Home » Algemeen

Categoriearchief: Algemeen

PERSBERICHT: Christenjongeren die in evolutie geloven twijfelen vaker aan Bijbel – Enquête onder christelijke jongeren geeft opvallende resultaten

WADDINXVEEN, 12 januari 2021 – De laatste jaren maakt het idee dat je de Bijbel en de evolutietheorie met elkaar kunt verbinden, opgang in Nederland. Mensen die dit standpunt huldigen, beweren vaak dat je christenjongeren er geen gunst mee bewijst als je ze een recente, zesdaagse schepping leert. Dat zou op latere leeftijd namelijk leiden tot geloofstwijfel, als die jongeren ervan overtuigd raken dat de evolutietheorie waar is. Ze zouden dan samen met het scheppingsgeloof de hele Bijbel overboord gooien. Een enquête onder christenjongeren suggereert dat eerder het tegenovergestelde het geval is.

“Dit laat zien dat juist de christenjongeren die niet in een recente schepping geloven, minder geneigd zijn de Bijbel als het betrouwbare Woord van God te beschouwen.” Bron: Pixabay.

In haar meest recente uitgave publiceerde het christelijke populairwetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine de resultaten van een enquête over geloofstwijfel onder 289 leden van christelijke studentenverenigingen. Via de enquête werd de studenten onder andere gevraagd hoe ze over schepping en evolutie dachten, waar ze geloofstwijfels over hadden, en hoe ze aankeken tegen de Bijbel.

Evolutiegeloof

De jongeren kregen onder andere de stelling ‘De Bijbel is Gods Woord en daarom te vertrouwen’ voor de kiezen. Van de jongeren die in een recente schepping geloofden, was 76% het daar roerend mee eens. Bij de jongeren die niet in een recente schepping geloofden, lag dat aantal slechts op 32%. Degenen die een recente schepping ontkenden, antwoordden op deze vraag ook vaker ‘weet ik niet’ (14%) of ‘een beetje mee eens’ (40%). Dit laat zien dat juist de christenjongeren die niet in een recente schepping geloven, minder geneigd zijn de Bijbel als het betrouwbare Woord van God te beschouwen.

Twijfel en geloofsopvoeding

Verder bleek uit de vragenlijst dat ruim 50% van de studenten vond dat er tijdens hun opvoeding (veel) te weinig aandacht was voor lastige vragen over het geloof. Zo’n 45% vond dat er wel voldoende aandacht voor was. Op de vraag waar studenten dan precies over twijfelden, noemden zij vaak de psychologische verklaarbaarheid van het geloof (43%), het lijden in de wereld (34%), fouten en contradicties in de Bijbel (32%) en ‘slechte’ wetten of opdrachten in de Bijbel (ook 32%). Ook onderwerpen als wetenschap (24%), miljoenen jaren (21%) en de evolutietheorie (18%) zorgden bij veel studenten voor twijfel.

De enquête werd afgenomen door Geloofsverdediging.nl, een initiatief van Stichting Apologica. Deze stichting geeft cursussen en lezingen over apologetiek en organiseert een jaarlijkse 5-daagse summerschool voor christelijke studenten.

Weet Magazine is een tweemaandelijks verschijnend populairwetenschappelijk tijdschrift dat nieuws uit de natuur, techniek en wetenschap beschrijft vanuit een christelijk perspectief. Abonnee worden kan via de website van Weet Magazine.

Vooraankondiging ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ – Bundel over ‘Geloof en Wetenschap’ verschijnt bij De Banier

Met veel genoegen geven wij u of jou meer informatie over het komende verschijnen van een bundel over ‘geloof en wetenschap’. De titel van de bundel luidt ‘Inzicht: wetenschap voor Gods aangezicht‘. De bundel wordt uitgegeven door uitgeverij De Banier en verschijnt aan het einde van de meimaand 2022 D.V. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bijdragen. We werken momenteel, met de uitgever, ook aan de invulling van een presentatieavond. Wanneer daar meer informatie over beschikbaar is, zal dit worden gedeeld via deze website. Onder de boekinformatie hieronder kunt u/jij het boek alvast (vrijblijvend) reserveren, vlak voordat het boek verschijnt ontvangt u/je dan een factuur. Hieronder een korte vooraankondiging en wat boekgegevens.

Informatie op de achterkant

“Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen achttien Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen. In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.”

Catalogus De Banier

De onderstaande pagina is opgenomen in de voorjaarscatalogus van uitgeverij De Banier. Op deze pagina staan ook nog meer boekgegevens.

De pagina is als pdf hier te downloaden, de volledige voorjaarscatalogus van de uitgever is hier te bekijken lezen.

Mocht u voor uzelf alvast een boek reserveren dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten. Wanneer het dan zover is ontvangt u een factuur én de vraag hoe u het boek in bezit zou willen krijgen (via de post of tijdens de presentatieavond).

Boekexemplaar reserveren

Fundamentum wenst u een gezond en gezegend 2022 – Een tipje van de sluier: jaarplan Fundamentum 2022 – Voorwoord tussentijdse nieuwsbrief d.d. 1-1-2022

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft
Al het heden wordt verleden
schoon ‘t ons toegerekend blijft


Wellicht hebt u het jaar 2021 afgesloten met het zingen van het bovenstaande lied, of een soortgelijk lied. We zijn zojuist het nieuwe jaar ingegaan. Fundamentum wenst u een gezond en gezegend 2022 toe en we zien uit naar voortgaande samenwerking op het gebied van ‘geloof en wetenschap’. In de Nederlandstalige gebieden is deze samenwerking hard nodig. Jong en oud hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig, ook op het gebied van ‘geloof en wetenschap’. We zien om ons heen dat er mensen zwichten voor het theïstisch evolutionisme. Sommige mensen worden agnostisch of zelfs atheïstisch. De tijdgeest trekt, lokt en stroomt ook vroegere bolwerken van bijbelvastheid binnen. Laten we onszelf maar niets inbeelden: “Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen” (1 Korinthe 10: 12-13, SV). Daarom is er gebed gevraagd voor alle twijfelaars en mensen die niet meer geloven (kunnen) dat God hemel en aarde in zes dagen heeft geschapen. Maar ook gebed gevraagd voor allen die aan het ‘front’ staan in het debat over ‘geloof en wetenschap’.In de vorige nieuwsbrief blikten we terug op het afgelopen jaar. Het voorwoord daarvan is hier te lezen. Het is niet onze gewoonte om meerdere nieuwsbrieven per maand te sturen, maar deze bijzondere gelegenheid wilden we niet voorbij laten gaan. Afgelopen maand hebben we hard gewerkt aan het jaarplan ‘Fundamentum 2022‘. Het jaarplan is nog niet helemaal af, we hopen dit als pdf eind januari te uploaden op onze website. Hieronder lichten we toch een tipje van de sluier op.

Fundamentum Studium Generale en congres ‘Bijbel & Wetenschap 2022’

Komend jaar staat er drie keer een Fundamentum Studium Generale gepland. Samen met dr. Peter van der Veen, dr. ir. Erik van Engelen en Thomas Bakker (MA) denken we na over diepgaande thema’s en de sprekers proberen dit op eenvoudige wijze uit te leggen. Het programma is hier te vinden. Daarnaast organiseren we op 22 oktober 2022 D.V. ons jaarlijkse congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘. Zet deze datum alvast in uw agenda, we komen zo spoedig mogelijk met een programma en de mogelijkheid om uzelf aan te melden. In de vorige nieuwsbrief hebben we ook aangegeven dat we dit jaar, op 30 april 2022 D.V., een ijstijdenexcursie organiseren met fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn.

Fundamenteel: boekjes met relevante thema’s

We hopen komend jaar op zoek te gaan naar een uitgever, om samen te komen de uitgave van verschillende boekjes over ‘geloof en wetenschap’, in de serie ‘Fundamenteel‘. In deze serie willen we bijvoorbeeld een vertaling opnemen van ‘Replacing Darwin – Made Simple‘ van cel- en ontwikkelingsbioloog dr. Nathanael T. Jeanson en  ‘99% Missing: or where on earth did the time go?‘ van geoloog Paul Garner (MSc.). Het boekje van dr. Jeanson is al in het Pools vertaald. In de serie willen we uiteindelijk ook museumgidsen voor Naturalis (Leiden)en Museum voor Natuurwetenschappen (Brussel) opnemen. Een belangrijk boekje in de serie moet ‘Tien basics… voor hen die uitgaan van de schepping‘ worden. In dit deeltje worden tien basisprincipes beknopt uitgelegd, we hopen dat ieder basisprincipe uitgewerkt kan worden door een andere auteur.De boekjes in de serie Fundamenteel moeten goed toegankelijk zijn, maar niet zo simplistisch verwoord dat de inhoud verloren gaat. De prijs moet schappelijk zijn zodat mensen ze bijvoorbeeld weg kunnen geven aan twijfelaars en agnosten in hun kennissenkring. Mocht u tips hebben voor uitgevers, een deeltje zelf willen uitgeven of een uitgave willen financieren dan kunt u contact opnemen met ons via info@oorsprong.info. Vermeldenswaardig is dat we komend jaar met een bundel over ‘geloof en wetenschap’ komen, waar diverse academici aan meegewerkt hebben. In de nieuwsbrief van 24 januari 2022 D.V. geven we meer informatie over dit initiatief.

Opvoeding en Onderwijs

Opvoeding en onderwijs zijn onmisbaar voor een creationistisch wereldbeeld met het klassieke scheppingsgeloof als uitgangspunt. Daarom werken we dit jaar aan het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022′. We willen in dit project vooral inventariseren en bespreken welk opvoedings- en onderwijsmateriaal geschikt is om te gebruiken als u uw kind de beginselen van het klassieke scheppingsgeloof wil bijbrengen. In de maand januari starten we met een overzichtspagina zodat u kunt volgen welke producten en diensten geschikt zijn. Verder schrijven we momenteel, met een niet bij name te noemen school, een module over ‘schepping en evolutie’ voor het Voortgezet Onderwijs. Dankzij een mooie gift van iemand uit de achterban konden we literatuur verzamelen dat nodig is voor het schrijven. Bijvoorbeeld het boek ‘Design and Catastrophe‘ onder redactie van de geleerden dr. James Gibson, dr. Ronny Nalin en dr. Humberto Rasi. Aan dit boek werkten maar liefst 51 (!) wetenschappers mee die uitgaan van Intelligent Design en een wereldwijde zondvloed. Omdat de bijdragen in het boek kort maar krachtige stukjes zijn, met tientallen voorbeelden, is dit boek goed te gebruiken in het onderwijs. 

Website

De website ‘Oorsprong’ vormt een belangrijk communicatiekanaal van Fundamentum. We hopen dat het ook komend jaar iedere dag lukt om een artikel te plaatsen over ‘geloof, apologetiek, ethiek en wetenschap’. Voor de eerste twee weken van januari staan de artikelen al klaar. De meest gelezen artikelen van vorig jaar zijn in dit overzicht te vinden. Het is bemoedigend om te zien dat de website door ‘vriend en vijand’ veel bezocht wordt en dat de artikelen veel bediscussieerd worden. We horen van mensen terug dat het de moeite loont om de website in ieder geval wekelijks te volgen. Het komende jaar hopen we de website verder te finetunen, door bijvoorbeeld de verschillende artikelen met elkaar te verbinden en overzichten bij te houden. 

Nuttige artikelen

We hebben hieronder een vijftal, in onze ogen nuttige, artikelen voor u uitgelicht:

  1. Dierenleed past niet binnen goede schepping (dr. ir. Erik van Engelen).
  2. Vertaal scheppingsgeloof naar duurzaam klimaatbeleid (dr. ir. Gijsbert Korevaar).
  3. Nieuw onderzoek door creationisten gepresenteerd op een conferentie van Geological Society of America (GSA)(Jan van Meerten).
  4. EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk (Lorens Knap)
  5. ‘We wassen onze handen stuk’ – Ignaz Semmelweis en de kraamvrouwen van Wenen (Jan van Meerten)

Wij wensen u nogmaals een gezond en gezegend 2022 toe en hopen ook dit jaar voor u klaar te kunnen staan. We continueren de maandelijkse nieuwsbrievenserie weer, op 24 januari 2022 D.V. verschijnt de volgende nieuwsbrief. 

Fundamentum heeft een eigen Facebook-pagina

Al enkele maanden is Fundamentum met een eigen pagina actief op Facebook. De pagina begon als privé-initiatief van Jan van Meerten, maar is momenteel vormgegeven als officiële Facebook-pagina van Fundamentum. De pagina is hier te vinden. U kunt daar onder de berichten discussiëren over de inhoud van de artikelen. Doe dat, alstublieft, wel netjes. Het geven van een reactie overigens ook mogelijk onder het artikel ‘Hier mag u uw hart luchten‘ (zie daarvoor deze link).

De indeling luidt:

Fundamentum is een Nederlandstalige organisatie die uitgaat van het klassieke scheppingsgeloof. Dit geloof is niet in tegenspraak met wetenschap. Integendeel leidt het tot een scheppingsparadigma waar catastrofen een belangrijke plaats innemen. Fundamentum zet zich in voor de opbouw van een creationistisch wereldbeeld en is als organisatie actief binnen de thema’s ‘geloof en wetenschap’, ‘apologetiek’ en ‘medische ethiek’. Onder de berichten die op deze pagina worden geplaatst is vrije discussie mogelijk. Deze berichten zullen twee maanden na datum worden gearchiveerd en indien nodig worden beantwoord middels een artikel. We hopen zo het debat te kunnen stroomlijnen en alle bezwaren serieus te overwegen en zo nodig te beantwoorden of te weerspreken.

Feedback & Vragen 2021: Waar komen de plaatjes vandaan en hoe zit het met bronvermelding daarvan?

Bij Fundamentum of Jan van Meerten persoonlijk komt geregeld feedback binnen over stukken die voor onze website geschreven zijn. Ook algemene vragen worden veel gesteld of vragen over onze werkwijze. We worden in meer of mindere mate ter verantwoording geroepen. Het is mooi dat mensen zo betrokken zijn! Vanwege de transparantie delen we de antwoorden op deze vragen via onze website. Vandaag bespreken we de vraag: ‘Waar komen de plaatjes vandaan en hoe zit het met bronvermelding?

“We gebruiken meestal rechtenvrije plaatjes van ‘Pixabay’, ‘Unsplash’ of ‘Wikipedia’. Ook gebruiken we screenshots of nemen we foto’s van de auteur over.” Bron: Pixabay.

De in de inleiding genoemde vraag werd gesteld op de persoonlijke Facebookpagina van Jan van Meerten. Het was naar aanleiding van het gedeelde artikel ‘Opvolgmail met alternatieven voor de geannuleerde bijeenkomst met dr. Peter Borger van 10 december 2021’.1 Iemand2 vond het plaatje in het artikel mooi en vroeg zich af waar deze vandaan kwam. Na even zoeken had hij de bron gevonden: Pixabay. Hij vroeg of dit niet minder omslachtig kon door de bron altijd in ondertitels te vermelden.

Wat zijn de bronnen voor onze plaatjes? Meestal halen wij onze plaatjes van websites voor ‘Freestock’-fotografie. Het betreft dan vooral Pixabay of Unsplash. Daarnaast halen we rechtenvrije foto’s van Wikipedia, maken we screenshots van besproken video’s of vragen we de auteur om zelf een foto aan te leveren. Hoe zit dat met bronvermelding in de ondertiteling van plaatjes? Soms vinden we het niet passen en dan ondertitelen we de plaatjes niet. Om toch aan te geven waar het betreffende plaatje vandaan komt wordt in het plaatje de naam van de bron vermeldt. In dit geval werd de titel van het plaatje ‘kolibrie_nectar_bloem_vliegen.pixabay-1024×682’. U ziet in de titel ‘.pixabay’ staan. Zo kunt u zien dat dit plaatje van Pixabay komt. In een ander artikel, bijvoorbeeld ‘Respecteer traditionele waarden in conservatieve landen3, bevat het eerste plaatje wel ondertiteling. Wanneer dat het geval is dan vermelden we ook altijd de bron onder het plaatje. Onder de foto van het VN-gebouw staat bijvoorbeeld ‘Bron: Pixabay.’ In ieder geval delen we altijd de bron met u, zodat u weet waar het materiaal vandaan komt.

Voetnoten

‘Wat is de mens?’ (1) – Introductie videoserie prof. dr. Edgar Andrews

In 2018 was prof. dr. Edgar Andrews te gast op ‘De Bronckhorsthoeve’ in het Gelderse Brummen. Hij sprak daar over zijn verschenen boek ‘Wat is de mens?’. Voorafgaande aan de boekpresentatie werden hem een zevental vragen voorgelegd. Dit is op video opgenomen door Geloofstoerusting. Vandaag het eerste deel. Veel zegen bij het kijken en luisteren.

Vijftal video’s met Jan Rein de Wit – Opgenomen door Geloofstoerusting i.s.m. Reformatorische Omroep

In 2014 nam Geloofstoerusting1 in samenwerking met de Reformatorische Omroep2 een vijftal video’s op met Jan Rein de Wit. Hij vertelt in deze korte video’s over UFO’s, theïstische evolutie en andere onderwerpen. Hieronder staan ze nog eens overzichtelijk op een rij.

Video 1: Hoe konden alle dieren in de Ark?
Video 2: Wie is de vrouw van Kaïn?
Video 3: Oorsprong van leven via UFO’s onhoudbaar.
Video 4: De geschiedenis van UFO-waarnemingen.
Video 5: Hoe en wanneer kwamen de carnivoren in de wereld?

Voetnoten

Opname boekpresentatie ‘Wat is de mens? Adam of Aap?’ – Prof. dr. Edgar Andrews in Nederland (2018)

Op 23 februari 2018 was prof. dr. Edgar Andrews te gast op ‘De Bronckhorsthoeve’ te Brummen. Hij was daar op uitnodiging van Uitgeverij Maatkamp. Tijdens de boekpresentatie vertelde hij over zijn nieuwe boek ‘Wat is de mens? Adam, alien of aap?‘ Een boeiend boek om te lezen! Hieronder de opname van de presentatie die hij hield in Brummen. De presentatie is in het Engels opgenomen en voorzien van Nederlandse ondertitels. Veel zegen bij het kijken en luisteren!

Voordat prof. dr. Edgar Andrews zijn presentatie hield werd hij geïnterviewd n.a.v. het verschijnen van zijn boek. De afzonderlijke vragen in het interview zijn opgenomen door Geloofstoerusting en verschijnen de komende tijd afzonderlijk iedere zaterdag op deze website.

Avond met dr. Peter Borger op 10 december 2021 geen promotieavond maar Fundamentum Studium Generale

Vandaag ontving ik de nieuwsbrief van Logos Instituut. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de avond van Fundamentum met de moleculair bioloog dr. Peter Borger. Deze avond organiseren we in de regio Ede op 10 december 2021. We danken de creationistische organisatie voor de aandacht die zij wilden geven aan het evenement. Aanmelden voor de avond met dr. Peter Borger kan hier.

Helaas is er een fout geslopen in de nieuwsbrief van Logos Instituut. De nieuwsbrief noemt de avond een promotieavond voor de recent verschenen tweede editie van het boek van dr. Peter Borger.1 Hoewel Borgers komst naar Nederland wel verband houdt met het verschijnen van deze tweede editie is de avond van Fundamentum primair geen promotieavond voor het boek maar een Fundamentum Studium Generale. Dr. Borger zal hier een academisch onderwerp (soortvorming en baranomen) wat eenvoudiger uitleggen. Uiteraard zal er op de avond veelvuldig naar zijn boek verwezen worden en zal zijn boek ook te koop worden aangeboden via de boekentafel. Ook zal er in het openingswoord van Jan van Meerten aandacht zijn voor het verschijnen van het boek. Maar primair is de avond een Fundamentum Studium Generale. Net zoals de Fundamentum Studium Generale van 18 maart 2022 D.V. met dr. Peter van der Veen geen promotieavond is, maar een Fundamentum Studium Generale. Wij begrijpen dat deze avonden van Fundamentum nog geen begrip zijn in Nederland én daar willen wij hard aan werken. Komt u ook en helpt u mee?

‘De Bijbel is een sprookjesboek’ – Jan Rein de Wit aan het woord

Is de Bijbel een sprookjesboek? Jan Rein de Wit aan het woord over dit atheïstische ‘bezwaar’. Met dank aan Geloofstoerusting voor de opname.