Mijlpaal: negenhonderd artikelen op oorsprong.info!

Vandaag heeft oorsprong.info opnieuw een mijlpaal bereikt: er staan negenhonderd artikelen op de website. De meeste artikelen gaan over de genealogie van het geslacht Van Meerten, maar er is meer. Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid de afgelopen tijd. Hieronder volgt een top-10 van meest gelezen artikelen aller tijden. Bij het (her)lezen hiervan veel leesplezier toegewenst. Achter één artikel staat ‘(NIEUW)‘, dat wil zeggen dat dit artikel ten opzichte van de vorige keer nieuw in de top-10 staat. Feedback kunt u geven via de pagina ‘Hier mag u uw hart luchten’. Het vorige ‘mijlpaal’-artikel is hier te vinden.

  1. Homo-activist Leon Houtzager draaft door – Ds. Kort moet nog dieper door het stof.
  2. Gebed gevraagd voor ds. Kort (OGGiN) in de zaak Houtzager-Kort – Predikant wordt vandaag gehoord.
  3. Ds. Kort wordt op 16 februari 2022 gehoord – Zaak Houtzager-Kort één van lange adem.
  4. Ds. Kort door Gerechtshof opgeroepen voor hoorzitting – Een tweede aangifte tegen de Oud Gereformeerde predikant.
  5. Finse politicus, Päivi M. Räsänen, spreekt zich uit tegen praktiserende homoseksualiteit en riskeert gevangenisstraf – Vrijheid van meningsuiting en godsdienst in het geding.
  6. Livestream congres 2021.
  7. “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag).
  8. “Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” – Interview met Gereformeerd Venster.
  9. Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft.
  10. Jezus zei niets over homoseksualiteit? (NIEUW)

Geef in het spoor van Anselmus ruimte aan waarom-vragen

„Waarom werd God mens?” vroeg Anselmus. De Reformatie nam zijn antwoord over: „Als God de zondige mens wil redden, moet er voldoening worden gegeven.” Dat is Evangelie voor gelovigen én ongelovigen.

Om welke reden is God mens geworden? Waarom heeft de hoge God zich vernederd, is de Onsterfelijke gestorven, is de Rechter veroordeeld, is de Heilige tot een vloek geworden? De reformatorische belijdenisgeschriften geven uitgesproken antwoorden op deze vragen. God is mens geworden en gestorven omdat er alleen verzoening mogelijk was door voldoening (Heidelbergse Catechismus, zondag 5 en 6; Dordtse Leerregels 2.1-4).

Maar de vraag ”Waarom is God mens geworden?” werd al eerder gesteld en beantwoord. De Reformatie sloot zich aan bij het antwoord van Anselmus, de bisschop van Canterbury (1033-1109). In 1098 verschijnt zijn boek ”Cur Deus homo”: waarom is God mens? Anselmus was de eerste in de geschiedenis van de kerk die de vraag naar de menswording zo expliciet het antwoord gaf: verzoening door voldoening.

De Reformatie ging dus verder op het spoor van Anselmus. Dat geldt ook voor de structuur van zijn redenering. Anselmus zoekt naar een antwoord zonder al bij voorbaat te veronderstellen wat hij vanuit Gods openbaring weet. Hij begint niet met het historische feit van de menswording, om daar een verklaring voor te zoeken, maar hij vraagt zich af hoe God zondige mensen kan verlossen. Deze benadering noemt Anselmus ”remoto Christo”, dat wil zeggen: zonder Christus erbij te betrekken. Op deze manier wil hij een reactie geven op de kritiek van ongelovigen, die de gedachte van een God die zich laat kruisigen belachelijk vinden.

De orde

Anselmus begint dus niet bij de Schrift, maar bij wat hij ”de orde” (ordo) noemt. De werkelijkheid is niet een grote chaos, maar gestructureerd volgens een bepaalde ordening. Deze orde komt tot uiting in natuurwetten en vooral ook in morele wetten. Alles wat volgens deze orde plaatsvindt, is rechtvaardig; wat tegen de orde ingaat, is onrechtvaardig. De orde omvat zowel Gods rechtvaardigheid als onze rechtvaardigheid: er is een mate van continuïteit tussen beide. Als wij mensen iets van deze orde in de werkelijkheid herkennen, zullen wij dat als ”redelijk” aanduiden. Anselmus ziet dus een sterke samenhang tussen orde, rechtvaardigheid en redelijkheid. De orde garandeert dat wij met ons menselijke verstand iets over God en over Gods handelen kunnen weten.

Anselmus betoogt vervolgens dat deze orde en deze rechtvaardigheid voldoening noodzakelijk maken. Zonder voldoening is er geen verzoening en geen vergeving mogelijk. Naast orde, rechtvaardigheid en redelijkheid is er dus ook sprake van noodzakelijkheid. Als God de zondige mens wil redden, is het noodzakelijk dat er voldoening wordt gegeven. En zo komt Anselmus uiteindelijk tot zijn antwoord op de vraag waarom God mens is geworden. Vanwege de orde van de werkelijkheid is het noodzakelijk, redelijk en rechtvaardig dat de mens aan God voldoening geeft. Gods openbaring in de Schrift bevestigt vervolgens dat Christus metterdaad voor ons heeft voldaan.

Geen waarom-vraag

In de bijna duizend jaar sinds Anselmus’ boek verscheen, kwam er ook kritiek op zijn antwoord. Sommige critici vinden dat een ander antwoord beter is. Volgens de Zwitserse theoloog Karl Barth (1886-1968) en vele anderen mag je de vraag ”waarom?” niet stellen. Zij vinden Anselmus’ ántwoord niet verkeerd, maar zijn vráág. In elk geval mag je geen antwoord geven ”remoto Christo”.

Deze theologen stellen dat wij moeten beginnen met de feitelijkheid dat God mens werd. Ook al weten wij volstrekt niet waarom God mens werd, wij behoren het te geloven zonder te spreken over orde, redelijkheid, noodzakelijkheid of rechtvaardigheid. De enigen die misschien daarna de vraag waarom God mens is geworden mogen stellen, zijn de gelovigen. Ongelovigen die dit vragen, krijgen geen antwoord en geen reactie. Of de menswording redelijk en rechtvaardig was, is niet ter zake.

Deze kritiek gaat verder dan alleen maar aarzeling bij de verzoening door voldoening. De critici zeggen ook dat er geen orde in de werkelijkheid bestaat, dat woorden als rechtvaardigheid en noodzakelijkheid niets over God zeggen, dat waarom-vragen zijn verboden en –uiteindelijk– dat het Evangelie niet valt uit te leggen aan ongelovigen.

Dergelijke kritiek op Anselmus raakt ook de gereformeerde belijdenis. De Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels belijden (precies als Anselmus) dat er een omvattende orde is waarin God en mens zijn opgenomen, dat het bij de menswording gaat om rechtvaardigheid, noodzakelijkheid en begrijpelijkheid. Ik kan het ook andersom formuleren: wie vindt dat de vraag waarom God mens is geworden niet mag worden gesteld, komt nooit meer uit bij het antwoord van verzoening door voldoening. Wie de vraag van Anselmus afwijst, komt zeker niet bij het antwoord van Anselmus terecht. Want wie de vraag niet stelt, krijgt geen enkel antwoord.

Bastion van het geloof

Ik erken dat Karl Barth goede redenen had voor zijn zienswijze. Hij wilde voorkomen dat Christus pas het laatste stukje is dat wij mensen toevoegen aan de puzzel die wijzelf eerst zonder Hem hebben gelegd. En toch moeten we niet meegaan met Barths kritiek op Anselmus en de catechismus. Ik zie ten minste twee grote problemen.

Het eerste probleem is dat Barths benadering niet blijkt te werken. In de voorbije decennia had die benadering betekenis voor mensen die christelijk waren opgegroeid en geraakt waren door het Evangelie van de gekruisigde Christus. Zij trokken zich, geschokt door de toenemende secularisatie, terug op het bastion van het geloof. Ze gaven de kenmerken van orde, redelijkheid, rechtvaardigheid en noodzakelijkheid op, om (hopelijk) het geloof over te houden.

De kosten van deze benadering zijn echter hoog. Want wat moet je dan nog zeggen tegen mensen die werkelijk geen besef hebben van het Evangelie, van het christendom en van de Bijbel? Hoe breng je de boodschap in het Nederland van de 21e eeuw, waar het christendom niet meer tot de algemene cultuur behoort? Bij deze mensen heeft Barths benadering nog minder zeggingskracht dan de benadering van Anselmus. Het blijkt menselijkerwijs onmogelijk iemand te overtuigen van het christelijk geloof als er geen waarom-vraag is waarop Christus het antwoord is. De barthiaanse theologie heeft de secularisatie niet vertraagd of gestopt, maar bevorderd.

Er is nog een tweede probleem. Barth heeft, uiteindelijk, alleen een boodschap voor gelovigen, niet voor ongelovigen. Ons geloof is immers volgens Barth de vereiste voorwaarde voordat onze waarom-vragen serieus worden genomen. Onbedoeld wordt ons geloof dan een voorwaarde en ons ongeloof een belemmering voor het Evangelie. Beter is om, net als Anselmus, te erkennen dat gelovigen en ongelovigen niet het geloof gemeenschappelijk hebben, maar wel hun waarom-vragen. Zelfs als ongelovige mag ik God mijn vragen stellen. Ook dat is onderdeel van het Evangelie. Want het Evangelie richt zich niet in de eerste plaats op gelovigen, maar op ongelovigen.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Brink, G.A. van de, 2022, Geef in het spoor van Anselmus ruimte aan waarom-vragen, Reformatorisch Dagblad 52 (13): 22-23 (artikel).

Wordt abortus in Prediker positief gewaardeerd? – John Piper over deze tegenwerping

Soms wordt Prediker 4:2 aangehaald in een pleidooi voor abortus. Wordt abortus in deze tekst positief gewaardeerd? De bekende John Piper geeft daar een antwoord op. Met dank aan Geloofstoerusting voor het ondertitelen en delen van deze video op het YouTube-kanaal. De video wordt hieronder gedeeld, veel zegen bij het kijken.

Wim de Jong en Gea Mulder publiceren opnieuw over steenzout en diapirisme – Kritiek van Willem Jan Blom op het wetenschappelijk gehalte van eerdere publicaties

In 2021 publiceerden dr. Wim de Jong en drs. Gea Mulder twee artikelen in het tijdschrift Journal of Geology & Geophysics. De artikelen gingen respectievelijk over de viscositeit van gesteenten en een catastrofistisch scenario voor het ontstaan van de reusachtige zoutdiapieren in onder andere de Nederlandse ondergrond.1 Het laatste artikel is nu in meer uitgebreide vorm verschenen als hoofdstuk in een boek. Het boek draagt de titel: Current Advances in Geography, Environment and Earth Sciences.2

Zoutdiapirisme

In het hoofdstuk wordt de standaardverklaring van het ontstaan van de zoutpijlers bekritiseerd. De idee dat gesteente zich onder hoge langdurige spanning zou gedragen als een vloeistof wordt door De Jong en Mulder als onjuist beschouwd. Volgens hen is een alternatief nodig om de nu ontstane hiaat in geologische kennis op te vullen. De Jong en Mulder geven daarom aan dat ze de zoutdiapieren willen verklaren als enorme zoutlava’s die in korte tijd in sedimentrijk en stromend water omhoog zijn gestuwd. Het artikel legt volgens de auteurs niet alleen uit hoe zoutdiapieren zijn ontstaan, maar ook hoe andere geologische macrostructuren zijn ontstaan. De Jong en Mulder noemen het catastrofescenario, in tegenstelling tot het naturalistische scenario, ‘zeer constitent met de huidige geologische en geofysische feiten’. Dr. De Jong heeft het hoofdstuk ook op zijn eigen ResearchGate-pagina geplaatst zodat de lezer het zelf kan bestuderen.3

Kritiek

Er is ook kritiek gekomen op het verschijnen van de twee artikelen van De Jong en Mulder in Journal of Geology & Geophysics. Onlangs schreef student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom een kritisch artikel over dit tijdschrift en de twee artikelen die geschreven zijn. Blom gaat niet inhoudelijk in op de artikelen, hoewel er volgens hem genoeg over te zeggen is en hij dat ook elders heeft gedaan.4 Hij wil er vooral de vinger bij leggen dat het tijdschrift waar De Jong en Mulder in publiceerden ‘geen echt wetenschappelijk tijdschrift is’. Het gaat volgens hem om een ‘predatory journal’. Blom geeft aan dat een dergelijk tijdschrift vaak ‘phishing-e-mails’ naar wetenschappers stuurt om hun artikel in dit tijdschrift te plaatsen. Expertise over het onderwerp is niet belangrijk, het hoofddoel is geld verdienen. Het publiceren van een artikel kost namelijk 666 euro. Na inzending het artikel weer intrekken kost je nog steeds 300 dollar. Daarnaast is het volgens Blom nauwelijks mogelijk om een artikel peer-reviewed en al binnen twee weken na inzending te plaatsen. De redactie zou, volgens Blom, zelf niet deskundig genoeg zijn om de review van het zoutartikel uit te voeren omdat deze bestaat uit één milieukundige en twee geomorfologen. Blom geeft als laatste aan met De Jong en Mulder óók inhoudelijk het gesprek aan te willen gaan. Hij verwijst daarbij naar zijn eerdere bijdragen in de zoutdiscussie.5

Ten slotte

Gaat het werkelijk om een ‘predatory journal’ en heeft Willem Jan Blom gelijk dat het schadelijk is voor de reputatie van een wetenschapper om hierin te publiceren? Willen De Jong en Mulder de schijn van wetenschappelijkheid ophouden door in een dergelijk journal te publiceren? Dat laatste lijkt mij te zwaar aangezet. Wellicht wilden de onderzoekers hun inhoud ergens publiceren en kwamen ze terecht bij Journal of Geology & Geophysics. Persoonlijk had ik het eerst geprobeerd bij Netherlands Journal of Geosciences – Geologie en Mijnbouw. Het wetenschappelijke artikel zou dan ook vrij toegankelijk zijn, want dit is ook een journal met Open Access. Wanneer ik dit artikel lees is mijn vraag vooral: Hebben De Jong en Mulder een goed alternatief voor het naturalistische scenario? Ik hoop dat Blom zich óók over die vraag zou willen buigen.

Voetnoten

Vervolgmail op de uitnodiging van de besloten geologiebijeenkomst op 19 november 2022 D.V.

Beste vrienden en bekenden,

Aan het begin van dit jaar stuurde ik jullie een e-mail met een uitnodiging voor een besloten geologiebijeenkomst. Van diverse mensen kreeg ik al een positieve reactie en/of een aanmelding. In de vorige e-mail wees ik erop dat diverse Nederlands die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof en een wereldwijde zondvloed geologisch gezien aan de weg timmeren. Hoe bouwen we een geologisch paradigma op waarbij de zondvloed (en andere catastrofen) de sleutel vormen? Hoewel we in de Nederlandstalige gebieden hard aan de weg timmeren, zijn we niet goed in het pareren van kritiek. Er komt kritiek op het zondvloedparadigma van mensen uit diverse hoek. Bijvoorbeeld van atheïsten, theïstisch evolutionisten en/of ex-creationisten. Zo schreef student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom een veelluik over de gedachte dat afzettingen in het Paleozoïcum geen wereldwijde zondvloed laten zien. Hoewel hij zijn kritiek al in 2020 opschreef is daar nog nooit publiekelijk op gereageerd. Als we dat niet doen dan gaat zijn (en andere) kritiek een eigen leven leiden, met als gevolg dat er mensen zullen afhaken of in twijfel gebracht worden. Daarom is het nodig dat dit soort replieken van een weerwoord worden voorzien. Overigens nooit met de botte bijl, omdat het veelal gaat om een inhoudelijk verschil van inzicht en geen persoonlijk verschil. Op de besloten geologiebijeenkomst willen we beiden voor het voetlicht brengen: paradigmaopbouw én bespreken van kritiek.

Zoals in de aankondiging en het programma van de geologiebijeenkomst te lezen is zal het eerste deel van de dag worden besteed aan paradigmaopbouw. We luisteren dan naar een presentatie van vier nieuwe (Engelstalige) boeken, waarbij de schrijvers uitgaan van een wereldwijde zondvloed. Daarnaast bediscussiëren we het manuscript van drs. Hans Hoogerduijn aangaande het zogenoemde Rekolonisatiemodel. Hans is, samen met anderen, al jaren bezig met de opbouw van een zondvloedmodel. Het tweede deel van de dag zal worden besteed aan een bespreken van kritiek rond het e-book ‘Geen zondvloed tijdens het Paleozoïcum’ van Willem Jan Blom. Daarnaast zal er een voorstel worden gepresenteerd voor gezamenlijk onderzoek naar een geologisch verschijnsel in de Ardennen. De bestanden die nodig zijn ter voorbereiding van de bijeenkomst wil ik aan het begin van de junimaand in een besloten online-omgeving plaatsen zodat we ruim de tijd hebben om ons voor te bereiden. Daarnaast zou ik de deelnemers willen vragen om één hoofdstuk uit het e-book van Willem Jan Blom te nemen en die in de diepte uit te werken/te bekritiseren. Deze kritieken kunnen dan worden besproken op de studiedag. Heeft u uzelf nog niet aangemeld? Mis de dag niet en doe dat dan vandaag nog. Dat kan via: https://oorsprong.info/besloten-geologiebijeenkomst-creageo-op-19-november-2022-d-v/.

Zelf hoop ik in de Pinkstervakantie op studiereis te kunnen gaan naar Hongarije om daar de catastrofale geologische geschiedenis van dit land te bestuderen (zie hier voor een beschrijving van de reis). Ik zoek daarvoor nog sponsors. Kent u nog bedrijven of particulieren die een dergelijke reis met een veelvuldige creationistische output willen sponsoren? Wijs hen dan op deze studiereis. Het is dringend noodzakelijk dat we in Nederland meer aan zondvloedgeologie doen. Dat moet niet oppervlakkig gebeuren, want dan zal het mensen beschadigen, maar in de diepte. Wilt u bidden voor de mensen die aan het geologische ‘front’ staan en vrijwel iedere dag worden uitgedaagd door de naturalistische geologie? Maar ook voor christelijke docenten aardrijkskunde die hun leerlingen wekelijks moeten en willen onderwijzen en hen de beginselen van een scheppingsparadigma willen bijbrengen?

Ik zie uit naar uw aanmelding voor de besloten geologiebijeenkomst,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

Fundamentum

www.oorsprong.info

info@oorsprong.info

Trailer ‘Darwin: de reis die de wereld veranderde’

In 2009 verscheen de 52-minuten durende film ‘Darwin: The Voyage that Shook the World’, uitgegeven door Creation Ministries International. Datzelfde jaar werd deze documentaire ook door Mediagroep in Genesis ondertiteld in de Nederlandse taal en op dvd uitgebracht. ‘Darwin: de reis die de wereld veranderde’ De trailer van deze dvd is hieronder te bekijken. De dvd is te koop in de webshop van Mediagroep in Genesis.1

Voetnoten

Middagsymposium over Gods goede schepping en dierlijk lijden – Naar aanleiding van het verschijnen van de handelseditie van het proefschrift van prof. dr. Piet Slootweg

Onlangs (in 2021) promoveerde patholoog en theoloog prof. dr. Piet Slootweg voor de tweede keer. Dit keer aan de Vrije Universiteit op een proefschrift met als titel ’Teeth and Talons Whetted for Slaughter’: Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961).1 Afgelopen maand verscheen de handelseditie van het proefschrift bij uitgeverij Brevier. Op 3 juni 2022 wordt er een middagsymposium georganiseerd door het Herman Bavinck Center van de VU. Het symposium draagt de titel ‘Geschapen om te doden?‘ en de ondertitel ‘Middagsymposium over het lijden van dieren in theologisch perspectief‘. Een belangrijk onderwerp en een relevant discussiepunt!2

Omslagpunt

Slootweg onderzocht in hoeverre de evolutietheorie van Darwin een omslagpunt in het denken over de goedheid van de schepping en het lijden van dieren? Met Slootweg ben ik het eens dat al ver voor Darwin dierlijk lijden en een goede schepping als theologisch probleem ervaren werd. Stierven dieren pas ná de zondeval? Hoe werd hier door de kerk van alle eeuwen over gedacht? Daar is discussie over. Die discussie zal gevoerd worden op het symposium van 3 juni 2022. Helaas ben ik 3 juni, vanwege privézaken, verhinderd om te komen. Het is mij nog niet bekend of het symposium ook zal worden opgenomen zodat deze later terug te kijken is.

Programma

13.30 uur Prof. dr. H. van den Belt – Opening
13.40 uur Dr. P. Rouwendal – Overhandiging eerste exemplaar.
13.45 uur Dr. B.A. Zuiddam – Eerste reactie op het boek.
14.05 uur Dr. I.H. Stamhuis – Tweede reactie op het boek.
14.25 uur Korte vragenronde voor verhelderingsvragen.
14.30 uur Pauze.
14.50 uur Dr. H.D. Peels – Derde reactie op het boek.
15.10 uur Korte vragenronde voor verhelderingsvragen.
15.15 uur Prof. dr. P.J. Slootweg – Reactie van de auteur.
15.30 uur Discussie met de zaal.
16.00 uur Sluiting.

WIE, WAT, WAAR, WANNEER?

Wanneer?: Vrijdagmiddag 3 juni 2022, 13.30-16.00 uur.
Waar?: Hoofdgebouw Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam, zaal 2A-33.
Wie?: Studenten, pastors en predikanten, (kerk)historici en ieder met belangstelling voor geloof & wetenschap.
Opgave?: Opgave bij Geert Verschuure, student-assistent van het Herman Bavinck Centrum.

Voetnoten

Huwelijksinschrijving van Klaas van Meerten (?-1804) en Maria van den Berg (1760-1832)

Hierboven wordt de huwelijksinschrijving van Klaas van Meerten (?-?) en Maria van den Berg (1760-1832) weergegeven.1 Op 9 augustus 1793 zijn Klaas en Maria in de Nederduits-Gereformeerde Gemeenten van Eck en Wiel in wettige ondertrouw opgenomen. Klaas was weduwnaar van Bartje Timmer (?-?) en Maria was geboren te Eck en Wiel. Na de drie zondagse proclamaties zijn ze op 25 augustus 1793 onverhinderd in het huwelijk getreden.

Voetnoten

Doopinschrijving van Jan van Meerten (1792-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Meerten (1792-?) weergegeven. Hij werd op 6 januari 1793 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Hij was een zoon van Claas van Meerten (?-?)1 en Bartje Timmer (?-?)2. Jan is geboren op 29 december 1792. Als getuige was Willemina van Meerten (1750-1827)3 aanwezig, zij was de huisvrouw van Cornelis van den Berg (1762-1831). Hij is overleden vóór 1795 omdat Klaas dan opnieuw een zoon met de naam ‘Jan’ krijgt.4

Voetnoten

Huwelijksinschrijving van Klaas van Meerten (?-1804) en Sijbartie Timmer (?-<1793)

Hierboven wordt in twee delen de huwelijksinschrijving van Klaas van Meerten (?-?) en Sijbartie Timmer (?-?) weergegeven.1 Op 23 april 1784 zijn zij in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Ingen in wettigen ondertrouw opgenomen. Klaas en Sijbartie woonden beiden te Ingen. Op zondag 25 april hebben zij hun eerste huwelijksvoorstel gedaan en na drie voorgaande zondagse proclamaties zijn zij op 9 mei 1784 in het huwelijk getreden. Sijbartie is vóór 1793 overleden want toen hertrouwde Klaas met Maria van den Berg (1760-1832).2

Voetnoten