Home » 2022 » april (Pagina 2)

Maandelijkse archieven: april 2022

Koningsdag 2022 – Wilhelmus – Alle 15 coupletten gezongen

Vandaag is het Koningsdag. Koning Willem-Alexander is 55 jaar geworden. Ter gelegenheid van zijn verjaardag en deze feestelijke dag embedden wij hier het complete Wilhelmus. Het volkslied wordt gezongen door het Erasmuskoor en geplaatst op het YouTube-kanaal van MidnightRambler. Ons volkslied bevat veel christelijke elementen, zoals vertrouwen op God, het geloof in de wederkomst en historische Bijbelverhalen zoals Davids zucht voor Saul.

Overlijdensakte van Jacoba van Meerten (±1770-1852)

Overlijdensakte van Jacoba van Meerten (±1770-1852) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Jacoba van Meerten (±1770-1852) weergegeven.1 Op 20 maart 1852 deed Johannes Carolus Landman (1789-1853) voor de Burgerlijke Stand van de Gemeente Rhenen aangifte van het overlijden van Jacoba. Johannes Carolus was zeven en zestig jaar oud en postbode van beroep. Hij deed de aangifte samen met Jan Willem van Sonnen (±1816-?), zes en dertig jaar oud en arbeider van beroep. Beide aangevers wonen in de stad Rhenen. Zij verklaarden dat Jacoba op 19 maart 1852 om vijf uur in de ochtend is overleden in de leeftijd van twee en tachtig jaar. Jacoba woonde op huisnummer Wijk 6 nummer 22 in de Gemeente Rhenen en is geboren te Ingen, gemeente Lienden. Jacoba was weduwe van Jan Gijsbert van Veenendaal en dochter van de wijlen echtelieden Jan van Meerten (1724-?) en Jacoba van Grootveld (?-?).

Voetnoten

Zondvloedmodellen & zondvloedmechanismen: Zondvloed, modellen, mechanismen en consequenties – Jan Rein de Wit spreekt op scheppingscongres van 9 juni 2018

Op 9 juni 2018 werd er door een groep christenen een congres in Zwolle georganiseerd over schepping en evolutie. De vijfde en laatste lezing werd verzorgd door Jan Rein de Wit. Hij sprak over zondvloedmodellen en zondvloedmechanismen. De lezing werd opgenomen door de organisatie en kunnen wij daarom hieronder met u delen. Veel zegen bij het kijken!

Een leeswijzer bij de ‘expeditiekaart’ van Naturalis

In 2020 ben ik naar Naturalis geweest in verband met het project ‘Een creationistische museumgids voor Naturalis’.1 Naturalis is een mooi natuurhistorisch museum met een uitgebreide collectie. Helaas bekijkt men de zaken slechts vanuit naturalistisch perspectief. Dat wil zeggen dat men uitgaat van universele gemeenschappelijke afstamming en miljarden jaren. Willen christelijke ouders hun kinderen zonder gewetensbezwaar naar dit museum sturen dan is het goed om ze een creationistische duiding mee te geven. Naturalis doet er veel aan om kinderen bij de les te houden. Het kind krijgt bij aankomst een ‘expeditiekaart’ met als titel ‘Met de natuur op reis’.2 Zo kunnen de kinderen de route volgen en veel leren over de tentoonstellingen. Kinderen van christelijke ouders kunnen veel van de ‘expeditiekaart’ overnemen. De zaken die vanuit naturalistisch perspectief worden belicht, hebben een weerwoord nodig. Daarom hieronder een korte leeswijzer.

De kinderen leren op de expeditie bijvoorbeeld hoe ver dieren kunnen reizen. De Monarchvlinders, bijvoorbeeld, kunnen ’wel honderd kilometer per dag fladderen; soms vliegen ze zelfs tegen de wind in. Ze leggen duizenden kilometers af’. Ook komen andere dieren aan de beurt zoals de gnoe of de grote albatros. Veel interessante feitjes komen langs in deze ‘expeditiekaart’. Leerzaam!

Naturalistisch wereldbeeld versus creationistisch wereldbeeld

Binnen het naturalistische wereldbeeld houdt men, in ieder geval, bij het natuurwetenschappelijk onderzoek geen rekening met Gods Woord.3 Men wil natuurlijke zaken slechts op natuurlijke wijze oplossen. Door geen rekening te houden met Gods openbaring komt men daardoor, als het gaat om het verleden, scheef uit. We zien dat Naturalis deze naturalistische benadering overneemt, ook in de ‘expeditiekaart’. Zo zijn (1) vogels ‘de achterneefjes- en nichtjes [sic] van dino’s’, zijn (2) ‘bloemplanten, bestuivende insecten, vogels én zoogdieren’ in de ‘dinotijd (…) ontstaan’ en liepen (3) ijstijddieren ’30.000 jaar geleden’ in Nederland rond. De ‘expeditiekaart’ doornemend valt het verder gelukkig mee met stellige naturalistische uitspraken over het verleden. Vanuit een creationistisch wereldbeeld gezien zouden de hierboven genoemde punten eenvoudig vervangen kunnen worden door:

(1) Vogels zijn op de vijfde scheppingsdag geschapen, dino’s op de zesde scheppingsdag. Creationistisch onderzoek heeft uitgewezen dat er tussen de verschillende vogelgroepen en de verschillende dinogroepen grote gaten zitten, men noemt dat met een moeilijk woord discontinuïteit. Sommige dinosauriërs hebben veren gehad, maar dát maakt ze nog geen voorouders of familieleden van de vogels.

(2) Bloemplanten, bestuivende insecten, vogels, zoogdieren én dino’s hebben tegelijkertijd geleefd en zijn in dezelfde aardlagen begraven. Afhankelijk van je wetenschappelijke model is dit laatste tijdens óf na de zondvloed gebeurd.

(3) Vrijwel alle creationistische wetenschappers gaan ervan uit dat er, in ieder geval, één ijstijd is geweest in de dagen van de aartsvaders (rond 4.000 jaar geleden). Volgens sommige creationisten duurden deze ijstijd zo’n 500 jaar.

‘Expeditiekaart’ is met aanpassing te gebruiken

Zoals gezegd, valt het gebruik van het naturalistisch wereldbeeld in de ‘Expeditiekaart’ mee. Wanneer u met uw kind naar Naturalis gaat, kunt u aangeven dat veel mensen denken vanuit het naturalistisch wereldbeeld, maar dat wij, christenen, over sommige zaken anders denken. Kinderen worden dan niet monolitisch-naturalistisch opgevoed, maar krijgen twee wereldbeelden voor ogen. Daarnaast worden christelijke kinderen weerbaar gemaakt zonder hen met een anti-wetenschappelijke houding op te voeden. Dat laatste is namelijk niet nodig.

Zie ook deze column die ik schreef naar aanleiding van een vervolgbezoek aan Naturalis.

Voetnoten

Trailer ‘Zoeken naar bewijs: De Mozes-controverse’

In 2019 verscheen de 118-minuten durende film ‘Patterns of Evidence: De Moses Controversy’. In 2020 werd deze documentaire ook door Weet Magazine ondertiteld in de Nederlandse taal en op dvd uitgebracht. ‘Zoeken naar bewijs: De Mozes-controverse’ De trailer van deze dvd is hieronder te bekijken. De dvd is te koop in de webshop van Weet Magazine.1

Voetnoten

Evolutietheorie en Schriftgezag op de Generale Synode van de CGK – Schriftvisie ‘vrouw in het ambt’ raakt meer thema’s

Eind april 2022 (19-22 april) werd de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) gehouden. Er stonden belangrijke kerkelijke thema’s op de agenda. Zo werden er twee dagen ingeruimd voor discussie en besluitvorming rond het thema ‘vrouw in het ambt’. Hoe die discussie gevoerd werd en welke argumenten er voor en tegen gegeven zijn, laat ik hier rusten. Op de synodedag van donderdag 21 april 2021 kwam Schriftgezag in combinatie met de evolutietheorie ter sprake. In dit artikel een weergave daarvan met enkele annotaties in de vorm van voetnoten.

Op de derde synodedag, 21 april 2021, kregen de rapporteurs van het meerderheids- en minderheidsrapport gelegenheid om het een en ander nogmaals toe te lichten.1 Dr. A. (Arie) Versluis2, rapporteur van het meerderheidsrapport, bedankte hiervoor. Dr. N.C. (Cees-Jan) Smits3, rapporteur van het minderheidsrapport, maakte hier wel gebruik van.4 Hij wil de manier van denken nog eens voor het voetlicht halen en geeft ook aan zich ongemakkelijk te voelen bij een gepubliceerde brief van enkele weken geleden. Die brief laten we hier rusten. De predikant uit Purmerend haalde het woord van de oudtestamenticus prof. Peels aan die eerder op de synode aangaf dat ‘het de voortdurende verleiding van de CGK is om te vervallen in biblicisme en fundamentalisme’.5 Volgens Smits hebben alle aanwezigen het Woord van God lief, maar is er iets (of beter: Iemand) die dat Woord overstijgt: de Heere Jezus Christus. Hij roept in deze inleidende woorden op om na te denken over de verhouding tussen ‘gehoorzaamheid aan Christus’ en ‘gehoorzaamheid aan het Woord’. Smits ziet het allebei als nodig, maar welke verhouding hebben Beiden tot elkaar. Het besproken onderwerp, ‘vrouw in het ambt’, is geen losstaand onderwerp, maar raakt een breed scala aan onderwerpen. Als voorbeeld noemt dr. Smits de evolutietheorie.6 De theoloog wijdt daar in zijn inleiding niet verder over uit, maar zal dat later op de vergadering wel doen (zie hieronder).

Eerste vragenronde

Na deze inleidende woorden van dr. Smits was het tijd voor de eerste vragenronde. Verschillende synodedeelnemers konden vragen stellen aan de commissie.

Christus en het Woord

Ouderling W. Zeeders (Dordrecht-Centrum) schrok, naar eigen zeggen, toch wel een beetje van de inleidende woorden van de rapporteur van het minderheidsrapport. Het lijkt er volgens Zeeders op dat het Woord wordt uitgespeeld tegenover Christus. Dit is niet terecht, vindt de ouderling, omdat Christus zelf aangeeft dat Hij het Woord is. Ook dominee H. Polinder (Urk) tekent bezwaar aan. De predikant vraagt zich af of op deze wijze de Heilige Geest niet teveel wordt losgemaakt ‘van het geschreven Woord, wat ook geïnspireerd is door de Heilige Geest’. Ouderling drs. A.J. van der Wekken besteedde niet veel woorden aan het onderscheid tussen Christus en het Woord. Hij wilde de rapporteur van het minderheidsrapport Mattheüs 28:19 meegegeven. Predikant drs. W.L. van der Staaij (Scheveningen) pleitte er ook voor Christus en het Woord niet te ontkoppelen. Van der Staaij vraagt zich af of deze ontkoppeling ook de achtergrond is van het denken van het minderheidsrapport.

Veel op het spel

Ouderling H.J. Sok (Ulrum) geeft in de eerste vragenronde aan dat er veel op het spel staat. Volgens hem heeft dr. Smits daar in zijn aanhef ‘voedsel voor gegeven’. De Bijbel zou anders gelezen moeten worden, ook in het voorbeeld van de evolutietheorie. Sok geeft aan dat dit precies datgene is waar hij zo bang voor is. Hij is bang dat er na deze zetten, veel meer zetten zullen komen. Sok krijgt bijval van dominee drs. L.A. den Butter (Rijnsburg). Het minderheidsrapport geeft aan dat er in de maatschappij schuivende panelen zichtbaar zijn. In de kerk ook als het gaat over het thema ‘vrouw-in-het-ambt’. Den Butter constateert dat dit ook zo is bij andere onderwerpen. “Er zijn veel meer dingen aan het schuiven (…) Gelijkheidsdenken, zelfbeschikkingsrecht, euthanasie, abortus, homoseksualiteit, gender.” Is het niet een onderdeel van een beweging die veel breder is?

Cultureel breukvlak

In een gloedvol en goed voorbereid betoog sprak predikant drs. S.P. Roosendaal (Lelystad) over het culturele breukvlak. Hij begon zijn betoog met diverse anekdotes rond Spurgeon. In de tijd van Spurgeon was slavernij nog ‘verantwoord’. Roosendaal vraagt zich af of God niet expliciet geboden geeft voor slavernij. Hetzelfde zou volgens de predikant gelden voor de schrijvers van het meerderheidsrapport. ‘Hebben de schrijvers van het meerderheidsrapport overwogen of deze thematiek het culturele breukvlak raakt?’, zo bevraagt Roosendaal de rapporteur. Een cultureel breukvlak? “Het gevaar van het leven op een cultureel breukvlak is dat alles zich verdeeld. De wereld wordt zwart-wit, goed-fout, een oude en een nieuwe hermeneutiek.” Het blijft niet bij ‘vrouw-en-ambt’, maar alles wordt op een hoop geveegd. “Homoseksualiteit, de prediking en wat er nog maar meer tussen onze oren past. De ander wordt een vijand, want hij staat aan de verkeerde kant van het breukvlak en alle nuance in het gesprek verdwijnt eigenlijk.” Een goede observatie, maar hoe verhoudt zich dat dan tot de beladen thema’s. Neem bijvoorbeeld de zesdaagse schepping. Is dat een kwestie van dat culturele breukvlak, of dit in de (vroegste) geschiedenis werkelijk zo gegaan? Kan het zo zijn dat het vroeger werd beleden als ‘de waarheid’, maar dat dit tegenwoordig vanwege culturele of wetenschappelijke verschuivingen niet meer zo is? Is de zesdaagse schepping een eeuwigdurende waarheid of ‘slechts’ een cultuurgebonden wens?

Giraf in de ark

Eenheid binnen de CGK gaat dominee D.A. Brienen (Hardenberg) aan het hart. Zichtbaar geëmotioneerd pleitte hij voor meer ‘hartenwerk’ in deze discussie. Als voorbeeld noemt hij de giraf. Hoe kwam de giraf de ark van Noach binnen? Door z’n hoofd op hoogte van z’n hart te brengen, ‘zo kon hij behouden worden’. Hoewel het niet nodig was voor de giraf om te bukken7, is de boodschap van de predikant duidelijk. Het is niet alleen verstandswerk, maar ook hartenwerk.8

Reactie van de rapporteurs

De rapporteur van het meerderheidsrapport had in zijn antwoorden op de gestelde vragen niet zoveel raakvlakken met het in de inleiding genoemde thema’s. Wel gaf dr. Versluis aan dat de commissie bewust de term ‘nieuwe hermeneutiek’ vermeden heeft als containerbegrip. “Natuurlijk gaat het over hermeneutiek, maar het helpt niet om daar een etiket op te plakken dat bovendien vaag is. Wat is dan de oude hermeneutiek? Enz.9

Als rapporteur van het minderheidsrapport reageert dr. Smits op de vragen en tegenwerpingen. Omdat dit veel raakvlakken heeft met het besproken thema, hieronder een wat uitgebreidere bespreking. Allereerst laat de theoloog richting de afgevaardigden weten dat hij absoluut niet wil dat Christus tegenover de Schriften wordt gezet. Smits geeft aan dat de Schrift hem erg dierbaar is. Hij wil ook de Heilige Geest niet losmaken van het Woord. De Heere heeft ons achtergelaten met Zijn Woord. Maar daar hoort volgens Smits nog wel wat bij. Na Pinksteren, zo geeft de predikant aan, hebben christenen een zelfonderscheidend vermogen ontvangen. Smits wijst op een gelijkenis van een vader die tien zonen heeft. Na zijn bedrijf goed te hebben opgezet vertrekt vader voor lange tijd naar het buitenland én geeft hij het in handen van zijn tien zonen. Deze mogen met de instructies van vader het bedrijf runnen. Zo is het ook dat God Zijn Geest geeft. We hebben niet alles voorgekauwd gekregen, maar door ons zelfonderscheidende vermogen hebben we onze eigen verantwoordelijkheid én kunnen we ook eigen keuzes maken bij middelmatige zaken. Smits verwijst ook naar Galaten 4 en Romeinen 7. De rapporteur geeft aan dat we ons tegenwoordig ook niet meer houden aan de letter van de Schrift: we geven geen heilige kus, we handelen niet meer naar de voorschriften over het dragen van sieraden etc. Bij deze voorbeelden kijken we ook naar wat cultuur- of contextgebonden is. Smits wijst ook nog naar de scheppingsorde. Hij zegt: “God de Vader heeft ons verschillend gemaakt als man en vrouw, maar treden we dat verschil met voeten als we de ambten openstellen?” De theoloog geeft aan dat we de scheppingsorde niet zó formaliseren dat dit leidt tot een verschil in rechten en plichten.

Smits hekelt het feit dat een deel van de CGK vragen rondom de Schrift ontlopen. Als voorbeeld noemt hij de evolutietheorie. Hij wil het niet uitgebreid over deze theorie hebben en deze als rode lap in de lucht houden, maar vraagt zich af of we daar echt de antwoorden op hebben gevonden. “Als we de deuren dicht doen en zeggen: ‘In het RD schrijft de wetenschapsredacteur toch over dit en dat en over dino’s?’ Redden wij het daarmee? Weten we alles al?10 Binnenkort wordt er binnen de CGK een studiedag georganiseerd rond het boek ‘Lezen en laten Lezen11 van prof. dr. Arnold Huijgen. Als de vragen rond (het lezen van) de Schrift echt belangrijk zijn dan zouden er massaal aangemeld worden voor deze studiedag. “Er heeft zich nog niemand aangemeld van ‘Bewaar het Pand’, om maar even de koe bij de horens te vatten. Over dat soort dingen moeten het nodig met elkaar hebben.12 Dan vertelt Smits een persoonlijk verhaal. De predikant geeft aan dat hij tijdens de synodeweek prof. Peels bedankt heeft. Er werd bekend dat Peels komend jaar met emeritaat gaat. Smits geeft aan dat Peels hem ‘door’ zijn ‘angst’ heeft ‘heen geholpen’. Hij kwam als jongen van de Gereformeerde Gemeente op de Theologische Universiteit Apeldoorn. Zijn visie was dat alles wat er in de Bijbel staat letterlijk zo gebeurd is en dat hij de Bijbel van kaft-tot-kaft geloofde. Peels liet de jonge Smits zien dat het allemaal ingewikkelder ligt en na twee jaar theologiestudie was hij deze visie kwijt. Smits gaf aan dat hij daar wel van ondersteboven was en dat dit angst gaf. We moeten volgens hem echter niet om die angst heen, maar er doorheen. Hij is Peels dankbaar dat deze hem van zijn literair-historische lezing afbracht én dat Peels hem door de angst heen heeft geholpen.13 Volgens Smits moet het binnen de kerken eerst gaan over deze vragen, voordat er gesproken kan worden over ‘vrouw in het ambt’.14 Net als ouderling Sok denkt hij dat de angst terecht is, ‘in die zin dat het ook eng is als dingen ingewikkelder blijken te liggen’. In zijn voorbeeld laat Smits zien dat hij aan de TUA ook geconfronteerd is met allerlei vragen. “Wat mij persoonlijk op de TUA het meest heeft geholpen is telkens weer die tekst van ‘Vreest niet’, en dat je ook door die angst heen geholpen kunt worden.” Smits is ook met die ervaring naar de synode gekomen, dat Christus met de synode is en hen door alles heen helpt. Kerken hoeven dan ook niet bang te zijn voor dergelijke stormen. Richting ouderling Van der Wekken stelt Smits de vraag hoe het dan kan dat de synode zich dan toch niet helemaal identificeert met alle voorschriften uit het Nieuwe Testament, zoals de heilige kus of de hoofdbedekking.

Richting ds. Van der Staaij benadrukt Smits nogmaals dat hij Christus en Zijn Woord niet wilde ontkoppelen. “Hij komt tot ons in het gewaad van Zijn Woord, maar Hij is niet Zijn gewaad.” Door de Reformatie hebben we het Sola Scriptura, alleen de Schrift. Sindsdien heeft het Bijbelonderzoek niet stilgestaan. Het is volgens Smits daarom goed en nodig om onder ogen te zien dat de Schriften een middelpunt hebben. Alleen vanuit dat middelpunt kunnen we alle teksten op het goede gewicht schatten. De bedoeling van de CGK is om trouw te zijn aan de Schriften. Volgens de theoloog is biblicisme de valkuil en wegen kiezen los van de Schriften de allergie.15 De uitdaging is om tussen het midden en die rand te bewegen.

Tegenover Den Butter laat Smits weten dat die ingrijpende veranderingen op allerlei vlak vooral gelden voor kerken in het nauwe Westen en niet voor landen als Sri Lanka, Rwanda en Indonesië.

(wordt vervolgd)

Voetnoten

Wat is de ‘Piramide van Wijsheid’?

Onlangs gaf Geloofstoerusting het boek ‘Piramide van Wijsheid‘ uit van Brett McCracken. Wat is deze ‘Piramide van Wijsheid’? In de onderstaande video legt theoloog Marcel Vroegop het uit.

Ongegronde belediging – Ambassadeur van Hongarije reageert op column prof. dr. Ad de Bruijne

Graag wil ik reageren op de column van de heer De Bruijne (Nederlands Dagblad, 9 april). Hij doet een schandelijke, ongegronde belediging: ‘aan deze gladjanus [Orbán] kleeft inmiddels Oekraïens bloed’, zonder ook maar enige moeite te doen dit met bewijs te onderbouwen.

Hongarije is vanaf het begin duidelijk geweest over de oorlog: in overeenstemming met de gezamenlijke standpunten van de EU en de NAVO, die wij volledig onderschrijven, veroordelen wij de militaire agressie, staan wij voor de soevereiniteit van Oekraïne en zullen wij op elke mogelijke manier internationaal onderzoek ondersteunen dat is gericht op het identificeren van de daders van het bloedbad in Boetsja. In het kader van de grootste humanitaire operatie in de geschiedenis van ons land leveren wij bovendien honderden tonnen aan voedsel en andere giften. De regering, publieke en private instellingen, ngo’s en vrijwilligers sloegen de handen ineen om humanitaire hulp te bieden. Wij zullen niemand aan zijn of haar lot overlaten. Hongarije heeft inmiddels ruim een half miljoen vluchtelingen opgevangen. Dit betekent dat, op een bevolking van 9,7 miljoen, Hongarije in verhouding de meeste oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne heeft verwelkomd. De heer De Bruijne zou eerst deze feiten kunnen overwegen voordat hij opnieuw besluit te belasteren.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De bronvermelding luidt: Kocsis, A., 2022, Ongegronde belediging, Nederlands Dagblad 78 (21.032): 14.

Vorige week schreef Lorens Knap op deze website ook een artikel over de inmiddels beruchte column van prof. dr. Ad de Bruijne. Het artikel van Knap is hier te lezen.

Aaltje Vermeer (1871-1904) ingeschreven als lid Hervormde Kerk Opheusden

Hierboven wordt de inschrijving van Aaltje Vermeer (1871-1904) weergegeven.1 Aaltje werd op 8 juli 1901 ingeschreven als lid van de Hervormde Kerk te Opheusden.2 Ze kwam uit Driel. Een maand eerder was ze bevallen van een zoon, Jerfaas van Meerten (1901-1902).3

Voetnoten

Klaas van Leijen (1848-1926) uitgegaan als lid Hervormde Kerk Opheusden

Hierboven wordt de uitschrijving van Klaas van Leijen (1848-1926) weergegeven.1 Klaas werd niet uitgeschreven omdat hij vertrok naar een andere gemeente, maar omdat hij op 5 september 1926 te Opheusden is overleden.2 Hij werd 78 jaar.

Voetnoten