Home » Europa

Categorie archieven: Europa

Darwin onder vuur in Servië – Petitie voor gelijke behandeling

Darwin ligt onder vuur in Servië. Op 3 mei 2017 tekenden meer dan 160 Servische wetenschappers, onderwijzers en andere Servische bekenden een petitie die ervoor moet zorgen dat het scheppingsparadigma en de naturalistische grote geschiedenis gelijk behandeld worden in het onderwijs.1 De petitie werd gericht aan de Servische minister van onderwijs, het parlement, de staatsuniversiteiten en andere wetenschappelijke of educatieve instellingen. Dit leidde tot een stroom van protest.

Petitie

De opstellers van de petitie schrijven dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor evolutie. De theorie van evolutie geeft geen antwoord op vragen over de oorsprong van de mensheid en kan daarom niet als enige theorie worden gehandhaafd. De evolutietheorie (in de zin van universele gemeenschappelijke afstamming) is verheven tot dogma, terwijl de bevestiging ervan uitblijft. Ook schrijven de opstellers dat globalisten en atheïsten verantwoordelijk zijn voor acceptatie van evolutie binnen onze cultuur. De ondertekenaars pleiten ervoor om de schoolboeken te herzien. In de schoolboeken moet de dominante status van universele gemeenschappelijke afstamming worden uitgedaagd en moeten er alternatieven gepresenteerd worden. Het scheppingsparadigma moet aangeboden worden als waardig alternatief. De voorzitter van de commissie van onderwijs, wetenschap en technologische ontwikkeling, Muamer Zukorlić, is van mening dat in het onderwijs studenten verschillende theorieën over de oorsprong van de mens aangeboden moeten krijgen, of het nu Darwinistische, creationistische of andere theorieën zijn.

Tegenstand

Tegenstanders verwijten de opstellers van simplistisch creationistisch denken. De opstellers zouden maar weinig begrijpen van zelfs de meest eenvoudige onderdelen van de biologie. Zo noemt hoogleraar evolutionaire biologie Biljana Stojković de petitie onwetenschappelijk en de zoveelste aanval van creationisten. De Serbian Biological Society schreef op 9 mei 2017 samen met andere Servische wetenschappelijke organisaties een brief aan het ministerie. In de brief wordt evolutie de ruggengraat van de moderne biologie genoemd. Ze wijzen het ministerie erop dat een petitie als deze niet past binnen een seculiere republiek als Servië. De biologiedecaan van de Universiteit van Belgrado, Željko Tomanović, noemt de “oude creationistische ideeën een anachronisme en onwetenschappelijk.” Hij gaat verder: “Er is geen enkele wetenschappelijke vondst die pleit in het voordeel van de gestelde claim, maar ook niet in het voordeel van het negeren van evolutie. De bronnen van deze creationistische ideeën liggen in quasireligieuze organisaties uit de VS en andere westerse landen. Deze ideeën hebben zich overal verspreid. Hoewel de benaderde instituten deze petitie niet al te serieus zullen nemen, zullen ze er toch op moeten reageren naar de overheid.” De Servische Academie van Wetenschappen gaf aan niet op de petitie te willen reageren. Ze gaven alleen aan het niet eens te zijn met de petitie en dat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, slechts twee leden van de Academie de petitie hebben ondertekend.

Ministerie van onderwijs en sport

Volgens de huidige minister van onderwijs, Mladen Šarčević is er geen enkele kans dat de veranderingen worden doorgevoerd die in de petitie worden bepleit. Later gaf hij aan dat zijn ministerie niets met de petitie zal doen. Hij zegt: “We presenteren geen wetenschappelijk standpunt, maar een educatief standpunt. Ook hebben we duidelijk gezegd dat een herziening van de theorie een zaak is van de wetenschappers. Een uitdaging van de gevestigde theorie vraagt wetenschappelijke bewijs en dient aanvaard te worden door de wetenschappelijke gemeenschap. Dit gaat niet alleen over onze gemeenschap, maar ook de wereldwijde gemeenschap, omdat de evolutietheorie wereldwijd aanvaard is.” Parlementslid Aleksandar Jerkov gaf aan dat deze petitie ons terugbrengt naar het begin van de negentiende eeuw. Ook psycholoog en parlementslid Žarko Korać is deze mening toegedaan. De discussie hoort volgens hem thuis bij een wetenschappelijke instelling en niet bij overheidsinstanties. Op 23 mei 2017 zal er in het culturele centrum voor studenten in Belgrado een panelgesprek plaatsvinden waarin toonaangevende evolutiebiologen het belang van de evolutietheorie zullen uitleggen. Of er ook ondertekenaars van de petitie in het panel zitten is mij niet bekend. Ziende op de organisator, Center for the Promotion of Science, zal het waarschijnlijk een eenzijdig naturalistisch verhaal worden.

Ondertekenaars

De petitie werd geschreven door dr. Radmilo Rončević, een gepensioneerde plastisch chirurg. Onder de ondertekenaars zijn 52 academici, universiteitshoogleraren, wetenschapsadviseurs en medisch specialisten, 25 juristen en economen, 24 ingenieurs, negentien docenten van middelbare scholen, veertien filosofen, filologen en sociologen, acht kunstenaars, vijf journalisten, vijf priesters, vijf magistraten en vijf apothekers. Van de 166 ondertekenaars hebben er 61 een Ph.D.

Čolić

Het is niet de eerste keer dat er in Servië ophef is over de status van de evolutietheorie in schoolboeken. In 2004 kwam de toenmalige minister van onderwijs Ljiljana Čolić stevig onder vuur te liggen omdat zij een voorstel deed om het neodarwinisme uit de schoolboeken en de schoolklas te weren. Dat werd haar niet in dank afgenomen; haar voorstel werd verworpen en het kostte haar uiteindelijk haar positie als minister.2 Ook nu onderschrijft Čolić, die momenteel hoogleraar is in de Ottomaanse taal en paleografie aan de Universiteit van Belgrado, de petitie: “Ik zeg u dat de [Darwinistische] evolutietheorie, die claimt dat mensen van de apen afstammen3, alle gelovigen beledigt, niet alleen de orthodoxen.” Čolić zegt blij te zijn met de petitie: “Ik ben het absoluut eens met alles wat erin staat”.4

Karikatuur

De petitie laat ook zien dat het onjuist is om te beweren dat het scheppingsparadigma slechts een Amerikaanse ideologische uitvinding is. Deze karikatuur komt voort uit een andere karikatuur, namelijk dat het – door de naturalist zo genoemde – creationisme een vroeg twintigste-eeuwse, moderne, Amerikaanse uitvinding is. Het zou bedacht zijn door de Zevende Dags Adventist George McCready Price. Dit is onjuist! We ontkennen niet dat McCready Price een belangrijke rol gespeeld heeft in de opleving van het scheppingsparadigma, maar wel dat hij daarbij aan de wieg stond. Door alle eeuwen heen zijn er creationistische gelovigen geweest die onderzoek deden naar Gods schepping.5 Het is bemoedigend om te zien dat er steeds meer academici opkomen tegen de gevestigde naturalistische natuurfilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming. Laten we onze Servische geloofsgenoten dragen in het gebed tot onze Schepper. Daarnaast zouden we als Europese creationisten de mogelijkheid moeten onderzoeken hoe we met deze academici samen kunnen werken om zo samen Gods Schepping te onderzoeken en de wetenschappelijke kant van ons christelijke wereldbeeld verder in te vullen.

Dit bericht is geschreven in 2017.

Voetnoten

Scheppingsgedachte uit klas bannen zet leerlingen op dwaalspoor

Dit artikel is samen met Jan van Meerten geschreven.

Het recent gelanceerde EvoKE-project heeft een kwalijke agenda, stellen Hans Degens en Jan van Meerten. Door het scheppingsparadigma in het onderwijs te bestrijden, ontnemen de initiatiefnemers kinderen de mogelijkheid om onbevangen over de oorsprong van het leven na te denken.

“Een monopoliepositie van de evolutietheorie in het onderwijs bemoeilijkt een onbevangen houding van leerlingen.” Bron: Pixabay.

In Europa is er dit jaar een nieuw initiatief gestart: EvoKE. De letters staan voor ”Evolutionary Knowledge for Everyone” (evolutionaire kennis voor iedereen). Het doel van het project is Europeanen kennis bij te brengen van de evolutietheorie (in de zin van universele gemeenschappelijke afstamming) en hen te overtuigen van de juistheid ervan. Volgens de initiatiefnemers is evolutie het centrale beginsel binnen de biologie. Toch is niet iedereen in Europa daarvan overtuigd. Naar schatting 20 tot 40 procent van de Europese bevolking aanvaardt de evolutietheorie niet.

Dat komt volgens de initiatiefnemers van EvoKE doordat er talloze misvattingen over de theorie zijn en omdat macro-evolutie-in-actie niet valt waar te nemen binnen een mensenleven. Deze misvattingen zouden voor een belangrijk deel veroorzaakt worden door het summiere, of soms zelfs geheel afwezige, onderwijs over de evolutietheorie op de middelbare school.

Om mensen vertrouwd te maken met de evolutietheorie stelt EvoKE voor om al vanaf de kleuterschool te beginnen met evolutionaire educatie, leerkrachten toe te rusten voor het onderwijzen van de theorie, en kindvriendelijk en eenvoudig materiaal te ontwikkelen voor radio en televisie.

Raad van Europa

Dat lijkt op het oog redelijk en niet iets om ongerust van te raken. In april verscheen er echter in ”Nature Ecology & Evolution” een interview met de initiatiefnemers. Hierin wordt ook gesproken over de Resolutie van de Raad van Europa (2007) aangaande ”De gevaren van creationisme in het onderwijs”. Volgens de raad is het scheppingsparadigma niet gebaseerd op feiten en maakt het geen gebruik van de logica en wetenschappelijke methoden.

Bovendien wordt het, tot onze verbijstering, door de raad gepresenteerd als „een bedreiging voor de mensenrechten.” Een dergelijk standpunt maakt duidelijk dat het hier niet alleen te doen is om verbetering van het begrip van de evolutietheorie, maar ook om bestrijding van het scheppingsparadigma. De raad heeft universele gemeenschappelijke afstamming verheven tot dogma en duldt geen twijfel aan de juistheid van de evolutietheorie. Dat de raad daarmee zelf buiten het terrein van de wetenschap treedt lijkt geen bezwaar.

Dogma

De overtuiging dat alle levensvormen afstammen van een gemeenschappelijke voorouder, komt in belangrijke mate voort uit een naturalistisch wereldbeeld, en uit de bewuste verwerping van de mogelijkheid dat alles is ontworpen. Dat de door religieuze (zo zegt de resolutie) overwegingen ingegeven scheppingsgedachte dus „een bedreiging voor de mensenrechten” vormen, is ongerijmd. Net zo goed zou de evolutietheorie, in belangrijke mate voortgekomen uit het naturalistische dogma, een bedreiging voor de mensenrechten genoemd kunnen worden.

Is de indruk van universele gemeenschappelijke afstamming wel zo sterk? Of is er sprake van een ontwerp? In die laatste richting wijst de Cambrische explosie. Het is een voorbeeld van het plotselinge, zonder aanwijsbare voorouders verschijnen van hoofdgroepen en bouwplannen in het fossiele archief. Een dergelijk plotseling optreden van levensvormen vergt enorme veranderingen in het genetisch materiaal. De vraag is hoe dergelijke veranderingen in geologisch bezien korte perioden tot stand konden komen. Al heb je miljoenen jaren daarvoor beschikbaar, er is simpelweg nog steeds veel te weinig tijd om de complexiteit van het fossiele archief te verklaren door middel van mutatie en natuurlijke selectie. Recombinatie en genoomduplicatie verkleinen dat probleem niet.

Intelligentie

Misschien nog interessanter is de vraag hoe die complexe genetische informatie door puur natuurlijke processen tot stand kon komen. We weten allemaal uit de praktijk dat informatie alleen gegenereerd kan worden door intelligentie. Dit is algemeen aanvaard, ook door evolutionisten als Sagan, die in 1974 gebaseerd op dit principe een bericht (de Arecibo Message) de ruimte in stuurde om daarmee in contact te komen met buitenaardse intelligentie. Waarom wordt dan de enorme hoeveelheid complexe informatie in het genoom, die vele malen die van de meest complexe software overschrijdt, gezien als een product van toeval? Is het eigenlijk niet veel redelijker om hierin een sterke aanwijzing voor een intelligente ontwerper te zien?

Het monddood maken van de mensen die het scheppingsmodel onderschrijven, komt dus niet voort uit een open en onbevangen analyse van de wetenschappelijke gegevens, maar veeleer uit een toewijding aan een naturalistisch wereldbeeld dat reeds bij voorbaat het creatieve werk van een Schepper uitsluit.

We stellen niet dat de evolutietheorie niet onderwezen zou mogen worden, maar uiten wel onze zorg dat niet alleen het scheppingsparadigma gecriminaliseerd wordt, maar dat ook een monopoliepositie van de evolutietheorie in het onderwijs een onbevangen houding van leerlingen bemoeilijkt.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Degens, H., Meerten, J.W. van, 2017, Scheppingsgedachte uit klas bannen zet leerlingen op dwaalspoor, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 47 (45): 6-7 (artikel).

De vereenvoudigde versie van ‘Replacing Darwin’ in het Pools vertaald

Is het creationistische wereldbeeld nog steeds niet uitgestorven in Europa? Ondanks de wens van diverse organisaties dat 100% van de Europeanen universele gemeenschappelijke afstamming zouden moeten accepteren, is het tegendeel zelfs waar.1 In alle landen van Europa is een creationistische beweging actief. In Europa ontstaan nieuwe initiatieven om te bouwen aan het creationistische wereldbeeld. Om zo tenminste gelijkwaardig te worden (behandeld) met het naturalistische wereldbeeld. Zo werd deze maand het boek ‘Replacing Darwin – Made simple’ van de cel- en ontwikkelingsbioloog dr. Nathaniel T. Jeanson2 in het Pools vertaald en uitgegeven door uitgeverij Idź Pod Prąd. Zou dit boekje in Polen kunnen zorgen voor een discussie over de plaats van het creationistische wereldbeeld in de wetenschapsbeoefening?3

In 2017 verscheen het boek ‘Replacing Darwin. The New Origin of Species’ van dr. Nathaniel T. Jeanson.4 Het boek is het resultaat van flink wat (creationistisch) onderzoek en discussie. Dat laatste zowel met mede- als tegenstanders. De auteur wil een alternatief bieden voor het neodarwinistische paradigma door de Origin of Species van Charles Darwin te vervangen door een nieuwe Origin of Species. In 2019 verscheen een vereenvoudigde versie van dit boek onder de titel ‘Replacing Darwin. Made simple’.5

De vertaling van dit vereenvoudigde werk werd verzorgd door de medisch biologe en filosofe dr. Malgorzata Gazda en is te bestellen via de website van de uitgever, Idź Pod Prąd. De titel is ‘Zamiast Darwina. Prosto i w skrócie’. Bij deze uitgever zijn overigens meer Poolse creationistische boeken verschenen, zoals bijvoorbeeld het boekje ‘Spór o podpis w komórce’ geschreven door Malgorzata Gazda en ‘Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm. Dla tych, którzy mają odwagę samodzielnie myśleć’, een bundel onder redactie van dezelfde auteur. Dr. Gazda promoveerde in 2018 aan de universiteit van Zielona Góra op een proefschrift met als titel: ‘Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja ‘podpisu w komórce’. Spór o pochodzenie informacji genetycznej’. Goed om te zien dat deze wetenschapper aan de weg timmert door creationistische werken te schrijven en te vertalen. Ik hoop dat de vertaling aanleiding zal zijn voor de lezers om het uitgebreidere boek ‘Replacing Darwin’ te lezen en zich verder te verdiepen in het creationistische wereldbeeld.

Voetnoten

Geloof in God de Schepper overdragen aan kinderen in Roemenië

Uitzicht vanaf het Parlementsgebouw in Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. Bron: Wikipedia.

Vraag

Vanmorgen tijdens een cursus werden er geschikte titels van boeken gevraagd waarin God als Schepper duidelijk naar voren komt. Bedoeld om de opgedane kennis over te dragen aan kinderen. Engelstalig is geen probleem, de vraag kwam vanuit Roemenië.

Antwoord

Iemand uit de kennissenkring die een cursus volgt in Roemenië stelde mij een vraag. Is er materiaal dat positief spreekt over God de Schepper? Dit creationistische materiaal zou dan gebruikt kunnen worden als informatie om kinderen te helpen, Engelstalig zou geen probleem zijn. Hieronder wil ik verwijzen naar Engelstalig creationistisch basismateriaal, maar ook kort kijken welk Roemeens materiaal er aanwezig is. Het gaat, zo maak ik uit de vraag op, vooral om materiaal voor volwassenen om deze materie eigen te maken en dit dan over te brengen naar kinderen.

Boeken

Er zijn verschillende boeken te noemen, maar voor een goede introductie in het creationistische gedachtengoed raad ik altijd het boek van Paul Garner aan met als titel: The New Creationism – Building Scientific Theories on a Biblical Foundation1. Een ander werk dat ook in het Nederlands is verschenen2 en dat kan dienen als introductie is The Creation Answers Book3 van Creation Ministries International. Als laatste is er nog een serie van vier delen onder de titel The New Answers Book van Answers in Genesis.4 Deze boeken bieden voor onderwijzers en kinderwerkers een mooie (Engelstalige) basis om verder te bouwen.

Dvd’s

Er zijn mensen die niet graag boeken lezen maar liever dvd’s kijken. De dvd Is Genesis History?5 biedt een goede basis om kennis te maken met het scheppingsparadigma. De organisatie achter deze film heeft nog meer materiaal dat bruikbaar is voor onderwijzers en kinderwerkers. Films waar ik ook diep van onder de indruk ben zijn de films van Illustra Media. Ik denk bijvoorbeeld aan ‘Flight’ of ‘Metamorphosis’.6

Scheppingsparadigma en -materiaal in Roemenië

In Roemenië was er in het verleden ophef over een Roemeens biologieboek met een creationistische inslag. De titel van het boek luidt: ‘Biologie clasa a IX-a – Măiestrie şi strălucire divină în biosferă’. Een biologieboek voor het onderwijs over ‘meesterwerk en goddelijke schittering in de biosfeer’.7 Aan dit tekstboek voor het onderwijs werkten diverse biologen en theologen mee uit verschillende Roemeense kerkelijke denominaties. Het boek schoot de Roemeense Humanistische Vereniging (Asociatiei Umaniste Romane) in het verkeerde keelgat, zij klaagden dit werk én ander creationistisch onderwijs uiteindelijk aan bij de Roemeense minister van onderwijs. Creationisme is immers, volgens deze organisatie, staatsgevaarlijk.

Een Roemeen waar ik veel waardering voor heb is de karstoloog dr. Emil Silvestru8. Hij woont nu, helaas voor de Roemenen, in Canada, maar komt volgens mij nog wel eens in Roemenië. Op YouTube is een hele serie van ten minste 36 afleveringen in de Roemeense taal te vinden met Emil. Deze serie is opgenomen door Alfa & Omega TV (zie voetnoot).9

Er is natuurlijk veel meer te noemen, maar ik hoop dat dit antwoord de vraagsteller zal helpen en dat zij dit over wil brengen naar onze Roemeense vrienden. Onze kinderen hebben Bijbelgetrouwe antwoorden nodig, ook op het gebied van de schepping.

Voetnoten