Home » Transgenderisme

Categoriearchief: Transgenderisme

‘Wat betekent genderdiversiteit voor de kerk en de school?’ – Dr. Jan Hoek geeft vrijdag 1 december 2023 D.V. ‘Studium Generale’-lezing voor Driestar Educatief te Gouda

Genderdiversiteit is momenteel een thema dat in de belangstelling staat. Hoe kunnen christenen in kerk en school op een Bijbels pastorale manier omgaan met dit thema? Hierover hoopt prof. dr. Jan Hoek een lezing te geven voor Driestar Educatief te Gouda. Een zeer actueel onderwerp!1

Praktische informatie

Prof. dr. Jan Hoek is emeritus hoogleraar systematische theologie. Hij heeft al meerdere malen een lezing gegeven over dit onderwerp2 en op de website ‘Oorsprong’ staat ook een artikel van hem over dit onderwerp.3 De systematisch theoloog staat bekend om zijn principiële en pastorale standpunt inzake deze problematiek. Hoek hoopt morgen met ons na te denken ‘over allerlei vragen over dit onderwerp’. De avond begint om 19.45 uur en is afgelopen om 22.00 uur. De lezing vindt plaats in het gebouw van Driestar Educatief te Gouda.4 De toegangprijs is 12 euro, studenten mogen de lezing gratis bijwonen. Aanmelden is nodig om toegang te verkrijgen tot deze Studium Generale.5

Inhoudelijk

Inhoudelijk wordt er uiteraard niet zo veel informatie gegeven over deze lezing. Toch konden we in de nieuwsbrief van 31 oktober 2023 wat informatie lezen. In antwoord op de vraag waarom dit onderwerp relevant is geeft dr. Hoek als antwoord: “Het gaat om een zeer actueel onderwerp, omdat met name jongeren (zelfs kinderen), maar niet alleen zij, te maken krijgen met een agressieve campagne die onzekerheid wil bevorderen over het geslacht waartoe men behoort.” Hoek ziet het als Bijbels gegeven dat ‘de mens mannelijk of vrouwelijk is geschapen’ Dit gegeven wordt volgens de geleerde ‘stelselmatig ontkend’. Hij ziet de lezing als interessant voor jongeren, opvoeders en leidinggevenden in kerk en school. “In de lezing geven we een Bijbelse herijking en verbinden we principiële helderheid met pastorale bewogenheid.”6

Voetnoten

Bill Gates heeft laakbare doelen maar voorbeeldige ijver

De doelen van Bill Gates kunnen Bijbels licht niet verdragen, maar zijn inzet is navolgenswaard.

De Bill & Melinda Gates Foundation heeft bijna 90 miljoen euro betaald voor 1,7 miljoen aandelen in de Amerikaanse bierbrouwerij Bud. De reden: Bud voerde dit jaar een transgendercampagne en lijdt als gevolg daarvan dramatische verliezen. Veel Amerikanen boycotten het tot voor kort populairste biermerk. Gates treedt op als redder van de brouwerij van eigenaar Buffett, die onlangs ‘toevallig’ ook ongeveer 90 miljoen euro belastingvrij aan de Gates Foundation schonk.

De investering is dus meer dan een zakelijke gok (inmiddels zijn de aandelen met 2 procent verder gezakt). Het biermerk heeft sinds april 400 miljoen dollar aan omzet verloren door een woke-partnerschap aan te gaan met transgenderpromotor Dylan Mulvaney. Bud (van het bedrijf Anheuser-Busch InBev) is nu voor het eerst in de geschiedenis kleiner dan de voornaamste concurrent.

Afbraak traditionele gezin

Bill Gates steekt al jaren veel geld in het bevorderen van de genderideologie en de normalisering van homoseksualiteit. Dat werd zichtbaar in 2012, toen bleek dat Gates 600.000 dollar aan lobbygroepen had betaald om het homohuwelijk in de Verenigde Staten mogelijk te maken. In 2021 maakte de Bill & Melinda Gates Foundation bekend meer dan 2 miljard dollar beschikbaar te stellen om ”gendergelijkheid” te bevorderen. Getuige het ”2023 Goalkeepers”-rapport van de organisatie is dit formeel vooral gericht op het maatschappelijk helpen van vrouwen in achterstandsposities, dus op gendergelijkheid in strikt biologische zin. Deze activiteiten sluiten echter ”reproductive health” in: voorbehoedmiddelen en abortus. De Gates Foundation stak de afgelopen jaren 90 miljoen dollar in de niet-gouvernementele organisatie (ngo) DKT International, dat een van de grootste producenten van abortuspillen is. DKT werd gesticht door de eigenaar van een postorderzaak van seksartikelen. Het weigerde de gangbare ngo-verklaring te tekenen (ingesteld onder de regering-Bush), waarin ngo’s zich verplichten om zich te verzetten tegen vrouwenhandel en prostitutie.

Wie verder leest in de specifieke genderdoelstellingen van de Gates Foundation ontdekt dat een van de doelen de afbraak van de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw is. Die moet volgens de Gates Foundation overal ter wereld verdwijnen. Jongens zouden hun mannelijke houding en gedrag moeten veranderen. Cijfers laten namelijk zien dat die over het algemeen nog te weinig begrijpen van wat gendergelijkheid van ons vraagt.

Ford Foundation

Bill Gates blijft ook zelf volop investeren in de transgenderideologie. Hij kocht eerder voor meer dan 7 miljoen dollar aandelen in Heineken, dat sinds 2017 deze ideologie nadrukkelijk uitdraagt. Heineken gebruikt een deel van zijn budget om wereldwijd de transgenderideologie, gendergelijkheid en homoseksualiteit te bevorderen.

Bill Gates staat hierin niet alleen. Onder anderen de Ford Foundation staat aan zijn zijde. Ford doneert bijna 100 miljoen dollar aan feministische en transgenderorganisaties op het zuidelijk halfrond. Daarbovenop maakte Ford 167 miljoen dollar vrij voor verschaffers van abortus- en voorbehoedmiddelen en ondersteunt het verwante organisaties als het Black Feminist Front.

De Gates en de Ford Foundation laten met hun portemonnee en bankpas zien wat ze geloven. Wie uit christelijk oogpunt de genderideologie verwerpt, kan toch bewondering hebben voor hun ‘geloof’ en inzet. De Heere Jezus stelt ons heidenen ten voorbeeld die zich met meer overleg inzetten voor hun zaak dan gelovigen. Hij prijst de onrechtvaardige rentmeester omdat hij voorzichtig (met beleid) te werk gegaan was. „Want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger dan de kinderen des lichts in hun geslacht” (Lukas 16:8).

In dat opzicht beschaamt Bill Gates veel christenen en is hij hun ten voorbeeld: Wie echt gelooft in zijn zaak, stelt doelen en investeert tijd en geld om die te bereiken. Zo iemand laat zijn ‘medegelovigen’ niet in de steek als het hun slecht gaat vanwege hun overtuiging. Investeren wij strategisch in Gods koninkrijk? Bevorderen wij Zijn Wet en scheppingsinstelling met onze tijd en de talenten die ons zijn toevertrouwd? Dan mogen we uitzien naar: „over weinig zijt ge getrouw geweest, maar over veel zal ik u zetten” (Mattheüs 25:21).

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Zuiddam, B.A., 2023, Bill Gates heeft laakbare doelen maar voorbeeldige ijver, Reformatorisch Dagblad 53 (141): 29 (artikel). Het artikel is mogelijk gemaakt door het werk van de auteur bij Bijbels Beraad M/V. Op de website van deze groep is (hier) een uitgebreidere versie van het bovengenoemde artikel te vinden.

‘Trueman wil de vinger leggen bij achtergronden ideologische strijd’ – Bespreking ‘Een vreemde nieuwe wereld’

Carl Trueman, hoogleraar Bijbel en godsdienstwetenschappen aan het Grove City College (VS), schreef in 2020 het wetenschappelijke werk The Rise and Triumph of the Modern Self. Op verzoek publiceerde hij de essentie hiervan in een meer toegankelijke uitgave. Eind 2022 verscheen de Nederlandse vertaling. Wie het succes van de seksuele revolutie wil begrijpen, en dan vooral van de lhbti-beweging, krijgt in dit boek een rake cultuuranalyse aangereikt.

Aan de hand van verlichte denkers als Rousseau, Nietzsche, Marx en Freud laat Trueman zien hoe de westerse wereld in de greep is gekomen van het ‘expressieve individualisme’, een ideologie die de menselijke identiteit primair verstaat vanuit de seksuele gerichtheid. Dit gaat gepaard met de inmiddels politieke opdracht de morele en maatschappelijke structuren uit de weg te ruimen die belemmerend en onderdrukkend zijn om volgens mijn eigen authentieke, psychische, seksuele zelf te handelen. Wat goed is en fout, wordt bepaald door wat ik fijn vind en niet fijn.

Ook technologische mogelijkheden, waarmee wij de natuur en zelfs ons lichaam naar eigen hand kunnen zetten, spelen hierbij een rol. Evenals het internet vol alternatieve verhalen en gemeenschappen, die vormend zijn voor onze identiteit en die de plaats innemen van vroegere ankerpunten als kerk, gezin en natie.

Volgens Trueman zijn ‘traditionele christenen’ door deze ontwikkelingen in een wereld terechtgekomen die vijandig staat ten opzichte van hun overtuigingen. Dit blijkt vooral in de confrontatie met het transgenderisme. Immers, als het fundamentele onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk wegvalt, heeft dat grote gevolgen voor onze opvattingen over privacy en veiligheid, goede manieren en fatsoen, gedrag in het openbaar en zedigheid. Bovendien – Trueman geeft daarvan ook voorbeelden – leidt dit tot een ‘cancelcultuur’. Opvattingen die de transgenderideologie bekritiseren worden gecensureerd. Het zet de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst onder druk. Trueman besluit met een hoofdstuk waarin hij christenen oproept tot het organiseren van een tegencultuur. Concreet gaat het dan om het tonen van een ware visie op mens-zijn. Daarbij pleit hij voor aandacht voor de natuurwet, de betekenis van het lichaam en de vorming van onze intuïties door aanbidding. Deze insteek vraagt om kritische, bijbels-theologische reflectie. Te meer omdat Trueman nauwelijks oog heeft voor de complexiteit, nood en worsteling die ook christenen kunnen ervaren inzake gender, geaardheid en geslacht. Dat laatste is een pijnlijk gemis en werpt voor mij een schaduw over het geheel van het boek. Omdat Trueman er echter vooral op uit is de vinger te leggen bij de achtergronden van een ideologische strijd die woedt, blijft overeind staan dat hij veel inzichten biedt om over na te denken.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Waarheidsvriend. De volledige bronvermelding luidt: Meijeren, G.M. van, 2023, Boekbespreking, De Waarheidsvriend 111 (34): 10.

Appelavond ‘Vreemde Nieuwe Wereld’ te Katwijk aan Zee – Opname 25 januari 2023

Op 25 januari 2023 werd er door Bijbels Beraad M/V een appelavond georganiseerd onder de titel ‘Vreemde Nieuwe Wereld‘. Deze avond is opgenomen en met dank aan Bijbels Beraad M/V hieronder terug te kijken.

Interview met dr. Carl Trueman door dr. Maarten Klaassen van Bijbels Beraad M/V

Ook dr. Benno Zuiddam nam deel aan dit interview.

Theoloog dr. Maarten Klaassen interviewde dr. Carl Trueman over zijn nieuwe, onlangs verschenen, boek ‘Een vreemde nieuwe wereld‘. Het boek is verschenen bij ‘Uitgeverij Jongbloed‘.1 Onder de video staat de volgende uitleg: “Het klassieke gezin wordt tegenwoordig vaak als verstikkend gezien. De huidige cultuur promoot de vrijheid om relaties naar je eigen ideeën vorm te geven. Deze gedachten brengen ons in een vreemde, nieuwe wereld. Carl Trueman schreef het boek Strange New World, in het Nederlands vertaald als Vreemde Nieuwe Wereld. Hierin onderzoekt hij de oorzaak van deze cultuurverandering. Bijbels Beraad MV ging hierover met hem in gesprek.”

Voetnoten

Flyer Zomerconferentie 2023 Werkgroep voor Studenten (Gereformeerde Gemeenten)

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2023 D.V. wordt er een zomerconferentie georganiseerd door de Werkgroep voor Studenten.1 De thema’s zijn ‘Genderideologie’ en ‘Rein Bewaren’. De flyer van de zomerconferentie is hieronder te vinden.

Voetnoten

Zomerconferentie 2023 van ‘Werkgroep voor studenten Gereformeerde Gemeente’ heeft als thema’s ‘Genderideologie’ en ‘Rein bewaren’

Het academische jaar is op de Nederlandse en Belgische (?) universiteiten weer geopend. Sommige studenten volgen voor het eerst college, anderen zitten al een aantal jaren op de universiteit. Studentenverenigingen starten het cursusjaar vaak met een bezinnend moment. Zo ook de ‘Werkgroep voor studenten van de Gereformeerde Gemeente’. Dit jaar wordt nagedacht over de zogenoemde ‘genderideologie’ en het thema ‘rein bewaren’.1

Inhoudelijke zaken

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2023 D.V. organiseert deze werkgroep een zomerconferentie voor studerenden. Predikant drs. A. Schreuder spreekt op vrijdagavond over het thema ‘Genderideologie’ en drs. G.J. Verbruggen op zaterdagmorgen over het thema ‘Rein bewaren’. In deze tijd van verwarring zijn dat twee belangrijke onderwerpen om samen over na te deken en door te spreken. Er is ook volop gelegenheid voor gesprek en ontmoeting. Op de website zien we ook nog literatuursuggesties, zoals de boeken van De Vries, Klaassen, Kuby, Mohler, Prosman en Zuiddam. Deze theologen en/of ethici staan bekend om hun conservatieve standpunt in deze kwestie en zijn (soms) veelvuldig aan het woord (geweest) via deze website. De genoemde boeken zijn over het algemeen goed ontvangen door bevindelijk gereformeerde geleerden. Ter oriëntering op de veranderde visie vanuit de kerk worden de boeken van De Bruijne, Erich, Leene en Loonstra genoemd.2 Op de genoemde boeken, die verandering voorstaan, is over het algemeen afwijzend gereageerd door bevindelijk gereformeerde geleerden. Toch is het ook goed om studenten met deze boeken in aanraking te laten komen en daar een goed gesprek over te voeren.

Praktische zaken

De conferentie wordt georganiseerd in het gebouw van het Hoornbeeck College te Gouda (Noordelijk Halfrond 10). De maaltijd start vrijdagmiddag op 17.30 uur en de lezing om 19.15 uur. Wanneer je zou willen overnachten dan kan dat, je moet dan wel je luchtbed en slaapzak meenemen. Op zaterdagmorgen start de lezing om 9.45 uur. De kosten zijn vijf euro per dagdeel exclusief de maaltijd en tien euro per dagdeel inclusief de maaltijd. Wil je de hele conferentie bijwonen bedragen de kosten inclusief de maaltijd 12,50 euro. Aanmelden is verplicht via www.werkgroepstudenten.nl en het betaalverzoek volgt in de week voorafgaande aan de conferentie via de e-mail.

Voetnoten

NGK-predikant schrikt van ‘transgender-brochure’ NPV: terecht?

Dit artikel is samen met drs. Elise van Hoek geschreven.

‘NPV laat echte transgenders pastoraal in de kou staan met eenzijdige brochure’, stelde ds. Ernst Leeftink. Namens NPV-Zorg voor het leven reageren we desbevraagd op zijn bevindingen. Leeftink start met de observatie dat grote groepen christenen ‘ongenuanceerd’ elke vorm van transitie afwijzen op basis van twee argumenten. Als eerste de beïnvloeding vanuit woke denken en als tweede de door God gegeven orde van man en vrouw.1

Leeftink parafraseert enkele teksten uit de NPV-brochure waar hij de vinger bij wil leggen.2 Hij wordt ‘erg boos en verdrietig’ omdat de brochure God als Schepper en architect benoemt en vanuit theologisch-ethische argumenten pleit om de weg van transitie niet te gaan. In zijn verweer beroept Leeftink zich op publicaties van Douma die hij ‘volstrekt genegeerd’ vindt in de literatuurlijst aan het einde van de brochure.

De kritiek van ds Leeftink vraagt om een reactie. Inderdaad noemen wij Douma niet, evenmin als het lezenswaardige rapport dat in 1996 uitgebracht werd door het prof. dr. G.A. LindeboomInstituut waaraan Velema, maar ook de huidige ethici Jochemsen en Boer, meewerkten. Tussen de jaren negentig en 2023 liggen impactvolle culturele ontwikkelingen. Bewust kozen wij daarom voor actuele lectuur, waarbij we een zorgvuldige selectie maakten. Voor het denken in het spoor van Douma – en de actualisatie daarvan in de huidige cultuur – zou Leeftink echter het in de literatuurlijst opgenomen boek van James K. Beilby, Paul Rhodes Eddy e.a. kunnen lezen. Laten wij overigens wel heel voorzichtig zijn om precies in te vullen hoe vroegere eminente ethici over ingrijpende ontwikkelingen vandáág zouden spreken.

De NPV heeft een decennialange ervaring met de (voorheen sporadische) problematiek van genderdysforie. De conclusie van ds. Leeftink dat de NPV transitie louter op grond van Gods schepping afwijst, doet geen recht aan het geheel van de aangevoerde argumenten. Hoewel we de Bijbel als fundament van ons denken nemen, zijn er ook medische en sociaal-culturele argumenten die meewegen. De opmerking dat ‘lichamelijkheid daarmee met stip boven de psyche’ wordt gesteld, is onzorgvuldig geconcludeerd. Ook de conclusie dat de NPV hiermee transgenders in de kou laat staan, is onterecht. Wel is het zo dat de brochure niet primair op hulpvragers is gericht, maar ingaat op ontwikkelingen rond sekse en gender in de samenleving en op de relatie tussen cultuur en identiteit. Laat het een bemoediging voor ons allen zijn dat een vrouw die zichzelf non-binair noemt, zei: “Dit is de meest liefdevolle tekst die er op dit moment in Nederland bestaat.”

Is daarmee alles gezegd? Dat denken we niet. Uit de reactie van Leeftink proeven we de vraag naar hoe om te gaan met mensen met genderdysforie, genderincongruentie, genderproblemen of hoe we de actualiteit ook benoemen. Dat appel herkennen en delen we bij de NPV: er is een groot belang bij evenwichtige en actuele woorden en daden. Daarbij is nog genoeg te doen, waaronder ook een academische doordenking vanuit verschillende disciplines om de huidige gendervragen het hoofd te bieden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website CVandaag. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

De Gereformeerde Bond en HGJB beleggen op 26 juni 2023 D.V. een studiedag over transgenderisme in Onstwedde

De Nicolaaskerk met Juffertoren te Onstwedde. Bron: Wikipedia.

De Gereformeerde Bond en de HGJB denken actief na over het onderwerp transgenderisme. Op 26 juni 2023 D.V is er opnieuw een studiedag over dit thema. Dit keer in het Groningse Onstwedde. Omdat we hier al vaker over geschreven hebben deze keer een korte aankondiging. Het zou goed zijn wanneer hervormd-gereformeerde ambtsdragers en jeugdleiders hier kennis van nemen.1

In De Waarheidsvriend wordt aangegeven dat deze studie belegd wordt voor ambtsdragers en jeugdleiders. Op de studiedag zal ‘de zorg voor de jongeren ten aanzien van hun seksuele identiteit en ontwikkeling centraal’ staan.2 Eerst zou deze bijeenkomst gehouden worden op 24 mei 20233 maar deze is door omstandigheden verplaatst naar 26 juni 2023 D.V. De samenkomst wordt gehouden in het gebouw d’Ekkelkaamp aan de Kerkstraat 7 te Onstwedde. Sprekers zijn drs. P.J. Vergunst, drs. E. van Hoek-Burgerhart, ds. P. Nobel, H. van Wijngaarden, L.J. Blees en ds. G. van den Berg. Opgave is mogelijk tot en met 22 juni 2023 D.V. via de website van de Gereformeerde Bond.4 De organisatie voegt eraan toe dat ze onder Gods zegen een leerzame studiedag hopen te ontvangen.

Voetnoten

SGP Ede schrijft een bezwaarde brief naar de gemeenteraad en het college – Partij blijft moeite houden met Ede Pride

In de protestants-christelijke Gemeente Ede wordt dit jaar opnieuw Ede Pride georganiseerd. Dit jaar maar liefst drie dagen (30 juni 2023-2 juli 2023). De website van de organisatie geeft aan dat het om een infomarkt voor LHBTIQ+-belangenorganisaties gaat en ‘boeiende thema’s’ in de seminartent, zoals een podium met spetterende optredens. De dag wordt afgesloten met een ‘bruisende afterparty’ bij Astrant aan het Kuiperplein.1 SGP Ede schrijft, terecht, een bezwaarde brief naar de gemeenteraad en het college van B&W. Gods geboden zijn goed voor alle mensen. Op de Ede Pride zullen die geboden naar aller verwachting met de voeten getreden worden. Het is dan ook niet vreemd dat de SGP tegen is!2

De Oude Kerk te Ede. Deze kerk wordt genoemd in de brief van de SGP Ede aan de Gemeenteraad Ede en het College van B&W Ede. Bron: Wikipedia.

Als je geen vreemdeling bent van Gods geschonken genade dan word je ook gunnend naar andere mensen. Tegen Godonterende en zielsverwoestende evenementen wil je dan liefdevol, maar toch ook ernstig waarschuwen. Natuurlijk zal dit je niet in dank afgenomen worden, de voorbeelden daarvan staan ook in de Schrift. Profeten in Gods Woord werden gedrongen om te waarschuwen (ook al kostte dat sommigen het leven). De intentie van het waarschuwen is niet om je te bemoeien met het leven van medemensen, maar een spiegel voor te houden en ook om hen liefdevol de andere kant te laten zien. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Ede Pride is voor de SGP Ede reden om een brief met bezwaren te schrijven naar de Gemeenteraad Ede en het College van B&W Ede. Deze daad leverde in ieder geval op social media grote frustratie en onbegrip op.

Inhoud van de brief

In de brief laat de SGP Ede weten dat de belangrijkste reden om de brief te schrijven is dat ‘dit evenement ver afwijkt van het Woord van God, de Bijbel’. Ze verwijzen daarbij naar de scheppingsorde. “Onze Schepper heeft in Zijn wijsheid twee geslachtsvormen geschapen en geeft ook aan hoe man en vrouw met elkaar mogen leven, maar ook hoe dit niet moet.” Daarom mogen we niet allerlei andere vormen en leefwijzen promoten. De opstellers noemen ook Psalm 19:12, namelijk dat we in Gods Wet duidelijk vermaand worden en ‘in het houden van die is grote loon’. Een samenleving die dát loslaat krijgt met allerlei problemen en nieuwe vraagstukken te maken.

De brief wordt pastoraal ingestoken. “Er moet aandacht zijn voor hen die worstelen met hun identiteit en belangrijk is om met hen hierover respectvol het gesprek te voren.” De vormen waar Ede Pride voor kiest staan, volgens de opstellers, vér van een groot deel van de religieuze (en conservatieve) achtergrond van de inwoners van de Gemeente Ede. “Het doet ons ook verdriet dat dit aan de voet van de Oude Kerk wordt gehouden.” Vraag van de opstellers aan de gemeenteraad en het college is daarom ook of zij dit in het gesprek met Ede Pride mee willen nemen. Waarom? “Zodat hun activiteiten niet nog meer verwijdering tot gevolg hebben en daarbij ook rekening houden met de achtergrond van een groot deel van onze gemeente.” De brief heeft ook een pastoraal slotwoord. Ze verwijzen naar de omgang van de Heere Jezus Christus met andere samenlevingsvormen in Johannes 4.3De Heere Jezus begint een gesprek met een vrouw, die leeft met een man, die haar man niet is. Dit zegt Hij eerlijk tegen haar. Toch geeft dit geen verwijdering, maar ze erkent dat ze verkeerd doet en krijgt de Heere Jezus als enige Zaligmaker nodig. Wat was deze vrouw daar goed mee en dat wensen we iedereen toe.4

Ondertekening

De SGP Ede wenst ten slotte de gemeenteraad en het college wijsheid en Gods zegen toe in het besturen van de gemeente. De brief wordt ondertekend door de SGP-afdelingen en/of – kiesverenigingen Bennekom, Ede, Ederveen, Lunteren en Harskamp-Wekerom en daarnaast de SGP-Jongeren Ede. De brief werd verzonden op 12 juni 2023.5

Ten slotte

De SGP Ede wordt bedankt dat ze de medemens pastoraal en liefdevol benaderen. Echte liefde voor de medemens is immers hen met bewogenheid te waarschuwen én ze ook te wijzen op het Ene Nodige, verzoening door het Borgwerk van de Heere Jezus Christus. De verwachting is dat er flink wat ophef zal komen. De SGP Ede moet dan maar denken aan de prediking van Jesaja en Jeremia. Hoewel dat door veel mensen niet gewaardeerd werd, geloof ik toch dat het voor anderen tot zegen is geweest (tot op deze dag). Een brief schrijven: niet om te provoceren, maar in bewogenheid met de medemens!

Voetnoten