Home » Genealogie » Bernard van Retraedt en Everhard Godfried van Meerten als voogden over de kinderen van Henrick van Mevert en Maria van Boeckholt

Bernard van Retraedt en Everhard Godfried van Meerten als voogden over de kinderen van Henrick van Mevert en Maria van Boeckholt

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 527 (fol. 149v.) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Deze akte gaat over de voogdij van de kinderen van wijlen Henrick van Mevert tot Hasselt en Maria van Boeckholt die gevallen is op Bernard van Retraedt en zijn zwager Everardt van Meerten.1

De volledige transcriptie luidt:

”Compareerde voor den wel edelen ende erentfeste heere Arndt Vijgh heer tot Soelen ende Ubbergen, amptman in Nederbetuwe etc., die edele ende erentfeste jonckher Bernardt van Retraedt als man ende voocht van joffrouw Elisabeth van Meerten ende alsulcx neffens zijn edele broeder jonckher Everardt van Meerten – rechte momber over de nagelaten onmundige kijnderen van wijlen jonckher Henrick van Mevert tot Hasselt, bij joffrouw Maria van Boeckholt verwect. Ende heeft voor sijn edele selven ende voor sijn edele broeder voors. daervoor sijn edele (sich sterckmakende ende de rato caverende is) voor deselve tuteelschap ende administratie der voors. kijnderen goederen, sooveel die in de graeffschap van den Bergh gelegen. Specialicken verbonden ende verobligeert gelijck zijn edele doet bij dese ongeveerlick dartich mergen soo weij- als boulanden liggende op Ingen ende Ommeren in den ampte van Nederbetuwe, ende voorts generalick alle sijn edele andere goederen, hebbende ende vercrijgende in den ampte voors. gelegen. Deselve submitterende te dijen eijnde ’t recht van peijndonge ten Landtrechte van Nederbetuwe, ende voorts allen heeren, Hoven, rechten ende Gerechten, mits renunciatie van alle exceptiën.

Actum voor gerichtzluijden jonckher Everardt de Cock van Oppijnen ende Anthonis Claesen den 1e julijk 1628.”

Mogelijk is Henrick de neef of oom van Elisabeth en Everhard Godfried van Meerten en is dit een familiaire aangelegenheid. Vader Arndt is namelijk getrouwd met Francisca van Mevert tot Hasselt, dochter van Adolph van Mevert en Belia van Scherpenzeel.

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A47 (nevenserie); mei 1992, Vrijwillige Rechtspraak Nederbetuwe Bank van Kesteren, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 200, 1613-1630 (5e deel; 1627 deels – 1630), blz. 14-15. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.