Home » Artikelen geplaatst door Wim Verboom

Auteursarchief: Wim Verboom

Zijn degenen die vasthouden aan Gods Woord ‘niet meer van deze tijd’? – Bespreking van ‘De werken van Zijn handen’

Regelmatig verschijnen er artikelen en boeken van voor- en tegenstanders van de evolutieleer. Het boek van dr. G. van den Brink (VU, Amsterdam, niet te verwarren met dr. G. van den Brink van de TUA Apeldoorn) met als titel ‘En de aarde bracht voort’, heeft bij verschijnen in 2017 veel teweeggebracht. Kort hierop heeft het Deputaatschap Onderwijs, Opvoeding en Catechese (DOOC) aan dhr. L.C. (Bart) van den Dikkenberg (inmiddels ouderling te Ochten) gevraagd om voor onze jongeren in een brochure de bezwaren tegen theïstische evolutie uiteen te zetten. Hieronder wordt verstaan ‘de visie dat God de schepping heeft voortgebracht via natuurwetten en natuurlijke processen’. Het resultaat van zijn studie – de geraadpleegde literatuur omvat ca. 1000 voornamelijk Engelstalige artikelen en boeken – heeft de brochurevorm ruimschoots overschreden en heeft uiteindelijk geleid tot het huidige boek.

Ongeveer de helft van het boek omvat een zeer gedegen beschrijving van de theorieën en meningen, maar ook de weerleggingen ervan, van een groot aantal wetenschappers uit verschillende disciplines. Naast theologen betreft het biologen, (bio)chemici, filosofen, genetici, natuurkundigen en wiskundigen. Verschillende illustraties heb ik eerder gezien in universitaire studieboeken. Ieder die meer wil weten over bijvoorbeeld de nevelhypothese, de Haeckels-recapitulatietheorie, atavismen, enz. kan hier terecht. Elk hoofdstuk heeft aan het eind een paragraaf ‘Evaluatie’. Ondanks fundamentele kritiek heeft de evolutietheorie zich een belangrijke plaats verworven in de wetenschap en in de maatschappij. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is schepping uit niets onvoorstelbaar. Degenen die vasthouden aan Gods Woord worden vaak beschouwd als ‘niet meer van deze tijd’ te zijn. Evolutie wordt als een vaststaand feit gezien.

Het tweede gedeelte van het boek beschrijft hoe een en ander zich verhoudt tot de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. In dit gedeelte wordt onder andere de visie van Van de Brink weerlegd (zoals beschreven in zijn hierboven genoemde boek). Volgens dr. Van den Brink is aanpassing van de klassieke uitleg van Genesis noodzakelijk. Theïstisch-evolutionistische theologen pogen het conflict tussen de Bijbel en de evolutieleer op te lossen door te claimen dat Genesis 1-3 geen feitelijke historie weergeeft. Velen gaan niet meer uit van de historiciteit van Genesis 1-11.

Ronduit schokkend is te lezen wat dit voor gevolgen heeft. Sommigen zien God als een kosmisch goochelaar. Adam en Eva zijn geen echt historische, maar mythische personen, literaire figuren die de mensheid symboliseren. Anderen zien hen als een oorspronkelijk echtpaar te midden van ongeveer 10.000 mensen die 200.000 jaar geleden ergens in Afrika leefden. De zondeval is niet echt gebeurd, maar is meer een beeldend, mythisch verhaal. De toestand voor de zondeval was allesbehalve perfect. Enzovoorts…

Van den Dikkenberg toont aan dat het in twijfel trekken van Bijbelse waarheden leidt tot kerkverlating en uiteindelijk tot atheïsme. Hij verdient veel waardering voor het resultaat van zijn grondige studie. De ondertitel ‘Een kritisch commentaar op theïstische evolutie’ is geheel waargemaakt. De argumenten waarmee (theïstische) evolutie verdedigd wordt, zijn wetenschappelijk zwak of onjuist. Duidelijk is dat we ons, ondanks de visie van moderne theologen, onverkort kunnen vasthouden aan hetgeen de Bijbel ons leert. Het lezen van dit boek vereist minimaal hbo-niveau. Het lijkt me ook zeer geschikt om door studenten in studiegroepen bestudeerd te worden.

Het boek bevat een verklarende woordenlijst en is voorzien van een aanbeveling door ds. D.E. van de Kieft. We hopen dat de beloofde brochure, waarin de belangrijkste zaken in eenvoudige taal beschreven worden, er spoedig komt.

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit De Wachter Sions. De volledige bronvermelding luidt: Verboom, W., 2024, Boekbesprekingen, De Wachter Sions 71 (30): 7.

‘Het transgenderisme belooft een leven van vrijheid, maar in plaats daarvan wacht er niets dan slavernij’ – Bespreking van ‘Een transgender komt thuis’

Transgenderisme staat momenteel volop in de belangstelling, mede door de sterke lobby van de lhbti-gemeenschap (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel). Ook in De Wachter Sions zijn nog niet zo lang geleden enkele artikelen hieraan gewijd van de hand van dhr. G.R. van Leeuwen. Er zijn relatief veel jongeren die zich ongelukkig voelen bij het geslacht waarin zij geboren zijn. Er bestaat de mogelijkheid om in transitie te gaan, door chirurgische ingrepen en hormoonbehandeling een lichaam van het andere geslacht te krijgen.

Dit proces wordt door Laura Perry (een aantal jaren noemt ze zich Jake), beschreven in ‘Een transgender komt thuis1, haar aangrijpende, en soms ontroerende en schokkende levensverhaal. Geboren in een christelijk gezin, leidde ze al snel een dubbelleven met seks, alcohol, satanische muziek en demonen. ‘Ik sprintte richting de poorten van de hel’ (p. 52). Ze haatte het om vrouw te zijn en heeft veel offers gebracht om door transitie man te worden. Aandoenlijk is hoeveel moeite de ouders doen om hun dochter terug te brengen op het rechte pad. Uiteindelijk moest Perry concluderen: ‘Maar toen ik eenmaal mijn doel bereikt had, bleef ik leeg en gebroken achter’ (p. 139). ‘Wat vrijheid had moeten zijn, was nu mijn gevangeniscel geworden’ (p. 143). Innerlijke rust ontbrak en het omgaan met de valsheid van haar identiteit was een uitputtingsslag.

Na ca. 9 jaar als transgender met een partner geleefd te hebben komt ze weer met de Bijbel in aanraking. Na een lange en moeilijke weg om uit de transseksuele levensstijl te stappen, ‘komt ze weer thuis’ in haar oorspronkelijke Baptistengemeente. Zoals in het inleidend hoofdstuk door het Bijbels Beraad M/V aangegeven, is het geestelijk klimaat waarin zich een en ander afspeelt, niet zoals we dat gewoon zijn. De boodschap die de auteur wil doorgeven is echter duidelijk. ‘Het transgenderisme belooft een leven van vrijheid, maar in plaats daarvan wacht er niets dan slavernij. Je wordt een slaaf van die identiteit’ (p. 200). ‘Wanneer iemand in zonde leeft, komt er altijd een punt waarop zijn levensstijl, hoe opwindend en bevredigend die aanvankelijk ook lijkt, hem leeg achterlaat en hem doet hongeren naar iets echts en zinvols’ (p. 210).

Dit boek laat zien hoe jongeren kunnen worstelen met hun genderidentiteit. Die jongeren zitten (misschien) ook in onze kerken. Perry beschrijft ook hoe zondig het is om aan de verleiding toe te geven en in transitie te gaan. Concrete adviezen worden gegeven hoe in gesprek te gaan met transgenders. Kortom, vanwege onze verworden maatschappij, is het helaas de moeite waard om van de inhoud van dit boek, geschreven door een ‘ervaringsdeskundige’, kennis te nemen.

Dit artikel is met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen uit De Wachter Sions. De bronvermelding luidt: Verboom, W., 2023, Boekbespreking, De Wachter Sions 70 (32): 8.

Voetnoten