Home » Archeologie

Categoriearchief: Archeologie

NBV21 Wetenschapsbijbel met, qua oergeschiedenis, focus op theïstische evolutie en ‘Ancient Near East’-mythologie – Bespreking ‘NBV21 Wetenschapsbijbel’

De Bijbel is een oud boek – of eigenlijk een hele verzameling oude boeken – afkomstig uit lang vervlogen antieke culturen. Kan de Bijbel nog wel betekenis hebben voor hedendaagse lezers? Dat is een reële vraag. Toch beantwoorden talloos veel mensen die vraag volmondig met ‘ja’. Want hoeveel er ook verandert in de wereld om ons heen en in de manier waarop we die wereld interpreteren, sommige dingen zijn van alle tijden. Mensen zoeken bijvoorbeeld in alle tijden naar zin en betekenis, naar hun plek in de wereld. En velen vinden daarbij houvast in de Bijbelse boodschap. Bovendien: de God van wie de Bijbel getuigt blijft volgens diezelfde Bijbel door alle eeuwen heen dezelfde [sic], trouw aan zichzelf [sic] en zijn [sic] schepping.1

Zo begint de inleiding van de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel. Overigens zou ik persoonlijk de volgorde omdraaien. Eerst God en Zijn Woord en dan pas de betekenisverlening door mensen. God en Zijn Woord blijven door de eeuwen heen onveranderlijk, wij mensen zijn zo veranderlijk als het weer. Maar de toon is gezet: de Bijbel is waardevol, ook in deze door Verlichting en Romantiek gestempelde tijd.2

Zucht

Toen deze NBV21 Wetenschapsbijbel aangekondigd werd moest ik toch wel even slikken. Ik dacht: is dit de zoveelste strategische zet van mensen die neigen naar theïstische evolutie? Niet dat alle auteurs van de bijdragen neigen naar theïstische evolutie, maar wel dat de meeste bijdragen die raakvlakken hebben met onze vroegste geschiedenis geschreven zijn door theïstisch evolutionisten, of door geleerden die in ieder geval geen moeite hebben met Universele Gemeenschappelijke Afstamming of die op z’n minst afwijzend staan tegenover het klassieke scheppingsgeloof.3 Ik kreeg van enkele medecreationisten de vraag wat wij vanuit het klassieke scheppingsgeloof tegenover deze NBV21 Wetenschapsbijbel (gaan) zetten.4 De beantwoording van deze vraag is niet zo moeilijk: niets, want er is al heel veel. In ieder geval de (bevindelijk-)gereformeerden onder deze creationisten hebben al eeuwen voorsprong. Eén van de bekendste Bijbel met kanttekeningen waarin het klassieke scheppingsgeloof wordt voorgestaan, is de Kanttekeningen bij de Statenvertaling die in 1637 verschenen. Deze kanttekeningen waren zo grondig dat er zelfs een Engelse (1657), Duitse (1665) en Franse (1669) vertaling van werd gemaakt.5 Een meer recente uitgave is de Bijbel met Uitleg die in 2015 verscheen.6 In deze Bijbel met Uitleg zien we een uitleg die volledig aansluit bij het klassieke scheppingsgeloof.7 De Bijbel met Uitleg wordt in veel reformatorische gezinnen gebruikt en ik weet van diverse mensen met een hervormde of evangelische inslag dat ze deze Bijbel met Uitleg ook waarderen. In dat opzicht lopen theïstisch evolutionisten in Nederland erg achter in het samenstellen van een Bijbel met kanttekeningen. Maar sinds dit jaar bestaat er nu dus een NBV21 Wetenschapsbijbel waarbinnen, als het gaat om onze vroegste geschiedenis, vooral de focus ligt op theïstisch evolutionisme en Ancient Near East-mythologie.

Theïstisch evolutionistische oorsprongslijn met focus op Ancient Near East-mythologie

Dat de bijdragen die raakvlakken hebben met de natuurwetenschappen een theïstische evolutionistische insteek zouden krijgen, lag in de lijn der verwachting. Systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink, die overigens sympathiek is in omgang, was één van de kartrekkers van de NBV21 Wetenschapsbijbel. Deze geleerde is een van de meest productieve verdedigers van het theïstische evolutionisme in Nederland en gaat erg strategisch te werk. Prof. dr. Van den Brink was betrokken bij de opleving van Intelligent Design (ID) in Nederland (zo rond 2005). Nadat de meeste betrokkenen bij deze ID-beweging verschoven waren richting theïstische evolutie verschenen er vanaf het Darwinjaar 2009 verschillende boeken vóór deze TE-visie.8 Bijvoorbeeld Gevormd uit Sterrenstof van bioloog dr. René Fransen.9 Veel ophef veroorzaakte10 het kinderboek Het geheime logboek van topnerd Tycho in 2015.11 In 2017 (op mijn verjaardag nota bene) verscheen het boek En de aarde bracht voort.12 Dit boek kan gezien worden als een in-depth verdediging van de theologische kant van het theïstische evolutionisme.13 Het boek van prof. dr. Van den Brink werd opgevolgd door een boek dat in 2019 verscheen onder de titel En God zag dat het goed was.14 Een vijf-en-twintigtal geleerden bespraken in dat boek de consequenties van het (theïstische) evolutionisme voor het christelijk geloof. Veruit de meeste auteurs zagen en hebben geen probleem met Universele Gemeenschappelijke Afstamming. In 2020 kwam met Oer een lekenversie op de markt van het theïstisch evolutionistische gedachtengoed.15 Dit boek werd maar liefst meer dan 10.000 keer verkocht.16 Het stopte daarmee niet! In 2021 werd er door prof. dr. Gijsbert van den Brink een serie bijbelstudies over geloof en wetenschap uitgegeven onder de titel Onderzoek alle dingen.17 Nu dus de NBV21 Wetenschapsbijbel waar inzake onze vroegste geschiedenis door dr. Van den Brink c.s. vooral het theïstische evolutionistische gedachtengoed wordt gepropageerd. We zien dat nu voor vrijwel elk intellectueel niveau en leeftijdsniveau theïstisch evolutionistisch materiaal beschikbaar is. Alleen verstandelijk gehandicapten of zwak begaafden, peuters, kleuters en leerlingen van de middenbouw in het basisonderwijs nog geen theïstisch evolutionistisch materiaal hebben. Maar mogelijk zijn daar ook plannen voor. Dat is, toegegeven, zeer strategisch!

In de NBV21 Wetenschapsbijbel staan ook bijdragen van oudtestamenticus prof. dr. Koert van Bekkum die raakvlakken hebben met Genesis. Dr. Van Bekkum, eveneens een sympathieke man in omgang, is voorzichtig richting het theïstische evolutionisme en ziet daar ook de nodige problemen in. Helaas voert hij in de NBV21 Wetenschapsbijbel óók geen warm pleidooi voor het klassieke scheppingsgeloof. De toelichting bij Genesis van zijn hand is kort maar kent mooie accenten.18 Als het gaat om onze vroegste geschiedenis dan zijn er vier bijdragen van zijn hand: Genealogie en familie, Kosmologie, Scheppingsdagen en Zondvloed. In de andere bijdragen staan uiteraard ook verwijzingen.19 Hoewel dr. Van Bekkum het een en ander voorzichtig wil verwoorden, zien we toch dat de ‘Ancient Near East’-mythologie sterke invloed heeft op zijn Genesisuitleg. Bij de bespreking van de zondvloedgeschiedenis richt hij zich bijvoorbeeld slechts op de Mesopotamische zondvloedmythen. En hoewel we erg voorzichtig moeten zijn met het klakkeloos, zonder diepgaand onderzoek, overnemen van wereldwijde vloedmythen is dat toch wel wat selectief.20 Het past wel in een trend die al meer dan anderhalve eeuw waarneembaar is onder verschillende oudtestamentici. Een trend waarbij Genesis dan (zij het soms aarzelend) gelezen wordt door de bril van de oermythen die in Mesopotamië circuleren. Dr. Van Bekkum zegt in zijn bijdrage Scheppingsdagen mooie dingen over de scheppingsgeschiedenis in Genesis 1 e.v., maar gaat daarbij kort-door-de-bocht als hij schrijft: “Maar uit dit Bijbelgedeelte concluderen dat hier zes historische dagen worden beschreven, gaat voorbij aan het kunstproza en de ordenende rol van het ‘zes plus één’.” Hier gaat dr. Van Bekkum voorbij aan het feit dat ‘het kunstproza en de ordenende rol van het ‘zes plus één’’ samen kan gaan met het zien van de scheppingsdagen als historische dagen. In kerken waar uitgegaan wordt van het klassieke scheppingsgeloof bestaan deze feiten naast elkaar.21 Hier creëert dr. Van Bekkum dus een vals dilemma en wordt kunstproza tegenover historiciteit gezet. We hoeven dit gelukkig niet tegen elkaar uit te spelen, maar kunnen het als complementair zien. De tekst krijgt hierdoor nóg meer waarde. Het gaat in Genesis namelijk niet alléén om geschiedenis, maar het gaat óók om geschiedenis. Dat een Bijbeltekst meerdere betekenissen en invalshoeken heeft werd al verdedigd door diverse kerkvaders, we noemen dat ook wel de meervoudige Schriftzin.22

Beproeft alle dingen

De bovenstaande kritiek wil niet zeggen dat er alleen maar theïstisch evolutionisten, of in ieder geval mensen die niet afwijzend staan tegenover Universele Gemeenschappelijke Afstamming, meegewerkt hebben aan de NBV21 Wetenschapsbijbel. Het wil ook niet zeggen dat alle bijdragen in deze NBV21 Wetenschapsbijbel waardeloos zijn. Dat is geenszins het geval! Van verschillende auteurs weet ik dat zij afwijzend staan richting het theïstisch evolutionistische gedachtengoed óf dat zij er op zijn minst stevig gefundeerde vragen bij hebben. Het zijn overigens niet alleen de bijdragen rondom onze vroegste geschiedenis waar ik mij niet zo goed in kan vinden. De manier van Bijbellezen in het stuk van dr. Marco Derks over Homoseksualiteit komt mij wel héél cultuurgebonden over en komt soms wat ‘cherry picking’ en als prekende voor eigen parochie.23 Maar gelukkig is de NBV21 Wetenschapsbijbel niet helemaal kommer en kwel. De bijdrage van prof. dr. Johan Graafland over het Jubeljaar is prachtig! Ook de bijdragen van bijvoorbeeld dr. Raymond Hausoul (Dieren en de Bijbel), prof. dr. ir. Henk Jochemsen (Het beginnend menselijk leven), dr. Emanuel Rutten (Beargumenteren dat God bestaat: kan dat?), dr. Arie Versluis (De ban) en prof. dr. René van Woudenberg (Toeval) zijn mooi opgezet. Zo zijn er nog meer bijdragen te noemen, om over de toelichtingen nog maar te zwijgen. Dat maakt het gebruik van de NBV21 Wetenschapsbijbel ook nuttig! Er zijn tientallen bijdragen en toelichtingen waar wat van te zeggen is. We hopen, als de Heere leven en gezondheid geeft, dit later meer in-depth te kunnen doen in een veelluik over deze Bijbel met kanttekeningen.

Literatuurlijst en registers

Wat de NBV21 Wetenschapsbijbel ook waardevol maakt is het register op onderwerp en de literatuurlijst. Verder wordt heel helder en duidelijk aangegeven wélke auteur wát geschreven heeft. De auteurslijst bevat voor mij veel bekende namen (zoals prof. dr. Cees Dekker), maar ook tot nu toe onbekende namen (zoals dr. Marco Derks). Het hoofdstuk ‘Studie- en werkmateriaal’ maakt van de NBV21 Wetenschapsbijbel ook een studiebijbel. De vragen bij ‘Bijbel en (natuur)wetenschap’ zijn met de focus op theïstisch evolutionisme en Ancient Near East-mythologie soms wat sturend. De literatuurlijst bij ‘Bijbel en (natuur)wetenschap’ bestaat helaas hoofdzakelijk uit theïstisch evolutionistisch materiaal (zoals bijvoorbeeld de boeken van dr. Rolie Barth24, prof. dr. Gijsbert van den Brink 25, dr. René Fransen26 en dr. Henk Geertsema27). Blij verrast was ik om toch nog twee boeken te ontwaren die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof. Het betreft het boek van dr. Hans Madueme et al. met als titel Adam, the Fall, and Original Sin28 en het boek van prof. dr. Mart-Jan Paul met als titel Oorspronkelijk.29 Het is goed dat de lezers ook van deze boeken kennisnemen. Om de leemte wat op te vullen wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om nog drie boeken toe te voegen:

  • Dam, C. van, 2021, In the Beginning. Listening to Genesis 1 and 2 (Grand Rapids: Reformation Heritage Books).30
  • Klingbeil, G.A. (ed.), 2015, The Genesis Creation Account and Its Reverberations in the Old Testament (Berrien Springs: Andrews University Press).31
  • VanDoodewaard, W., 2015, The Quest for the Historical Adam. Genesis, Hermeneutics, and Human Origins (Grand Rapids: Reformation Heritage Books).32

Deze registers en literatuurlijsten maken de NBV21 Wetenschapsbijbel gebruikersvriendelijk.

Ten slotte

De NBV21 Wetenschapsbijbel zie ik als volgende strategische zet van de theïstisch evolutionistische groep rond prof. dr. Gijsbert van den Brink. Zelf heb ik de voorkeur voor het gebruik van de Statenvertaling (met kanttekeningen) boven de NBV21. Dat heeft ermee te maken dat de kanttekeningen meer de geest van de (Nadere) Reformatie laten doorademen. Desalniettemin zijn veel bijdragen in deze NBV21 Wetenschapsbijbel de moeite van het lezen waard. De toelichtingen en bijlagen van deze NBV21 Wetenschapsbijbel zijn met een kritische bril goed te lezen en geven op bepaalde punten ook inzicht in de tekst en de cultuur waarin de bijbelboeken ontstonden. Daarom geldt hier: “Beproeft alle dingen; behoudt het goede” (1 Thessalonicensen 5:21, SV) . We hopen daarom de komende tijd, als de Heere leven en gezondheid geeft, een flink aantal diepteboringen te doen in deze NBV21 Wetenschapsbijbel.

Voetnoten

Klonken er bazuinen rond Jericho? – Dr. Peter van der Veen sprak op Nederlands congres d.d. 26 februari 2021

Op 26 februari 2021 organiseerde ik, Jan van Meerten, namens Logos Instituut, een congres over ‘Geloof en Wetenschap’. Bijbels archeoloog dr. Peter van der Veen sprak over zijn gelijknamige (Duitstalige) boek ‘Klonken er bazuinen rond Jericho?’. Dr. Van der Veen sprak over de archeologie rond Jericho en de intocht van de Israëlieten in Kanaän. Volgens critici zouden er in die tijd geen bazuinen rond Jericho geklonken hebben. Deze video is, met dank aan Geloofstoerusting, gepubliceerd en hieronder te bekijken.

Unieke Weet-filmvertoning ‘Het Mysterie van de Rode Zee’

Laatst zijn er twee nieuwe films van Weet Magazine verschenen over de doortocht door de Rode Zee. Op 28 oktober 2022 en 11 november 2022 kun je deze films in professionele setting bekijken in Dordrecht. Kom je ook?

Neem je familie en vrienden mee naar deze unieke Weet-filmvertoningen in Dordrecht. Verdeeld over twee avonden kun je de geprezen documentaires ‘Het Mysterie van de Rode Zee’ deel 1 (trailer1) en deel 2 (trailer2) bekijken. In de films ontsluiert filmmaker Tim Mahoney de raadsels rond Israëls doortocht door de Rode Zee. Waar vond die plaats? Zijn er resten van Farao’s leger gevonden? De filmvertoningen zijn een initiatief van interkerkelijke organisatie Missie Dordt, en hebben als doel om christelijke en niet-christelijke jongeren aan het denken te zetten over het geloof.

1e filmvertoning: vrijdag 28 oktober 2022

Het Mysterie van de Rode Zee Deel 1 zal vertoond worden op vrijdag 28 oktober 2022 om 20:15 uur. De film is toegankelijk voor alle leeftijden. Bekijk hier alvast de trailer.3

2e filmvertoning: vrijdag 11 november 2022

Het Mysterie van de Rode Zee Deel 2 zal vertoond worden op vrijdag 11 november 2022 om 20:15 uur. De film is toegankelijk vanaf 9 jaar en ouder. Heb je het eerste deel gemist? Dan kun je voorafgaand aan deze tweede avond nogmaals deel 1 bekijken, om 17:00 uur, op dezelfde locatie. Bekijk hier alvast de trailer.4

Programma

De avonden beginnen met een opening en toelichting door een Weet-medewerker. Daarna volgt de filmvertoning. Na afloop van de film is er de gelegenheid om na te praten over de film. Ook zal er een stand zijn van boekhandel Present uit Dordrecht waar je de films op dvd kunt kopen. Ook andere Weet-producten zijn er verkrijgbaar.

Kortingscode Weet-scheurkalender 2023

Op de filmavonden is de Weet Scheurkalender 2023 met 37,5% korting verkrijgbaar door middel van deze kortingsbon. Print daarvoor dit kortingsticket uit5 en neem die mee naar de avond, of laat hem zien op je mobiel.

Locatie

De films zullen worden vertoond in filmhuis The Movies in Dordrecht (adres: Nieuwstraat 62). Missie Dordt heeft een goede samenwerking met The Movies, waar al verschillende christelijke films zijn vertoond voor een select publiek, met het doel hen verdieping te geven en te laten nadenken over het christelijk geloof.

Toegangstickets

Een ticket kost €12,50. Dat is inclusief een gratis drankje na afloop. De tickets zijn verkrijgbaar via de landingspagina van de filmavonden op de website van Weet Magazine.6

Voetnoten

Wagenwielen op de zeebodem – Weet Magazine brengt twee nieuwe dvd’s uit over de Exodus

Fundamentum: Onder bijbelgetrouwe archeologen wordt verschillend gedacht over de Exodus en de route van de woestijnreis. De dvd’s verwoorden en verbeelden vooral richting één visie. De dvd’s zijn de moeite van het kijken waard.

Hoe is het mogelijk dat de machtige Rode Zee in tweeën spleet? Trokken de Israëlieten niet gewoon door een ondiep Egyptisch meer? In deze boeiende documentaire gaat filmmaker Tim Mahoney op zoek naar antwoorden op deze prangende vragen.

Zijn zoektocht leidt hem naar de meest veelbelovende locaties van de doortocht, en langs duikers die beweren dat ze de overblijfselen van het leger van de farao op de zeebodem hebben gevonden. Zullen zijn vondsten de Bijbel bevestigen? Je kunt het zien in de nieuwe Weet-dvd’s Het Mysterie van de Rode Zee deel 1 en deel 2.

Tweeluik: deel 1

In het eerste deel vergelijkt de filmmaker twee verklaringen voor de doortocht: trok Israël slechts door een ondiep meer (zoals seculiere wetenschappers beweren), of was er sprake van bovennatuurlijk ingrijpen en een wonderbaarlijke tocht door een diepe zee? Bekijk hier de trailer.

Tweeluik: deel 2

Het tweede deel voert Mahoney langs de meest veelbelovende locaties van de doortocht en langs duikers die beweren de overblijfselen van farao’s leger op de zeebodem te hebben gevonden. Bekijk hier de trailer.

Bestel nu!

Beide dvd’s zijn te koop in de webshop van Weet Magazine voor €14,95 per stuk. Bestel ze nu (deel 1 en deel 2) en ontvang ze met een paar dagen thuis!

Deze korte aankondiging verscheen in de nieuwsbrief van Weet Magazine en is met toestemming overgenomen. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de voorpagina van de website van Weet Magazine (naar onderen scrollen).

Q&A n.a.v. Spectaculair archeologisch bewijsmateriaal – Theoloog Tom van Hoogstraten (MA) sprak voor ‘De Verbinding’

Op vrijdag 10 juni 2022 organiseerde Baptistengemeente ‘De Verbinding’ te Amsterdam een avond over geloof en wetenschap. Theoloog Tom van Hoogstraten (MA) hield een lezing met als titel ‘Spectaculair archeologisch bewijs’. Deze lezing is hier te bekijken en te beluisteren. Na afloop van de lezing kreeg het publiek de gelegenheid om vragen te stellen. Hieronder is deze vraagbeantwoording te bekijken.

Spectaculair archeologisch bewijsmateriaal – Theoloog Tom van Hoogstraten (MA) sprak voor ‘De Verbinding’

Op vrijdag 10 juni 2022 organiseerde Baptistengemeente ‘De Verbinding’ te Amsterdam een avond over geloof en wetenschap. Theoloog Tom van Hoogstraten (MA) hield een lezing met als titel ‘Spectaculair Archeologisch bewijs’. Tom studeerde onder andere af aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) op een variant op het teleologische argument, geformuleerd door de bekende godsdienstfilosoof Richard Swinburne. Met dank aan ‘De Verbinding’ is deze lezing opgenomen en kunnen wij deze hieronder delen.

THEMA-AVONDEN OVER 'GELOOF EN WETENSCHAP' BIJ 'DE VERBINDING'
In 2022 hield Baptistengemeente ‘De Verbinding‘ te Amsterdam twee thema-avonden over ‘Geloof en Wetenschap’. Dat resulteerde in vier video-opnames die ook op deze website zijn verschenen. Hieronder in de juiste volgorde:

#1a Wetenschappelijke argumenten voor het bestaan van God.
#1b Q&A n.a.v. Wetenschappelijke argumenten voor het bestaan van God.
#2a Spectaculair archeologisch bewijs.
#2b Q&A n.a.v. Spectaculair archeologisch bewijs (verschijnt maandag 11 juli 2022 D.V.).

‘Expeditie Israël’ onderstreept de (historische) betrouwbaarheid van de Bijbel

In augustus 2019 bezocht ik de tentoonstelling ‘Expeditie Israël‘ van Stichting Christenen voor Israël over het land van de Bijbel. Deze tentoonstelling wil de bezoeker kennis laten maken met het land van de Bijbel, mogelijk om aan te moedigen zelf het land van de Bijbel te bezoeken. De tentoonstelling brengt de geschiedenis van Israël tot leven en laat zien dat de Bijbel een (historisch) betrouwbaar boek is. Een bezoek is aan te raden!

We starten de tentoonstelling met een ‘incheck’ bij de balie van het ‘vliegveld’. We laten onze koffer achter en lopen de tentoonstellingsruimte in, de reis is begonnen. We beginnen bij Abraham en zijn tent. We lezen over Hebron en dat daar de familie van Abraham begraven ligt. In de spelonk van Machpela. ‘Machpela’ betekent in het Hebreeuws ‘dubbel’. Volgens het bord verwijst dat waarschijnlijk naar het gegeven dat de spelonk uit twee ruimtes bestaat. Het huidige gebouw dat over de spelonk is gebouwd, stamt uiteraard niet uit de tijd van Abraham. Het is in de Byzantijnse tijd (1100-1300) gebouwd. “De grot waarin de aartsvaders en hun vrouwen liggen begraven, is sinds 1490 niet meer toegankelijk.” Verderop in de tentoonstelling komt de stad Hebron nog een keer voor. Dan gaat het over Kaleb die deze stad tot een erfelijk bezit kreeg. We zien op het bord dat daarover gaat ook een prachtige tijdbalk met daarop Hebron van 2000 v. Chr. tot heden.

Veel te bekijken

We lezen over Bethlehem (zie kader hieronder voor een belangrijke ontdekking), de Jordaan, Jericho, Nazareth (de plaats waar de Heere Jezus opgroeide), het meer van Galilea, de Samaritanen, Samaria (met het graf van Jozef), de poorten van Jeruzalem en de muren van Jeruzalem. We gaan daar allemaal niet op in om niet te veel van de tentoonstelling weg te geven. Het is aan te raden om dat deze week óf volgend jaar zelf te bestuderen. De tentoonstelling was tot en met 31 augustus 2019 in Nijkerk te bezoeken. Vrijwel iedere zomer is er weer een tentoonstelling over Israël in het expeditiecentrum. Hou daarvoor de website van Stichting Christenen voor Israël in de gaten.1

GEGEVENS
In 2012 werd door Israëlitische archeologen een bijzondere ontdekking gedaan. Ze vonden bij opgravingen een zegel met daarop de naam van de stad Bethlehem in het oud-Hebreeuws. Het zegel bleek wel 2700 jaar oud te zijn en stamde uit de periode van de Eerste Tempel. Volgens de archeologen werd het zegel waarschijnlijk gebruikt voor de verzegeling van belastingbetalingen aan de koning van Jeruzalem. Het toont aan dat de stad Bethlehem waar in de Bijbel over gesproken wordt, echt bestaan heeft. Weer een opgraving die laat zien dat de Bijbel betrouwbaar is!
Bron: Bord 6 over Bethlehem in de tentoonstelling Expeditie Israël.

Jericho

Alles wijst erop dat de makers van de tentoonstelling de Bijbel als historisch betrouwbaar zien. In de tentoonstelling wordt bijvoorbeeld verwezen naar het werk van dr. Wood die zou hebben aangetoond dat de muren van Jericho zijn ingestort. Men vond een grote graanvoorraad in Jericho, dat is bijzonder want graan werd na een verwoesting altijd meegenomen omdat het heel erg duur was. “Maar in de Bijbel lezen we dat dit anders was voor de Israëlieten: van God mochten de Israëlieten niets buit maken maar moesten ze Jericho in brand steken. En dat zie je precies terug in de ruïnes: je vindt er sporen van brand en voorraden onaangeroerd graan.

Kinderen

De tentoonstelling is ook geschikt voor kinderen. Kinderen kunnen een fotoquiz oplossen waarbij ze na het invullen een prijs kunnen winnen: een placemat van het land Israël. Ook kunnen ze zelf graan malen en waterputten. Daarnaast kunnen ze op een tafel een muur bouwen. Als de kinderen de muur gebouwd hebben en op een knop drukken, begint de tafel te trillen en storten de muren in. Dit om de kinderen te laten indenken hoe dat bij Jericho geweest moet zijn. Vlak bij de uitgang kunnen ze zichzelf verkleden en kunnen ze te werk gaan als archeoloog door ‘puin’ te zeven op zoek naar waardevolle vondsten. Vooraf of na afloop kunnen de kinderen een bakje warme chocolademelk drinken en een koek eten.

Video

Een video over een reis door de tijd in het land van de Bijbel maakt de reis door de tentoonstelling Expeditie Israël compleet. De woordvoerder in de video geeft aan dat er talloze vondsten zijn gedaan die een beter beeld kunnen geven in het leven in het land van de Bijbel door de eeuwen heen. De video gaat met ons terug naar Abraham, waarbij Abraham de spelonk van Machpela koopt. De tweede geschiedenis die wordt besproken gaat over de herders in de velden van Efratha. De derde geschiedenis gaat over de Samaritaanse vrouw die midden op de dag water put en daar met de Heere Jezus in gesprek raakt. Al deze geschiedenissen komen tot leven als je jezelf waant in die tijd en door het landschap loopt. Een land(schap) dat vandaag nog steeds te bezoeken is, want daar is het de Stichting Christenen voor Israël vermoedelijk om te doen.

GEGEVENS

IsraëlCentrum
Henri Nouwenstraat 34
3863 HV Nijkerk
033-2458824

Openingstijden
Maandag – vrijdag van 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur (alleen IPC-winkel en tentoonstelling)
De tentoonstelling Expeditie Israël is te bezoeken tot en met 31 augustus 2019.
Toegang is gratis.

Ik schreef dit artikel in 2019 na een bezoek aan het Israëlcentrum met het gezin.

Voetnoten

Trailer ‘Zoeken naar bewijs: Het mysterie van de Rode Zee – deel 2’

In 2020 verscheen de 142-minuten durende film ‘Patterns of Evidence: The Red Sea miracle II’. Dit jaar werd deze documentaire ook door Weet Magazine ondertiteld in de Nederlandse taal en op dvd uitgebracht. ‘Zoeken naar bewijs: Het mysterie van de Rode Zee – deel 2’ De trailer van deze dvd is hieronder te bekijken. De dvd is te koop in de webshop van Weet Magazine.1

Trailer ‘Zoeken naar bewijs: Het mysterie van de Rode Zee – deel 1’

In 2020 verscheen de 114-minuten durende film ‘Patterns of Evidence: The Red Sea miracle I’. Dit jaar werd deze documentaire ook door Weet Magazine ondertiteld in de Nederlandse taal en op dvd uitgebracht. ‘Zoeken naar bewijs: Het mysterie van de Rode Zee – deel 1’ De trailer van deze dvd is hieronder te bekijken. De dvd is te koop in de webshop van Weet Magazine.1

De archeologische geschiedenis van Jeruzalem – Oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul in de livestream van Christenen voor Israël

Op 19 januari 2021 was oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul te gast in de livestream van Christenen voor Israël. Hij sprak over de archeologische geschiedenis van Jeruzalem. De video is met dank aan de stichting opgenomen en hieronder te bekijken. Veel zegen bij het kijken en luisteren.

Jeruzalem is een wereldberoemde stad die ook een belangrijke plaats in de Bijbel inneemt. Onder de video staat de volgende omschrijving: “Hoe zag Jeruzalem er in de tijd van David uit? Waar bouwde hij zijn paleis? Hoe oud zijn de muren van Jeruzalem? Hoe zit het met de watertunnels van Hizkia en waar hebben de Romeinen de tempelschatten gelaten? Over de tempel gesproken: een goudschat uit de zevende eeuw wijst waarschijnlijk op een poging de tempel te herbouwen… Ga mee op een ontdekkingstocht door de geschiedenis van de eeuwige stad.”