Home » Artikelen geplaatst door Raymond Hausoul

Auteursarchief: Raymond Hausoul

‘In die opzet zijn de schrijvers vanuit hun geloofsperspectief in zekere zin geslaagd’ – Bespreking van de bundel ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’

Deze bundel heeft tot doel om christelijke wetenschappers verantwoord te laten spreken over de waardevolle relatie die zij tussen geloof en wetenschap waarnemen. Op basis daarvan willen ze hun achtergronden en keuzes belichten. Achttien mannelijke deskundigen kruipen in de pen om dat op hun manier te doen. Zes artikelen in de bundel gaan over theologische fundamenten van het christelijk geloof, vier over lessen uit de (kerk) geschiedenis, drie over wetenschapsvisies en filosofie en vijf over de natuurwetenschappen.

Het doel van de artikelen is telkens aan te tonen dat wetenschap en christelijk geloof niet met elkaar in strijd zijn. Wat betekent het om op die manier in studie en wetenschap bezig te zijn als je zelf wel in God gelooft? (p. 8) In die opzet zijn de schrijvers vanuit hun geloofsperspectief in zekere zin geslaagd. Wel verschillen de artikelen zeer sterk in wetenschapsniveau. De lezer zal daarbij merken dat elk artikel een afzonderlijke bijdrage is die afhankelijk van de eigen interesses, vooronderstellingen en achtergrond meer of minder aanspreekt.

Doordat het niet de bedoeling is in dit korte bestek alle artikelen te bespreken, noem ik twee wetenschappelijke topartikelen uit de bundel. Het betreft ‘De ene Schepper en de vele goden’ en ‘Wiskunde en geloof in het spoor van Newton en Gödel’. Het eerste artikel onderzoekt in hoeverre de breed aanvaarde evolutionaire godsdienstontwikkeling van polytheïsme naar monotheïsme nog te verdedigen valt en laat de hiaten in dat wetenschapsmodel zien. Het tweede artikel toont vanuit de geschiedenis aan hoe sterk vooronderstellingen in de wiskundewetenschappen een rol speelden.

Elk artikel wil daarbij aan geïnteresseerden en jongeren uit de hogere leerjaren van de middelbare school (p. 8, 11) laten zien wat er binnen de christelijke wetenschap aan waardevols te vinden is. Wel dient de lezer te beseffen dat de schrijvers er niet op uit zijn om in gesprek te gaan met andersdenkende of niet-christelijke wetenschappers. Het bedrijven van ‘wetenschap voor Gods aangezicht’ demonstreert vooral het spreken over wetenschap vanuit de eigen geloofsovertuiging.

De redactie maakte de keuze om aan bovengenoemde vier thema’s grote aandacht te besteden (theologie, geschiedenis, filosofie, natuurwetenschap). Ze erkent echter dat de artikels illustratief zijn en niet alle bloemen in het veld bespreken (p. 10). In mijn eigen Vlaamse context ervaar ik als leerkracht op de middelbare school dat christenen vooral worstelen met dateringsvraagstukken vanuit de geologie en biologie. Een reflectie op deze vraagstukken ontbreekt echter in de bundel. De reden hiervoor is dat de redactie vermoedt dat in de door haar gekozen vakgebieden de grootste uitdagingen liggen op het gebied van het Schriftgezag (het onderwerp dat de bundel voorop plaatst). Vooral de keuze om Genesis 1-2 als historisch verslag te lezen, stoot in de maatschappij en het daarbij horende onderwijs op verzet. Daarbij is er echter niet enkel te denken aan vraagstukken rondom Genesis 1-2, maar juist ook aan dateringskwesties van het universum, de mensheid en elementen zoals een wereldwijde watervloed.

Hoewel ikzelf het Schriftgezag van Genesis vanuit mijn evangelische geloofsvisie hoog wil houden, liggen daar in de gesprekken tussen wetenschap en geloof grote vraagstukken die roepen om de vraag naar mogelijke combineerbaarheid. Wie vanuit het christelijk geloof een bundel zoekt die aantoont hoe wetenschappers vanuit dezelfde christelijke geloofsovertuiging wetenschap proberen te bedrijven zal veel vreugde aan het boek beleven. Wie vanuit datzelfde christelijke geloof wil leren hoe een besef van vooronderstellingen het gesprek tussen het christelijke geloof en de algemene wetenschap vooruit kan helpen, zal echter minder voorbeelden daarvan in dit boek tegenkomen, aangezien het niet die doelstelling heeft.

De bundel is via dit bestelformulier verkrijgbaar.

Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit StudieBijbel Magazine. De bronvermelding luidt: Hausoul, R.R., 2023, Inzicht. Wetenschap voor Gods aangezicht, StudieBijbel Magazine 17 (1): 24-25.

Voetnoten