Home » Genealogie » Bouwland van Peter van Meerten en Jantje van Lienden in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

Bouwland van Peter van Meerten en Jantje van Lienden in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

In het studiecentrum van de Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO) is een schat aan genealogische informatie te vinden. Veel oude data is getranscribeerd. Een bekende reeks met transcripties is de zogenoemde Osenvorenreeks waar onder andere (een deel van) het Rechterlijk Archief Nederbetuwe te vinden is. Hieronder een stukje over een telg van het geslacht van Meerten uit de eerste helft van de 18e eeuw. Protocol 170 (folio 119v.) heeft alles te maken met deze telg en zijn (gehuurde) bezit.1

Peter van Meerten2 en Jantje van Lienden egteluijden, zij vrouwe cum tutore marito3, aan ons te kenne gevende dat desselvs huijsinge tot Ingen daar tans in wonende, ten protocol van beswaar verboden staat voor zeekere somma gelds, schuldigh bekent aan den heer capiteijn Rijns, zijnde meede onder hetzelve verband geleegen en verbonden 2 morgen bouwlandt en 1 ½ hondt en …  boomgaards tot Ingen geleegen welke laast genoemde goederen bij mageschijt van dato den 26e december 1741 aan onse swager Arien van de Weert door ons ende verdere erfgenamen van onze zuster zaliger Jantje van Meertten is aanbedeeld, overzulx verklaarden de comparanten egteluijden voorschreeven tot securiteijt van gemelte Arien van de weert tot een waarborgh aan te stellen, gelijk doende bij deezen eerstelijk 1 ½ mergen bouwland op den Brinck geleegen ompaalt ten oosten en westen de Weteringh zuijden de erven van Wouter Brandse en noorden Gijsbert Dorlandt (zie linksonder, JvM); item nog 1 ½ merge bouwland op Harmoeskamp, daar oost en noord de straat, zuijd de Weteringh en west Willem Barten naast geleegen zijn (zie rechtsonder, JvM), de bijde voorschreeven percelen goederen onder het kerspel Ingen geleege en dat zoolange tot het capitaal aan de heer Ruijs voornoemt afgelegt ofte het aan Arien van de Weert aangedeelt goed vrij gemaekt en van het verband zal weezen ontzlagen. Des ten waarheijds oirconde hebben de comparante egteluijden dese beneffens de ondergeschreeven geërfde getuijgen beteekent den 26e december des jaars 1741 en waaren onderteekent: Peter van Meerten, Jantje van Lienden, G. van Wijck als geërfde getuijgen, C. van Snoekeveldt als geërfde getuijgen. Geregistreerdt den 17e januari 1752.

#Dit verbant op versoeck van Arien van de Weert den 14e januarij 1764 gecasseert en gerojeert actum den 16e januarij 1764.#

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A218 (juli 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 235, 1739-1791 (2e deel 1749-1755), blz. 13-14. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.
  2. Volgens mijn genealogische gegevens waren Peter en Jantje (hieronder) kinderen van de in 1678 met elkaar gehuwde Jacob van Meerten en Hendricksken van Roothuijsen.
  3. Zij als echtgenoot als vertegenwoordiger.