Home » Seksuele opvoeding

Categoriearchief: Seksuele opvoeding

Interview met dr. Carl Trueman door dr. Maarten Klaassen van Bijbels Beraad M/V

Theoloog dr. Maarten Klaassen interviewde dr. Carl Trueman over zijn nieuwe, onlangs verschenen, boek ‘Een vreemde nieuwe wereld‘. Het boek is verschenen bij ‘Uitgeverij Jongbloed‘.1 Onder de video staat de volgende uitleg: “Het klassieke gezin wordt tegenwoordig vaak als verstikkend gezien. De huidige cultuur promoot de vrijheid om relaties naar je eigen ideeën vorm te geven. Deze gedachten brengen ons in een vreemde, nieuwe wereld. Carl Trueman schreef het boek Strange New World, in het Nederlands vertaald als Vreemde Nieuwe Wereld. Hierin onderzoekt hij de oorzaak van deze cultuurverandering. Bijbels Beraad MV ging hierover met hem in gesprek.”

Voetnoten

Flyer Zomerconferentie 2023 Werkgroep voor Studenten (Gereformeerde Gemeenten)

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2023 D.V. wordt er een zomerconferentie georganiseerd door de Werkgroep voor Studenten.1 De thema’s zijn ‘Genderideologie’ en ‘Rein Bewaren’. De flyer van de zomerconferentie is hieronder te vinden.

Voetnoten

Volt Nederland wil bijzonder onderwijs de das om doen – Pleidooi voor afschaffen bijzonder onderwijs in concept verkiezingsprogramma

De vrijheid van onderwijs is in Nederland een grondrecht, verankerd in de Grondwet. Artikel 23 van de Grondwet ligt echter vaak onder vuur. Volt Nederland (onder leiding van Dassen) is een politieke partij die naar eigen zeggen zoekt naar verbinding en inclusiviteit. In het concept verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen willen zij echter het financieren van religieus onderwijs afschaffen. Een onnodig polariserend voorstel dat juist exclusiviteit laat zien.1

Reinier van Lanschot bij de formele oprichting Volt in 2018. Bron: Wikipedia.

Concept verkiezingsprogramma

In paragraaf 3.3 gaat het over het onderwijs onder de titel ‘Gelijke kansen in het onderwijs’. Daar lezen we op bladzijde 65 het volgende:

”We houden op met het financieren van religieus onderwijs. Voor een open samenleving is het nodig dat kinderen uit alle geloofsovertuigingen elkaar al op school kunnen leren kennen. Door te stoppen met het bekostigen van scholen die een of meerdere geloofsovertuigingen uitdragen, zullen kinderen met verschillende wereldbeschouwingen elkaar eerder ontmoeten en van elkaar leren. Voor het realiseren van dit voorstel is aanpassing van artikel 23 van de Grondwet nodig.”

Overigens is niet alleen het bijzonder onderwijs de klos, maar ook privéscholen moeten worden afgeschaft. Dit zou namelijk kansenongelijkheid veroorzaken. Bovendien vindt Volt dat er op scholen aandacht moet zijn voor medialessen, ‘inclusieve’ geschiedenislessen, ‘inclusieve’ seksuele educatie, racisme en discriminatie. Volt geeft aan dat zij het bovendien belangrijk vinden dat er in het onderwijs meer aandacht komt voor Europees burgerschap, kunstmatige intelligentie (AI) en dat het onderwijs meer digitaal vormgegeven moet worden.

Het bijzonder onderwijs de das om doen?

Bijzonder onderwijs is een zegen. De Heere geeft in dit land nog steeds de ruimte om kinderen te onderwijzen en op te voeden vanuit het christelijk wereldbeeld. Dagelijks kunnen de kinderen zich laven aan de Bron der bronnen en worden ze gewezen op de Enige Troost die nodig is, beide in dit leven en in het sterven. Bijzonder onderwijs is daarom voor de kinderen van levensbelang. We mogen onze scholen nog hebben en Nederland neemt daarin haar eigen unieke plaats in. Overigens is daar wel een stevige schoolstrijd aan vooraf gegaan. Wanneer kinderen op de basisschool, in een veilige omgeving, hun wereldbeeld leren verwoorden, zal dit ook een positief effect hebben op de samenleving. Op latere leeftijd zullen deze leerlingen minder gefrustreerd raken als ze met andersdenkenden in gesprek geraken. Ze hebben immers hun eigen standpunt op degelijke wijze leren verwoorden. Reformatorische ouders sturen hun kinderen, als het goed is met een biddend hart, naar reformatorische scholen. Het wordt anders als dit reformatorische onderwijs wordt afgeschaft. Het onderwijs dat Volt op het oog heeft zal vanuit een seculiere geest gegeven worden en onze kinderen zullen onder andere ondergedompeld worden in materialisme, hedonisme en naturalisme. Bij seksuele opvoeding zal ruimte geboden worden aan opvattingen die bewust of onbewust Gods geboden, die goed zijn voor alle mensen, met de voeten treden. Biologie, aardrijkskunde en geschiedenis zal vanuit naturalistische leest gegeven worden2, met als uitgangspunt miljarden jaren, universele gemeenschappelijke afstamming en andere naturalistische natuurfilosofieën waarin God als Schepper en Onderhouder geen plaats heeft.3 Het voorstel van Volt zal eerder groepen tegen elkaar opzetten, dan dat dit voorstel verbindend zal werken. Neem bijvoorbeeld voorlezende drag queens. In het openbaar onderwijs veroorzaakten deze drag queens bij sommige ouders al ophef, laat staan als daar, vanwege de aanpassingen van Volt, ook nog een flink aantal christelijke ouders bij komen. Het thuisonderwijs onder christelijke ouders zal groeien. Sommige ouders hebben echter daar de bevoegdheid of mentale capaciteiten niet voor. Kansenongelijkheid zal daardoor toenemen. Of kinderen zullen bij ongewenste activiteiten thuisgehouden worden, waardoor de onderwijstijd van deze kinderen afneemt en deze kinderen achter raken bij hun klasgenoten. Een exclusief en onnodig polariserend voorstel, waarvan de exacte reden onduidelijk blijft. Het gaat gelukkig nog om een conceptvoorstel en Volt kan dit onderdeel uiteraard nog schrappen of herschrijven. Laat dat onze wens en bede zijn! Waarom zou er tijdens deze verkiezingscampagne een hernieuwe polariserende schoolstrijd plaats moeten vinden?4

Voetnoten

Zomerconferentie 2023 van ‘Werkgroep voor studenten Gereformeerde Gemeente’ heeft als thema’s ‘Genderideologie’ en ‘Rein bewaren’

Het academische jaar is op de Nederlandse en Belgische (?) universiteiten weer geopend. Sommige studenten volgen voor het eerst college, anderen zitten al een aantal jaren op de universiteit. Studentenverenigingen starten het cursusjaar vaak met een bezinnend moment. Zo ook de ‘Werkgroep voor studenten van de Gereformeerde Gemeente’. Dit jaar wordt nagedacht over de zogenoemde ‘genderideologie’ en het thema ‘rein bewaren’.1

Inhoudelijke zaken

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 september 2023 D.V. organiseert deze werkgroep een zomerconferentie voor studerenden. Predikant drs. A. Schreuder spreekt op vrijdagavond over het thema ‘Genderideologie’ en drs. G.J. Verbruggen op zaterdagmorgen over het thema ‘Rein bewaren’. In deze tijd van verwarring zijn dat twee belangrijke onderwerpen om samen over na te deken en door te spreken. Er is ook volop gelegenheid voor gesprek en ontmoeting. Op de website zien we ook nog literatuursuggesties, zoals de boeken van De Vries, Klaassen, Kuby, Mohler, Prosman en Zuiddam. Deze theologen en/of ethici staan bekend om hun conservatieve standpunt in deze kwestie en zijn (soms) veelvuldig aan het woord (geweest) via deze website. De genoemde boeken zijn over het algemeen goed ontvangen door bevindelijk gereformeerde geleerden. Ter oriëntering op de veranderde visie vanuit de kerk worden de boeken van De Bruijne, Erich, Leene en Loonstra genoemd.2 Op de genoemde boeken, die verandering voorstaan, is over het algemeen afwijzend gereageerd door bevindelijk gereformeerde geleerden. Toch is het ook goed om studenten met deze boeken in aanraking te laten komen en daar een goed gesprek over te voeren.

Praktische zaken

De conferentie wordt georganiseerd in het gebouw van het Hoornbeeck College te Gouda (Noordelijk Halfrond 10). De maaltijd start vrijdagmiddag op 17.30 uur en de lezing om 19.15 uur. Wanneer je zou willen overnachten dan kan dat, je moet dan wel je luchtbed en slaapzak meenemen. Op zaterdagmorgen start de lezing om 9.45 uur. De kosten zijn vijf euro per dagdeel exclusief de maaltijd en tien euro per dagdeel inclusief de maaltijd. Wil je de hele conferentie bijwonen bedragen de kosten inclusief de maaltijd 12,50 euro. Aanmelden is verplicht via www.werkgroepstudenten.nl en het betaalverzoek volgt in de week voorafgaande aan de conferentie via de e-mail.

Voetnoten

Seksuele moraal is compleet veranderd – Bespreking van ‘De band van de liefde’ door dr. Maarten Klaassen

Kardinaal Eijk schreef een doorwrochte seksuele ethiek vanuit rooms-katholiek perspectief. Het is bewonderenswaardig dat hij op zijn leeftijd en met zijn intensieve werkkring hier tijd voor vond. Dit getuigt van een hoog arbeidsethos. Nadrukkelijk vermeldt hij in het voorwoord dat het gaat om een systematisch-theologische benadering, geen pastorale verhandeling. Het boek maakte de nodige emoties los en riep weerstand op, maar Eijks opponenten hadden deze systematische insteek beter moeten verdisconteren.

Helder beschrijft Eijk de complete landschapsverandering die de afgelopen zestig jaar heeft plaatsgevonden op het gebied van de seksuele en huwelijksmoraal als gevolg van de toegenomen individualisering. Wie dit tot zich door laat dringen, realiseert zich des te meer wat we kwijtgeraakt zijn. Het bepaalt ons erbij hoe urgent in deze maatschappelijke context seksuele ethiek vandaag is.

Het lichaam

Protestanten kunnen daarbij veel leren van rooms-katholieke auteurs. Waar veel protestantse schrijvers op drift raken (denk aan recente publicaties van Leene/Erwich en De Bruijne), is het een verademing een auteur te lezen die denkt vanuit de scheppingsorde van God en de geldigheid daarvan erkent voor alle tijden en situaties. De grootste kracht daarbij is dat katholieke ethici iets hebben wat protestanten missen: een theologie van het lichaam. Steunend op de diepe bijbelse inzichten van Johannes Paulus II kan Eijk de relevantie daarvan inzichtelijk maken voor thema’s als gender, huwelijk en seksualiteit. Deze benadering biedt een holistische visie op de mens, waarin alles met alles samenhangt. Het lichaam is een wezenlijk aspect van de menselijke identiteit en persoon. Vanuit die optiek ga je begrijpen waarom een transitie als verraad van het lichaam geldt of waarom anticonceptie veel ingrijpender is dan veel protestanten vermoeden.

Eijk gaat uitvoerig in op het wezen en de betekenis van het huwelijk. Hierbij is hij veel in gesprek met de (rooms-katholieke) traditie, hoewel hij ook bijbelse noties (het huwelijk als beeld van de drie-enige God, als beeld van Christus en de gemeente) volop aan de orde stelt. Het laatste gedeelte van het boek is meer casuïstisch opgezet waarbij de aartsbisschop ingaat op allerlei zonden tegen de kuisheid binnen en buiten het huwelijk. Uitvoerig gaat hij hierbij in op het thema homoseksualiteit. Bij al deze thema’s klinkt zijn achtergrond als medicus mee.

Een wegwijzer

Protestanten zullen niet alle inzichten van Eijk delen, met name de massieve visie op echtscheiding ligt mijns inziens wat genuanceerder. Dat neemt niet weg dat dit boek tegelijk als spiegel fungeert. Hier is een ethiek die veel meer dan protestanten gewend zijn de traditie heel serieus neemt. In dat licht zie je ineens des te scherper hoe makkelijk wij ons mee laten nemen door allerlei trends die voor hen die ons voorgingen, ondenkbaar zouden zijn geweest. Kortom, een boek dat de geest scherpt en een wegwijzer kan zijn voor iedereen die de traditie van de kerk der eeuwen serieus wil nemen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Waarheidsvriend. De volledige bronvermelding luidt: Klaassen, M., 2023, Seksuele moraal is compleet veranderd, De Waarheidsvriend 111 (27): 13.

Drs. Jan Kloosterman (Driestar Educatief) over de week van de lentekriebels – Uitgelicht! 22 maart 2023

Op 22 maart 2023 was drs. Jan Kloosterman te gast in het programma Uitgelicht! van Family7. Hij sprak in dit programma over de week van de lentekriebels. Met dank aan Family7 staat deze video online en kunnen we deze via onze website delen.

Onder de video staat de volgende informatie:
“De week van de Lentekriebels roept veel weerstand op en veel mensen vinden de inhoud veel te ver gaan. Deze projectweek is voor alle basisscholen en leert jonge kinderen op een expliciete manier over seksualiteit. Maar gaat deze les methode niet veel te ver?”

Drs. Elise van Hoek (NPV Zorg) over genderdysforie en lesmateriaal op scholen – Uitgelicht! 14 maart 2023

Op 14 maart 2023 was drs. Elise van Hoek te gast in het programma Uitgelicht! van Family7. Zij sprak in dit programma over genderdysforie en lesmateriaal op scholen. Met dank aan Family7 staat deze video online en kunnen we deze via onze website delen.

Onder de video staat de volgende informatie:
“Kinderen worden in lespakketten voor scholen gevraagd na te denken of ze wel daadwerkelijk jongen of meisje zijn. Steeds meer mensen worstelen met hun genderidentiteit en vragen zich af of ze wel in het juiste lichaam zijn geboren. Waar komt de toename van gendertwijfel vandaan en wat zijn de gevolgen?”

Studiedag van Gereformeerde Bond en HGJB over ‘Transgenderisme’ – Voor in de agenda: 23 november 2022 D.V.

In de nieuwste De Waarheidsvriend kondigen de Gereformeerde Bond en de HGJB een gezamenlijke studiedag aan voor ambtsdragers en jeugdleiders.1 Tijdens de studiedag staan jongeren centraal die worstelen met hun seksuele gerichtheid en -ontwikkeling. De studiedag wordt georganiseerd op 23 november 2022 D.V. van 15.30 uur tot en met 20.30 uur in Woudenberg.

Hoofdprogramma

De opening van de middag en avond wordt verzorgd door drs. J.A.W. Verhoeven, voorzitter van het bestuur van de Gereformeerde Bond. Aansluitend zal Herman van Wijngaarden, contactpersoon van de stichting Hart van Homo’s2, een lezing verzorgen over de misverstanden rond transgenderisme. In De Waarheidsvriend wordt de volgende samenvatting van zijn lezing gegeven:

”Over transgenderisme leven veel misverstanden. Daarom is het goed om eerst een en ander te verduidelijken: wat is het en wat is het niet? Waarin uit zich dit verschijnsel? Belangrijk is ook om te beseffen dat het onderwerp een andere benadering vraagt dan het onderwerp homoseksualiteit. Hoe begeleiden we jongeren in het jeugdwerk hierin?”

De tweede lezing zal verzorgd worden door drs. Elise van Hoek-Burgerhart. Van Hoek is beleidsmedewerker van de NPV.3 Ook van haar lezing wordt een samenvatting gegeven:

”Hoe plaatsen we de plotseling enorm om zich heen grijpende aandacht voor transgenderisme in een breder kader? Welke dieperliggende ideologische gedachten spelen in de populariteit van transgenderisme? En, welke taak hebben de ambtsdragers in hun zorg voor de gemeente, het welzijn van ieder gemeentelid, in de begeleiding van elk gemeentelid persoonlijk.

Workshops

Om 17.30 uur krijgen de deelnemers een broodmaaltijd aangeboden. Na deze maaltijd kunnen de deelnemers kiezen uit twee van de vier workshops. Hieronder wordt in een tabel de omschrijvingen weergegeven.

Nummer Omschrijving Spreker
1. Hoe ga je in het jeugdpastoraat om met jongeren die zich transgender of non-binair noemen. Hoe treed je hen tegemoet? Deze workshop richt zich op jeugdleiders en medewerkers jeugdpastoraat. W. (Wietske) Kruiswijk (MSc.)
2. In deze workshop denken we na over pastoraat ten aanzien van genderdysforie: Welke weg wijst het pastoraat in een tijd dat de kerk een van de invloeden is die mensen vandaag ondergaan? Prof. dr. M.J. (Maarten) Kater
3. Transgenderisme en onze cultuur: Hoe onderkennen we de seculiere ondergrond van dit verschijnsel zonder het goede erin te ontkennen? Dr. M. (Maarten) Klaassen
4. Hoe onderwijs je jongeren in het jeugdwerk over de genderproblematiek? Deze workshop richt zich op jeugdwerkers. H. (Herman) van Wijngaarden

Ten slotte

Na de workshops wordt deze studiedag afgesloten door ds. K. Timmermans. In De Waarheidsvriend wordt verzocht uzelf op te geven vóór 16 november 2022 D.V. via de website van de Gereformeerde Bond.4 De eigen bijdrage aan deze bijeenkomst bedraagt €29,-. Ik hoop dat veel ambtsdragers deze bijeenkomst in hun agenda zetten en ook daadwerkelijk bezoeken. Het is een aangelegen onderwerp, dat veel pastorale tact vraagt van de ambtsdragers en jeugdleiders. Er is veel expertise aanwezig om deze ambtsdragers bij te staan. Van harte aanbevolen!

Voetnoten

Dr. Bart Jan Spruyt: “Er is geen ruimte voor debat over de genderwet” – Uitgelicht! 5 september 2022

Dr. Bart Jan Spruyt was op 5 september 2022 te gast bij Uitgelicht! van Family7. Hij sprak over de nieuwe Transgenderwet waar op 26 september 2022 D.V. over wordt gedebatteerd in de Tweede Kamer. Spruyt is een van de initiatiefnemers van gendertwijfel.nl. Met dank aan Family7 voor de opname.

Nashville-studiedag 12 september 2019 (2): Dr. M. Klaassen – Cultuur-historische lezing “Seksuele Revolutie”

Op 12 september 2019 werd de Nashville studiedag gehouden. De tweede spreker van de dag, dr. Maarten Klaassen, gaf een cultuur-historische lezing ‘seksuele revolutie’. In de komende weken willen we, als de Heere leven spaart, de video’s van de studiedag ook via deze website delen. Dit met dank aan de Werkgroep Nashville Verklaring.