisatie en kunnen wij daarom hieronder met u delen. Veel zegen bij het kijken!