Home » Genderdysforie

Categorie archieven: Genderdysforie

Amsterdam trekt eigen plan en wil inwoners gratis ‘geslachtswijziging’ in geboorteakte en BRP aanbieden

Amsterdam lijkt een stad te zijn waar alles kan, als het maar progressief is en de secularisatie kan bevorderen.1 Het stadsbestuur geeft aan dat ze niet willen wachten totdat het wijzigingsvoorstel van de Transgenderwet besproken is een aangenomen wordt. Voorlopig lijkt een kans tot aanname van het voorstel verkeken. Het feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer dit voorstel wil intrekken leidde tot een reactie van het stadsbestuur.2 Een nieuwsartikel op de website van de Gemeente Amsterdam heeft als titel: ‘Geslachtswijziging in geboorteakte en BRP gratis voor Amsterdammers’.3

Gratis wijziging in geboorteakte en BRP

Het nieuwsbericht geeft aan dat men het in Amsterdam belangrijk vinden dat Amsterdammers ‘een identiteitsbewijs hebben dat past bij hun gender’. Het stadsbestuur wil dat ‘alle mensen erkend’ worden ‘zoals zij zijn’. De gemeenteraad wil daarom de kosten voor het ‘wijzigen van geslacht’ in de geboorteakte en in de Basisregistratie Personen (BRP) vergoeden. Iedereen moet ‘zichzelf kunnen zijn’. Een juist identiteitsbewijs moet kunnen helpen bij ‘het beschermen van gelijke rechten en inclusiviteit’. Het voorkomt, volgens het stadsbestuur, ‘discriminatie, verkeerde genderaanspreking en geweld’. Dit is een reactie op het wijzigingsvoorstel van de landelijke Transgenderwet. Amsterdam wil vooruit lopen op deze wet, zeker nu de behandeling van deze wet opgeschort is. Als reden geven ze dat er ‘nog steeds kosten en hindernissen’ zijn ‘die het moeilijk maken om de eigen genderidentiteit uit te dragen’. Nu zijn er juridische kosten verbonden aan het wijzigen van de ‘gender’. Wanneer men een X in het paspoort zou willen hebben, in plaats van M of V, dan moet men dat via de rechtbank regelen. Deze kosten wil het stadsbestuur ook (deels) vergoeden. Dat geldt ook voor een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. De scribent van het nieuwsartikel laat weten dat de Gemeente Amsterdam tot en met 2026 D.V., 60.000 euro per jaar hebben gereserveerd om dit mogelijk te maken. “Het bedrag van de vergoeding kan oplopen tot € 550,- per persoon, inclusief kosten voor nieuwe pasfoto’s, deskundigenverklaringen en juridische beoordelingen.

Korte reactie

Met ‘erkennen zoals zij zijn’ bedoelt het stadsbestuur niet, het in gereformeerde kring, zo genoemde zondaarsbestaan. Het gaat óók niet om het biologische geslacht, die voor veruit de meeste mensen vast staat bij de geboorte. Het gaat het stadsbestuur hier om gender.4 In dit besluit wordt ‘voelen’ verward met ‘zijn’. We dienen met pastorale bewogenheid rond mensen met genderdysforie te staan.5 Daarnaast moeten we onderscheid maken tussen de ideologie van het transgenderisme en genderdysforie als biologisch gegeven (van na de zondeval).6 Het besluit van het stadsbestuur gaat veel verder en probeert de scheppingsorde (op papier) op te heffen. Op papier, want de grondstructuren van de schepping zijn niet ongedaan te maken. Hoewel we direct erkennen dat de zondeval verwoestende gevolgen heeft (gehad) voor Gods schepping. Beschuldigende vingers of smalende spot passen hier niet, zeker niet als we ons eigen hart kennen. De geschiedenis van de overspelige vrouw in Johannes 8, staat als voorbeeld voor alle zonden, in het geheugen gegrift. Hoewel het, in deze verwarrende tijd, lastig is om tot een goede reactie te komen, meen ik dat het stadsbestuur te ver gaat hierin. Amsterdam lijkt (al heel lang) voorop te willen lopen als progressieve stad en Gods richtlijnen, die goed zijn voor alle mensen, met de voeten te treden. De Heere is nog lankmoedig over de stad, maar Zijn oordelen zullen komen. Het ware te wensen dat het stadsbestuur dezelfde reactie zou geven als de koning van Nineve: “Laat mens noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden, noch water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn, en zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn bozen weg, en van het geweld, dat in hun handen is. Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen! (Jona 3:8-9, SV). Als de wereldsteden dit zouden vernemen, dan zou Amsterdam pas voorop lopen. Het kan nog, want zo lang er leven is, is er hoop!

Voetnoten

Nadenken over ‘Geslacht en/of Gender’ met huisarts dr. Luc VandeCasteele – Vlaamse Comité Bezorgde Ouders beleggen op 29 april 2024 D.V. een webinar

Op 29 april 2024 D.V. belegt het Vlaamse Comité Bezorgde Ouders een webinar over geslacht en/of gender. In de lezing wordt ingegaan op de actuele situatie in ‘Genderland’. Daarnaast staan de vragen centraal waar de toegenomen gendertwijfels onder de jeugd vandaan komen en wat dit zegt over ons beeld van de mens. De vragen zijn terecht. Als disclaimer bij deze lezing meen ik te moeten melden dat we zeer voorzichtig, zelfs afwijzend, moeten zijn in de richting van antroposofie. In dat opzicht is het heel erg jammer dat Comité Bezorgde Ouders geen christelijke huisarts heeft gevonden die hierover kan spreken.

Samenvattend

De nieuwsbrief van Comité Bezorgde Ouders, helaas op zondag verzonden, geeft een samenvatting van deze lezing.

”In 20 à 30 jaar tijd is het thema “gender” pijlsnel in het centrum van de actualiteit terechtgekomen. LBGTQIA+ – mensen die voor hun rechten opkomen, maar ook: kinderen met genderdysforie, jongeren die zich niet met het geboortegeslacht willen identificeren: wat is hier aan de hand? Transpersonen zijn er altijd geweest, maar ze waren heel zeldzaam. Wat kan er achter de huidige exponentiële toename zitten? Wat vraagt dit fenomeen van ouders, leerkrachten en opvoeders, van zorgverleners, van overheden, en van de kinderen en jongeren zelf? Hoe kunnen we de geslachtelijkheid van de mens begrijpen vanuit een ruim kader waarin de geestelijke kern van de mens niet over het hoofd gezien wordt?”

Dr. Luc VandeCasteele (1954) rondde zijn universitaire opleiding tot arts af in 1978. Van 1979 tot 1980 volgde hij in Nederland de opleiding antroposofische geneeskunde. Hij werkte van mei 1980 tot eind 2019 als antroposofische georiënteerde huisarts te Gent en omstreken. Daarnaast was hij adviserend schoolarts van twee antroposofische Steinerscholen. Bovendien was hij van 1987 tot 2010 bestuurslid van de Belgische Antroposofische Vereniging. VandeCasteele is momenteel nog steeds actief voor de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschappen (Dornach, Zwitserland). Hij publiceerde drie boeken ‘Het dierbare België’, ‘Islam en Christendom’ en ‘Geen mens zonder god’. Het laatste boek was een reactie op een boek van de atheïstische professor dr. Etienne Vermeersch.1 Volgens het middelste boek zijn de Islam en het Christendom in wezen diep verbonden, uiteraard wijzen wij deze gedachte af. Het eerste boek is mij onbekend, maar lijkt een antroposofische duiding van de Belgische politiek.2

De kosten voor deelname aan de webinar bedragen vijf euro. Deze start om 19.30 uur en duurt tot en met 22.00 uur. Deze webinar hoopt via Zoom plaats te vinden. Aanmelden voor de webinar kan via de in de voetnoot vermelde link.3 De opbrengst van de avond gaat ‘naar het schrijven en drukken van alternatieve programma’s relationele en seksuele vorming’.4

Afsluitend

Door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) wordt antroposofische geneeskunde niet gezien als een vervanging voor de reguliere geneeskunde, maar een aanvulling daarop.5 Anderen zien deze vorm van geneeskunde als ‘pseudowetenschap’.6 Ook vanuit de theologie moeten we zeer gereserveerd tegenover antroposofie staan.7 Hoewel de bezwaren tegenover antroposofie legitiem zijn meen ik dat het transgenderisme en genderdysforie8 vanuit verschillende invalshoeken benaderd dient te worden. Het zou kunnen dat de lezing van dr. Luc VandeCasteele ons nieuwe inzichten geeft. Anderzijds moeten we uitkijken dat we met een mogelijke aansluiting aangaande het genderdenken, antroposofie niet als het Paard van Troje binnenhalen.9

Voetnoten

‘Wat betekent genderdiversiteit voor de kerk en de school?’ – Dr. Jan Hoek geeft vrijdag 1 december 2023 D.V. ‘Studium Generale’-lezing voor Driestar Educatief te Gouda

Genderdiversiteit is momenteel een thema dat in de belangstelling staat. Hoe kunnen christenen in kerk en school op een Bijbels pastorale manier omgaan met dit thema? Hierover hoopt prof. dr. Jan Hoek een lezing te geven voor Driestar Educatief te Gouda. Een zeer actueel onderwerp!1

Praktische informatie

Prof. dr. Jan Hoek is emeritus hoogleraar systematische theologie. Hij heeft al meerdere malen een lezing gegeven over dit onderwerp2 en op de website ‘Oorsprong’ staat ook een artikel van hem over dit onderwerp.3 De systematisch theoloog staat bekend om zijn principiële en pastorale standpunt inzake deze problematiek. Hoek hoopt morgen met ons na te denken ‘over allerlei vragen over dit onderwerp’. De avond begint om 19.45 uur en is afgelopen om 22.00 uur. De lezing vindt plaats in het gebouw van Driestar Educatief te Gouda.4 De toegangprijs is 12 euro, studenten mogen de lezing gratis bijwonen. Aanmelden is nodig om toegang te verkrijgen tot deze Studium Generale.5

Inhoudelijk

Inhoudelijk wordt er uiteraard niet zo veel informatie gegeven over deze lezing. Toch konden we in de nieuwsbrief van 31 oktober 2023 wat informatie lezen. In antwoord op de vraag waarom dit onderwerp relevant is geeft dr. Hoek als antwoord: “Het gaat om een zeer actueel onderwerp, omdat met name jongeren (zelfs kinderen), maar niet alleen zij, te maken krijgen met een agressieve campagne die onzekerheid wil bevorderen over het geslacht waartoe men behoort.” Hoek ziet het als Bijbels gegeven dat ‘de mens mannelijk of vrouwelijk is geschapen’ Dit gegeven wordt volgens de geleerde ‘stelselmatig ontkend’. Hij ziet de lezing als interessant voor jongeren, opvoeders en leidinggevenden in kerk en school. “In de lezing geven we een Bijbelse herijking en verbinden we principiële helderheid met pastorale bewogenheid.”6

Voetnoten

Zomerconferentie 2023 van ‘Werkgroep voor studenten Gereformeerde Gemeente’ heeft als thema’s ‘Genderideologie’ en ‘Rein bewaren’

Het academische jaar is op de Nederlandse en Belgische (?) universiteiten weer geopend. Sommige studenten volgen voor het eerst college, anderen zitten al een aantal jaren op de universiteit. Studentenverenigingen starten het cursusjaar vaak met een bezinnend moment. Zo ook de ‘Werkgroep voor studenten van de Gereformeerde Gemeente’. Dit jaar wordt nagedacht over de zogenoemde ‘genderideologie’ en het thema ‘rein bewaren’.1

Inhoudelijke zaken

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2023 D.V. organiseert deze werkgroep een zomerconferentie voor studerenden. Predikant drs. A. Schreuder spreekt op vrijdagavond over het thema ‘Genderideologie’ en drs. G.J. Verbruggen op zaterdagmorgen over het thema ‘Rein bewaren’. In deze tijd van verwarring zijn dat twee belangrijke onderwerpen om samen over na te deken en door te spreken. Er is ook volop gelegenheid voor gesprek en ontmoeting. Op de website zien we ook nog literatuursuggesties, zoals de boeken van De Vries, Klaassen, Kuby, Mohler, Prosman en Zuiddam. Deze theologen en/of ethici staan bekend om hun conservatieve standpunt in deze kwestie en zijn (soms) veelvuldig aan het woord (geweest) via deze website. De genoemde boeken zijn over het algemeen goed ontvangen door bevindelijk gereformeerde geleerden. Ter oriëntering op de veranderde visie vanuit de kerk worden de boeken van De Bruijne, Erich, Leene en Loonstra genoemd.2 Op de genoemde boeken, die verandering voorstaan, is over het algemeen afwijzend gereageerd door bevindelijk gereformeerde geleerden. Toch is het ook goed om studenten met deze boeken in aanraking te laten komen en daar een goed gesprek over te voeren.

Praktische zaken

De conferentie wordt georganiseerd in het gebouw van het Hoornbeeck College te Gouda (Noordelijk Halfrond 10). De maaltijd start vrijdagmiddag op 17.30 uur en de lezing om 19.15 uur. Wanneer je zou willen overnachten dan kan dat, je moet dan wel je luchtbed en slaapzak meenemen. Op zaterdagmorgen start de lezing om 9.45 uur. De kosten zijn vijf euro per dagdeel exclusief de maaltijd en tien euro per dagdeel inclusief de maaltijd. Wil je de hele conferentie bijwonen bedragen de kosten inclusief de maaltijd 12,50 euro. Aanmelden is verplicht via www.werkgroepstudenten.nl en het betaalverzoek volgt in de week voorafgaande aan de conferentie via de e-mail.

Voetnoten

SGP Ede schrijft een bezwaarde brief naar de gemeenteraad en het college – Partij blijft moeite houden met Ede Pride

In de protestants-christelijke Gemeente Ede wordt dit jaar opnieuw Ede Pride georganiseerd. Dit jaar maar liefst drie dagen (30 juni 2023-2 juli 2023). De website van de organisatie geeft aan dat het om een infomarkt voor LHBTIQ+-belangenorganisaties gaat en ‘boeiende thema’s’ in de seminartent, zoals een podium met spetterende optredens. De dag wordt afgesloten met een ‘bruisende afterparty’ bij Astrant aan het Kuiperplein.1 SGP Ede schrijft, terecht, een bezwaarde brief naar de gemeenteraad en het college van B&W. Gods geboden zijn goed voor alle mensen. Op de Ede Pride zullen die geboden naar aller verwachting met de voeten getreden worden. Het is dan ook niet vreemd dat de SGP tegen is!2

De Oude Kerk te Ede. Deze kerk wordt genoemd in de brief van de SGP Ede aan de Gemeenteraad Ede en het College van B&W Ede. Bron: Wikipedia.

Als je geen vreemdeling bent van Gods geschonken genade dan word je ook gunnend naar andere mensen. Tegen Godonterende en zielsverwoestende evenementen wil je dan liefdevol, maar toch ook ernstig waarschuwen. Natuurlijk zal dit je niet in dank afgenomen worden, de voorbeelden daarvan staan ook in de Schrift. Profeten in Gods Woord werden gedrongen om te waarschuwen (ook al kostte dat sommigen het leven). De intentie van het waarschuwen is niet om je te bemoeien met het leven van medemensen, maar een spiegel voor te houden en ook om hen liefdevol de andere kant te laten zien. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Ede Pride is voor de SGP Ede reden om een brief met bezwaren te schrijven naar de Gemeenteraad Ede en het College van B&W Ede. Deze daad leverde in ieder geval op social media grote frustratie en onbegrip op.

Inhoud van de brief

In de brief laat de SGP Ede weten dat de belangrijkste reden om de brief te schrijven is dat ‘dit evenement ver afwijkt van het Woord van God, de Bijbel’. Ze verwijzen daarbij naar de scheppingsorde. “Onze Schepper heeft in Zijn wijsheid twee geslachtsvormen geschapen en geeft ook aan hoe man en vrouw met elkaar mogen leven, maar ook hoe dit niet moet.” Daarom mogen we niet allerlei andere vormen en leefwijzen promoten. De opstellers noemen ook Psalm 19:12, namelijk dat we in Gods Wet duidelijk vermaand worden en ‘in het houden van die is grote loon’. Een samenleving die dát loslaat krijgt met allerlei problemen en nieuwe vraagstukken te maken.

De brief wordt pastoraal ingestoken. “Er moet aandacht zijn voor hen die worstelen met hun identiteit en belangrijk is om met hen hierover respectvol het gesprek te voren.” De vormen waar Ede Pride voor kiest staan, volgens de opstellers, vér van een groot deel van de religieuze (en conservatieve) achtergrond van de inwoners van de Gemeente Ede. “Het doet ons ook verdriet dat dit aan de voet van de Oude Kerk wordt gehouden.” Vraag van de opstellers aan de gemeenteraad en het college is daarom ook of zij dit in het gesprek met Ede Pride mee willen nemen. Waarom? “Zodat hun activiteiten niet nog meer verwijdering tot gevolg hebben en daarbij ook rekening houden met de achtergrond van een groot deel van onze gemeente.” De brief heeft ook een pastoraal slotwoord. Ze verwijzen naar de omgang van de Heere Jezus Christus met andere samenlevingsvormen in Johannes 4.3De Heere Jezus begint een gesprek met een vrouw, die leeft met een man, die haar man niet is. Dit zegt Hij eerlijk tegen haar. Toch geeft dit geen verwijdering, maar ze erkent dat ze verkeerd doet en krijgt de Heere Jezus als enige Zaligmaker nodig. Wat was deze vrouw daar goed mee en dat wensen we iedereen toe.4

Ondertekening

De SGP Ede wenst ten slotte de gemeenteraad en het college wijsheid en Gods zegen toe in het besturen van de gemeente. De brief wordt ondertekend door de SGP-afdelingen en/of – kiesverenigingen Bennekom, Ede, Ederveen, Lunteren en Harskamp-Wekerom en daarnaast de SGP-Jongeren Ede. De brief werd verzonden op 12 juni 2023.5

Ten slotte

De SGP Ede wordt bedankt dat ze de medemens pastoraal en liefdevol benaderen. Echte liefde voor de medemens is immers hen met bewogenheid te waarschuwen én ze ook te wijzen op het Ene Nodige, verzoening door het Borgwerk van de Heere Jezus Christus. De verwachting is dat er flink wat ophef zal komen. De SGP Ede moet dan maar denken aan de prediking van Jesaja en Jeremia. Hoewel dat door veel mensen niet gewaardeerd werd, geloof ik toch dat het voor anderen tot zegen is geweest (tot op deze dag). Een brief schrijven: niet om te provoceren, maar in bewogenheid met de medemens!

Voetnoten

Forumavond rond genderdysforie – Georganiseerd door mannenkring ‘Johannes’ van de CGK Driebergen op 21 april 2023 D.V.

Binnen de Gereformeerde Gezindte wordt gelukkig veel nagedacht over het thema transgenderisme en genderdysforie.1 Op vrijdag 21 april 2023 D.V. organiseert de mannenkring ‘Johannes’ in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen een forumavond rond genderdysforie. Nuttig voor mensen die worstelen met dit thema of zelf lijden aan genderdysforie.2

Park Beerschoten Willinkshof in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bron: Wikipedia.

De avond start om kwart voor acht (19.45 uur) en de inloop is vanaf kwart over zeven (19.15 uur) en zal plaatsvinden in het gebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Driebergen (aan de Engweg 30). De eerste spreker is de emerituspredikant en theoloog drs. J.M.J. Kieviet. Zijn referaat gaat over Bijbelse antwoorden en pastoraat rondom genderdysforie. Daarna komt bioloog Mark Willemsen (pseudoniem) aan het woord. Hij is ouder en oprichter van de lotgenotengroep ‘Troost’ (een groep voor ouders van transgenders). Willemsen zal spreken over de oorzaken en gevolgen van genderdysforie voor het kind en zijn omgeving. Hij zal eveneens ingaan op vragen rond transitie.

Hierboven wordt het programma vóór de pauze weergeven. Na de pauze is er, tijdens de forumdiscussie, gelegenheid tot het stellen van vragen aan de beide sprekers. De avond wordt afgesloten door de plaatselijke CGK-predikant, ds. K. Visser. Iedereen wordt door de mannenvereniging hartelijk uitgenodigd om de avond bij te wonen. Een oproep die wij van harte kunnen onderstrepen. Het is in de huidige maatschappij helaas nodig om hier een goed beeld van te krijgen én ook met pastorale bewogenheid te reageren op mensen die lijden aan genderdysforie.3

Voetnoten

Drs. Elise van Hoek (NPV Zorg) over genderdysforie en lesmateriaal op scholen – Uitgelicht! 14 maart 2023

Op 14 maart 2023 was drs. Elise van Hoek te gast in het programma Uitgelicht! van Family7. Zij sprak in dit programma over genderdysforie en lesmateriaal op scholen. Met dank aan Family7 staat deze video online en kunnen we deze via onze website delen.

Onder de video staat de volgende informatie:
“Kinderen worden in lespakketten voor scholen gevraagd na te denken of ze wel daadwerkelijk jongen of meisje zijn. Steeds meer mensen worstelen met hun genderidentiteit en vragen zich af of ze wel in het juiste lichaam zijn geboren. Waar komt de toename van gendertwijfel vandaan en wat zijn de gevolgen?”

‘Genderideologie en genderdysforie: principieel en pastoraal’ – Dr. Jan Hoek op 14 maart 2023 D.V. in Nieuwe Tonge

Op 2 maart 2023 viel De Waarheidsvriend op de mat. In de agenda van dit kerkelijke weekblad stond een aankondiging van een toerustingsavond over genderdysforie in de gemeente Goeree-Overflakkee. Systematisch theoloog dr. Jan Hoek spreekt over dit beladen thema.1

Hervormde Kerk te Nieuwe Tonge. Bron: Wikipedia.

Al eerder riep de geleerde op tot een ‘zachte nee’ en het tonen van pastorale bewogenheid met mensen die lijden aan genderdysforie.2 Op 14 maart 2023 D.V. hoopt dr. Hoek op een toerustingsavond van de afdeling Goeree-Overflakkee van de Gereformeerde Bond een lezing te geven over genderdysforie. De titel luidt: ‘Genderideologie en genderdysforie: principieel en pastoraal‘. De plaats van de bijeenkomst is het Hervormd Centrum Elim aan de Zuiddijk 19 te Nieuwe Tonge. De avond wordt geopend door de voorzitter van deze regionale afdeling, ds. H.A. Neervoort. Aanbevolen om deze avond te bezoeken.

In dit agenda item wordt de lezing kort samengevat: ‘De genderideologie, die het met de schepping gegeven onderscheid tussen man en vrouw relativeert, grijpt om zich heen. Hoe bieden we principieel weerstand tegen deze opvattingen? En hoe zijn we mensen die er persoonlijk mee worstelen dat ze zich in een mannelijk lichaam voelen of omgekeerd, pastoraal nabij?‘.

Voetnoten

Genderdysforie bij tieners en aspecten van behandeling – Drs. Leontien Bakermans sprak op Nederlands congres d.d. 26 februari 2021

Op 26 februari 2021 organiseerde ik, Jan van Meerten, namens Logos Instituut, een congres over ‘Geloof en Wetenschap’. Apotheker drs. Leontien Bakermans sprak over genderdysforie bij tieners en (on)mogelijkheden van behandeling. Deze video is, met dank aan Geloofstoerusting, opgenomen en hieronder te bekijken.

Zie hier ook een artikel van drs. Bakermans over puberteitsremmers.

Studiedag van Gereformeerde Bond en HGJB over ‘Transgenderisme’ – Voor in de agenda: 23 november 2022 D.V.

In de nieuwste De Waarheidsvriend kondigen de Gereformeerde Bond en de HGJB een gezamenlijke studiedag aan voor ambtsdragers en jeugdleiders.1 Tijdens de studiedag staan jongeren centraal die worstelen met hun seksuele gerichtheid en -ontwikkeling. De studiedag wordt georganiseerd op 23 november 2022 D.V. van 15.30 uur tot en met 20.30 uur in Woudenberg.

Hoofdprogramma

De opening van de middag en avond wordt verzorgd door drs. J.A.W. Verhoeven, voorzitter van het bestuur van de Gereformeerde Bond. Aansluitend zal Herman van Wijngaarden, contactpersoon van de stichting Hart van Homo’s2, een lezing verzorgen over de misverstanden rond transgenderisme. In De Waarheidsvriend wordt de volgende samenvatting van zijn lezing gegeven:

”Over transgenderisme leven veel misverstanden. Daarom is het goed om eerst een en ander te verduidelijken: wat is het en wat is het niet? Waarin uit zich dit verschijnsel? Belangrijk is ook om te beseffen dat het onderwerp een andere benadering vraagt dan het onderwerp homoseksualiteit. Hoe begeleiden we jongeren in het jeugdwerk hierin?”

De tweede lezing zal verzorgd worden door drs. Elise van Hoek-Burgerhart. Van Hoek is beleidsmedewerker van de NPV.3 Ook van haar lezing wordt een samenvatting gegeven:

”Hoe plaatsen we de plotseling enorm om zich heen grijpende aandacht voor transgenderisme in een breder kader? Welke dieperliggende ideologische gedachten spelen in de populariteit van transgenderisme? En, welke taak hebben de ambtsdragers in hun zorg voor de gemeente, het welzijn van ieder gemeentelid, in de begeleiding van elk gemeentelid persoonlijk.

Workshops

Om 17.30 uur krijgen de deelnemers een broodmaaltijd aangeboden. Na deze maaltijd kunnen de deelnemers kiezen uit twee van de vier workshops. Hieronder wordt in een tabel de omschrijvingen weergegeven.

Nummer Omschrijving Spreker
1. Hoe ga je in het jeugdpastoraat om met jongeren die zich transgender of non-binair noemen. Hoe treed je hen tegemoet? Deze workshop richt zich op jeugdleiders en medewerkers jeugdpastoraat. W. (Wietske) Kruiswijk (MSc.)
2. In deze workshop denken we na over pastoraat ten aanzien van genderdysforie: Welke weg wijst het pastoraat in een tijd dat de kerk een van de invloeden is die mensen vandaag ondergaan? Prof. dr. M.J. (Maarten) Kater
3. Transgenderisme en onze cultuur: Hoe onderkennen we de seculiere ondergrond van dit verschijnsel zonder het goede erin te ontkennen? Dr. M. (Maarten) Klaassen
4. Hoe onderwijs je jongeren in het jeugdwerk over de genderproblematiek? Deze workshop richt zich op jeugdwerkers. H. (Herman) van Wijngaarden

Ten slotte

Na de workshops wordt deze studiedag afgesloten door ds. K. Timmermans. In De Waarheidsvriend wordt verzocht uzelf op te geven vóór 16 november 2022 D.V. via de website van de Gereformeerde Bond.4 De eigen bijdrage aan deze bijeenkomst bedraagt €29,-. Ik hoop dat veel ambtsdragers deze bijeenkomst in hun agenda zetten en ook daadwerkelijk bezoeken. Het is een aangelegen onderwerp, dat veel pastorale tact vraagt van de ambtsdragers en jeugdleiders. Er is veel expertise aanwezig om deze ambtsdragers bij te staan. Van harte aanbevolen!

Voetnoten