Home » Duurzaamheid

Categorie archieven: Duurzaamheid

Duurzame energie is achteruitgaande vooruitgang

De transitie naar een duurzame samenleving wordt vanuit de gereformeerde gezindte soms met argusogen bekeken of gekoppeld aan complottheorieën. Maar onze bevindelijk gereformeerde traditie biedt perspectief.

Duurzame technieken om energie op te wekken, zoals zonnepanelen, warmtepompen en windmolens, hebben als kenmerk dat ze de natuur die ons omringt (licht, warmte en wind) als directe bron van energie gebruiken. Licht, warmte en wind worden omgezet naar elektriciteit en warmte voor in huis.

De afgelopen decennia vertrouwden we volledig op het omzetten van kolen, gas en olie in een energievorm die voor ons bruikbaar is. Hét kenmerk van kolen, gas en olie is dat er ontzaglijk grote hoeveelheden op aarde beschikbaar zijn. De voorraden werden lange tijd onuitputtelijk genoemd. Dat is meteen ook het grote verschil tussen kolen, gas, olie aan de ene kant en wind en zon aan de andere kant. Onbegrensde en goedkope energievoorraden versus het moeizaam oogsten en opslaan van energie.

Vaccinatie

Door het gebruik van fossiele brandstoffen zijn we onafhankelijk geworden van de natuur direct om ons heen als bron van energie. Zonder dat we dit direct in de gaten hadden, heeft dat voor een toenemende scheiding of verwijdering gezorgd tussen de mens (als onderdeel van Gods ene schepping) en de natuur (de rest van Gods ene schepping). Deze ontwikkeling heeft eeuwen in beslag genomen.

Al voor de verlichting is de kiem gelegd met de opkomst en herontdekking van de oude Grieks-Romeinse en islamitische wetenschap. In de 16e eeuw stelde Francis Bacon letterlijk voor om de natuur te overwinnen door methoden die we nu als moderne wetenschap aanduiden. Descartes wilde alle oude kennis overboord gooien en op basis van de nieuwe empirische, wetenschappelijke methoden alle kennis opnieuw ontwikkelen en vaststellen. Iets waar we sinds die tijd als mensheid druk mee zijn en wat in de 20e eeuw in een enorme stroomversnelling kwam.

Tegelijk ontstaat er vanaf de tijd van Descartes een toenemende kloof tussen de mens en de hem omringende natuur. De steden groeien, er ontstaat een nieuwe industriële wereld. Vanaf de 19e eeuw zijn we zover dat we de natuur zelf naar onze hand kunnen zetten. Rivieren worden omgeleid, kanalen gegraven, epidemieën met medicatie en vaccinatie bezworen. In de 20e eeuw krijgt de techniek de overhand over de natuur, met voor iedereen waterleiding, elektriciteit, verharde wegen en medische zorg. De natuur wordt naar de rand van ons leven verdreven. En daarmee ook de inherent aan de natuur verbonden onvoorspelbaarheden, zoals regen, droogte, vruchtbaarheid, hitte en kou.

Regievoerder

De mens is door God in samenhang met de rest van Zijn ene schepping geschapen. Het isoleren van onszelf ten opzichte van de rest van Gods schepping heeft dan ook onmiskenbaar gevolgen op ons denken en gedrag. Gevolgen die vaak onbewust bij ons plaatsvinden. We zien dat in de 18e/19e eeuw, waar de romantiek opkwam als reactie op de verlichting. De gevoelens hadden immers ook wat te vertellen! Dat gebeurde maatschappijbreed en spontaan, zonder dat iemand er afspraken over maakte.

In de 19e eeuw, de tijd dat techniek de overhand krijgt over de natuur, ontstaan ook de kerkelijke scheuringen van bevindelijk gereformeerden. Ze willen vasthouden aan de oude waarheid, terwijl ze om hen heen merken dat velen meegaan met de nieuwe gedachten die ontstaan vanuit datzelfde verlichte denken als waaruit de toegepaste techniek ontstond. De verlichting als bron van de moderne kijk op zowel theologie als technologie heeft geleid tot een verbinding die we gemakkelijk uit het oog verliezen. Het omarmen van technologische vooruitgang die een toenemende afstand creëert tussen mens en natuur heeft op de achtergrond gevolgen voor ons theologisch denken en handelen.

De toenemende afstand tussen de mens en de rest van Gods schepping doet iets met ons en de invulling van onze verhouding tot God de Schepper en Zijn schepping. Ik denk aan de afwijzing van vaccinaties. Men wil Gods voorzienig handelen niet beïnvloeden. In de praktijk uit zich de ervaring van Gods voorzienig handelen in het doormaken van schijnbaar willekeurige gebeurtenissen als ziekten aan mens, dier of plant. Daarmee in verband was er ook altijd kritiek van bevindelijke gelovigen op de aanleg van technische vernieuwingen als de waterleiding. Het aan den lijve ervaren van dagelijks water uit de pomp (de directe natuur) en de afhankelijkheid daarin van Gods voorzienig handelen werd, in hun ogen, doorbroken met de komst van de waterleiding. Leven in nauwe(re) verbinding met de natuur vergroot onze afhankelijkheid ten opzichte van het onvoorspelbare in de natuur. Daar hangt het ervaren van Gods voorzienig handelen mee samen. Hoeveel troost geeft het niet als we in moeilijke tijden God kunnen vertrouwen als Regievoerder van dat onvoorspelbare.

Seizoenen

Daarmee kom ik weer terug bij het kenmerk van duurzame technieken. Ze gebruiken de ons omringende natuur als directe bron. Een natuur die vol onvoorspelbaarheden zit en zo onze opbrengsten afhankelijk maakt van haar grillen. Wind- en zonne-energie bepalen ons bij de seizoenen en creëren een verbinding met de gang van de natuur. Dat kan als een achteruitgang worden ervaren. Echter, als we geloven dat God alle dingen wijs en goed geschapen heeft, dan geldt dat ook voor een leven en denken in seizoenen. Als God ze bedoeld heeft, is het ook goed voor ons om er bewust mee te leven. Seizoensafhankelijkheid vereist bijvoorbeeld een denken in voorraden en lange termijn, in begrensdheid en beperktheid. Iets wat we kwijtraakten door schijnbaar oneindige voorraden kolen, olie en gas. Matigheid, een belangrijke deugd voor een christen, hangt hiermee samen.

Met de brede toepassing van duurzame technieken komt de afhankelijkheid van God en het ervaren van Zijn zegen weer expliciet naar voren in ons dagelijks leven midden in een maatschappij vol techniek. Iets waar we als bevindelijke gelovigen positief tegenover mogen staan. Juist de onzekerheden van duurzame technieken kunnen daarmee weleens heel positief uitpakken. Omarmen dus die duurzame ontwikkelingen! Wie weet creëert het ook voor onze niet-christelijke naasten ruimte voor het denken aan God in hun leven vol (on)zekerheden.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Wit, K. de, 2022, Duurzame energie is achteruitgaande vooruitgang, Reformatorisch Dagblad 52 (222): 22-23 (artikel).

Consumptieve leefstijl vraagt om bekering

Voor iedere Nederlander was dinsdag 12 april een droevige dag. Het was voor ons land namelijk Overshoot Day 2022. Dat wil zeggen dat er tot het einde van 2022 geen grondstoffen meer beschikbaar zijn, tenzij we Gods schepping uitputten of onze (verre) naaste tekortdoen.

Overshoot Day is, simpel gezegd, de dag waarop de duurzaam beschikbare middelen van een jaar op zijn. Deze dag wordt berekend door het wereldwijde verbruik van grondstoffen af te zetten tegen de hoeveelheid die de aarde jaarlijks kan leveren, zonder op den duur uitgeput te raken. Het verbruik blijkt inmiddels bijna tweemaal te hoog te zijn, zodat de wereldwijde Overshoot Day tegenwoordig in de maand juli valt.

In het Westen gebruiken we echter méér dan gemiddeld, door ons koopgedrag, onze reizen en de hoge eisen die we bijvoorbeeld stellen aan woongenot. Het Nederlandse verbruik is ruim driemaal te hoog, zodat de grondstoffen voor ons dit jaar op 12 april op waren. Als men wereldwijd hetzelfde zou gebruiken als wij, zouden er voor duurzame levering ruim drie werelden nodig zijn.

Oneerlijke verhoudingen

Hoewel we onze portie nu dus eigenlijk al verbruikt hebben, kunnen we niet anders dan ook de rest van het jaar nog grondstoffen gebruiken. Omdat die drie werelden er niet zijn, zullen we acht en een halve maand leven ten koste van Gods schepping en onze naaste. Zelfs om alleen maar in leven te blijven, zullen we de natuur en het klimaat verder moeten aantasten. Dat is zonde tegen de Schepper. Het is ook een inbreuk op de levensomstandigheden van toekomstige generaties. Wat wij te veel gebruiken –en dat is dus alles wat we gebruiken tot het einde van 2022– is er voor hen te weinig.

We zullen de rest van dit jaar ook leven ten koste van veel van onze naasten. Hoewel er niet altijd een direct verband is tussen onze overvloed en het gebrek elders op de wereld, is onze levensstijl wel een van de oorzaken van de oneerlijke verhoudingen.

Rentmeesters

Uitputting van de schepping is dus zonde tegen de Schepper. Hij gaf ons de scheppingsopdracht (Genesis 1:28) en zal daarmee geen ongebreidelde exploitatie bedoeld hebben. Wij zijn rentmeesters die het ‘kapitaal’ van onze Heer er in hoog tempo doorjagen. Omdat onze consumptie ten koste gaat van onze (toekomstige) medemensen, is die ook in tegenspraak met het gebod tot naastenliefde. Over-
shoot Day stelt ons dus schuldig aan het dubbele liefdesgebod van Jezus: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf (Mattheüs 22:37-39).

Laten we niet te snel denken dat het met ons wel meevalt. Als wij een gemiddelde Nederlandse levensstijl hebben –niets bijzonders dus– was 12 april onze persoonlijke Overshoot Day. Wanneer we enige matigheid proberen te betrachten, valt de datum voor ons iets later, maar waarschijnlijk niet veel later. Voor wie een bovenmodaal inkomen heeft, geldt eerder het omgekeerde. Gezien het nauwe verband tussen welvaart en consumptie passeerde onze persoonlijke Overshoot Day dan wellicht al eerder dit jaar.

Dagelijkse bekering

Het is dus geen wonder dat klimaat- en milieuclubs voortdurend oproepen tot gedragsverandering. Christenen moeten echter een spade dieper steken. Wat we nodig hebben, is bekering. Dan gaat het in de eerste plaats om erkenning van onze zonde en schuld, van onze onmacht ook. We hebben, uit ecologisch perspectief bezien, een door en door zondige levensstijl, waarin we gevangenzitten.

Wanneer we dat voor Gods aangezicht erkennen, dan kan het niet anders of er komt ook bekering in het leven van alledag. De zonde is een macht die ons in zijn greep houdt, maar iedere christen is geroepen hiertegen te strijden en de zonden in zijn of haar leven te doden.

De dagelijkse bekering wordt op dit gebied heel concreet. Onze levensstijl lijkt voor een belangrijk deel vorm te krijgen door twee vragen te stellen: Vind ik het leuk, prettig of mooi, en kan ik het betalen? Laten we echter twee andere vragen gaan stellen, bij alles wat we willen kopen of ondernemen. Ten eerste: Is het echt nodig? En vervolgens: Hoe kan dit het meest duurzaam?

Genade

Het gaat hierbij niet om links activisme, maar om gehoorzaamheid aan God. In de strijd tegen de zonde mogen we onszelf niet sparen (zie Mattheüs 5:29-30). Voorlopig zal onze Overshoot Day nog niet op 31 december vallen, en waarschijnlijk komt hij daar nooit. Het is dus, ook in dit opzicht, echt genade als de Heere ons toch wil verwelkomen in Zijn Koninkrijk, waar geen gebrek zal zijn en Zijn schepping niet meer zal zuchten. Wie daarheen onderweg mag zijn, is echter wel geroepen zich dagelijks te bekeren.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Waard, H. de, 2022, Consumptieve leefstijl vraagt om bekering, Reformatorisch Dagblad 52 (11): 28-29 (artikel).

Sint Eustatius wil plasticsoep bestrijden en doet wegwerpplastic in de ban

Plasticsoep is een wereldprobleem. Wie kent de foto niet van de dode albatros, doodgegaan door allemaal doppen van plastic flessen in z’n lijf1 of de schildpad met een plastic rietje door zijn neus2. Voor het eilandbestuur van Sint Eustatius reden om het beleid rond wegwerpplastic aan te pakken. Afgelopen twee jaar is op Sint Eustatius gewerkt aan de goedkeuring van de ‘Afvalverordening voor verbod op plastic materialen en boodschappentassen voor eenmalig gebruik’. Wegwerpplastic wordt in de ban gedaan.3

Het hoofddoel van dit verbod is om de hoeveelheid afval te verminderen én een schonere omgeving te creëren voor inwoners en bezoekers. Het Antilliaans Dagblad meldde vorige week dat bedrijven nog twee maanden de tijd krijgen om hun huidige voorraad wegwerpplastic op te maken, voor plastic tassen geldt zes maanden. ‘Nadat deze periode is verstreken moeten alle resterende verboden items worden vernietigd’. De verordening ging in per 1 april 2021.

Bij plastic producten gaat het dan om: boodschappentassen, rietjes, roerstaafjes, keukengerei, wegwerpborden, wegwerpbekers, wegwerpkommen, wegwerpbestek, wattenstaafjes en ballonconfetti. Ook wegwerpmateriaal van piepschuim wordt verboden. Om dit proces makkelijker te maken worden gratis alternatieven aangeboden aan belanghebbenden. Beleidsadviseur economische ontwikkeling op Sint-Eustatius, Arlene Spanner, gaf aan dat ‘op deze manier (…) belanghebbenden verschillende materialen’ kunnen ‘uitproberen op kwaliteit, duurzaamheid en grootte. Het is een poging om ze te helpen bij het keuzeproces’.

Overigens komt deze verordening niet als donderslag bij heldere hemel. In juli 2019 tekende de eilandbesturen van de BES-eilanden een overeenkomst met de toenmalige Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven (D66)4, om het gebruik van wegwerpplastic tegen te gaan. Op Saba is dit verbod al sinds oktober van kracht, op Bonaire wordt hier nog aan gewerkt. Het is een positieve ontwikkeling in de strijd tegen de plasticsoep.5

Voetnoten