Home » Antropologie

Categorie archieven: Antropologie

Urker schedels in Weet Magazine

Het was in 2010 een beladen gebeurtenis die in alle stilte plaatsvond op het kerkhof bij het Kerkje aan Zee. Niet zo verwonderlijk, aangezien het hier om een gevoelige kwestie ging. Het ging hier om de herbegrafenis van enkele Urker schedels, die 133 jaar ervoor van de begraafplaats waren gehaald en in 2010 dus alsnog hun laatste rustplaats vonden.

In het nieuwe nummer van Weet Magazine, dat in de eerste week van oktober is verschenen, staat een vijf pagina’s tellend artikel over deze schedelroof. Plaatsgenoot Tiemen Roos, tevens lid van Comité Urker schedels, wordt hierin geïnterviewd door eindredacteur Johan Démoed. Rond eind negentiende, begin twintigste eeuw waren wetenschappers erg gebrand op het verzamelen en bestuderen van menselijke schedels. Voornamelijk gemeenschappen waarvan men vermoedde dat er weinig inmenging van buitenaf was, zoals Urk, werden interessant. Zes Urker schedels belandden zo in de collecties van Leiden, Utrecht en het Duitse Göttingen. Een paar Urkers richtten, toen dit bekend werd in 2007, een comité op, dat alles op alles zette om de Urker schedels terug te krijgen. Hoe de schedels in de collecties van Leiden en Göttingen zijn beland is niet duidelijk, maar van de drie in de Utrechtse collectie is dat wél helder. Tiemen deelt het bijzondere verhaal hiervan. Verder wordt er ingegaan op het sociaal darwinisme en het gevaar hiervan, en ook komt het wonder van Urk ter sprake. Vanaf 3 oktober ligt dit nieuwe nummer van Weet Magazine in de christelijke boekhandels op Urk.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Het Urkerland. De volledige bronvermelding luidt: Redactie, 2023, Urker schedels in Weet Magazine, Het Urkerland 28 september 2023: 23 (artikel).

‘Alle mensen zijn voor God gelijk’ – Bespreking van ‘Heel verschillend en toch één’

Alle mensen stammen af van Adam en Eva, schrijft Ken Ham, directeur van de Amerikaanse organisatie Answers in Genesis. Alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld, of ze bruin, blank, geel of zwart zijn. Daarom heeft niet één ‘ras’ het recht zich boven het andere te stellen.

„Helaas, door het leugenachtige onderwijs over evolutie dachten veel mensen dat mensen tot verschillende rassen behoorden. Veel mensen geloofden zelfs dat sommige mensen nauwer aan apen verwant zijn dan andere. Sommige rassen zouden meer geëvolueerd zijn dan andere”, aldus Ham. „Maar dat is niet waar! We zijn één familie, uit één bloed.”

Het doel van het boek

Dit boek is uitgegeven door “Uit het Woord der Waarheid” en is bedoeld om jongeren vanaf ongeveer 13 jaar (HAVO/VWO) tot 16 jaar (VMBO) inzicht te geven hoe de Bijbel spreekt over rassen. De Bijbel is er helder in. Wij hebben allen één stamvader, Adam en één stammoeder, Eva. Maar deze visie is verduisterd. Het boek beschrijft de reden.

Mensen in soorten en maten

Mensen zijn niet even groot en hebben niet dezelfde kleur haar en huid. Ook is de vormgeving van mensen verschillend. Toch kun je mensen in categorieën indelen bijvoorbeeld qua huidskleur. Zo zijn er gekleurde mensen en min of meer blanke mensen. In de 18de eeuw werden er indelingen gemaakt van mensen in rassen. Een ras heeft een aantal dezelfde kenmerken volgens die indeling. Pas later kwam er ook een soort kwalificatie. Ken Ham stelt in de dit boek dat de evolutietheorie van Darwin de kwalificerende rassenleer heeft bevorderd maar het christendom gaat ook niet geheel vrijuit ondanks dat de Bijbel geen onderscheid maakt in rassen. Alle mensen zijn voor God gelijk.

Een ongewenst gevolg van de evolutie

Darwinisme kan gemakkelijk worden gebruikt om te suggereren dat sommige ‘rassen’ meer geëvolueerd zijn dan andere. Dit betekent dat sommige mensen denken dat donkere mensen minder geëvolueerd zijn. Darwin merkte bijvoorbeeld op: “In een toekomstige periode (…) zullen de beschaafde rassen over heel de wereld vrijwel zeker de wilde rassen uitroeien en vervangen” (The Descent of Man, New York, 1876, p 156).1

Bijbels christendom

Ken Ham verzwijgt niet dat ook het christendom zich schuldig gemaakt heeft aan racisme. Zwarte slaven stamden volgens hen van de vervloekte Cham. Ken Ham stelt dat dit geheel onjuist is. Niet Cham werd vervloekt maar zijn zoon Kanaän. Overigens is het uitspreken van een vloek over een volk door God nog geen vrijbrief om een volk te onderdrukken. Een profetie is geen gebod. Judas verried ook Jezus en dat was voorzegd maar daarom was hij nog niet onschuldig.

​Zondeval

Door de zondeval zijn de mensen haatdragend geworden naar elkaar en om die reden is er rassenhaat. Maar vanuit de schepping gezien stammen we allemaal af van Adam en Eva. Door de tijd heen zijn er verschillende soorten mensen ontstaan. Deze variatie heeft de Schepper in de mensheid gelegd.

Toekomst

Er is niet alleen een gemeenschappelijk afkomst maar ook een gemeenschappelijke toekomst, volgens Ken Ham, voor allen die geloven in de Heere Jezus. Hij droeg onze zonde aan het kruis en in Hem zijn wij allen één ook al zijn we niet eender. Zo lezen we in Colossenzen 3:11: “Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen“. De titel van het boek “Heel verschillend en toch één” is heel goed gekozen en dekt precies de lading van het boek.

Neem en lees! Het boek is speciaal voor jonge mensen en het is een mooi cadeau. Ook kan het klassikaal behandeld worden. Leeftijd vanaf 13/14 jaar (HAVO/VWO) en 15/16 jaar (VMBO). Je kunt het boek bestellen door op de onderstaande link te klikken: ​https://www.uithetwoordderwaarheid.nl/heel-verschillend-en-toch-een.html.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van de auteur. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten