Home » Maatschappij

Categorie archieven: Maatschappij

“Het toelatingsbeleid van scholen staat onder druk” – Prof. dr. Andreas Kinneging sprak zaterdag 25 november 2023 in Katwijk aan Zee

Oude of Andreaskerk in Katwijk. Bron: Wikipedia.

Afgelopen zaterdag, 25 november 2023, organiseerde de Evangelisatiecommissie HHG Katwijk een ochtend met prof. dr. Andreas Kinneging.1 Er was een mooie opkomst met meer dan 100 mensen. Hieronder een kort verslag en de mogelijkheid om de lezing terug te luisteren via ‘Kerkdienst Gemist’.

Vorige week zaterdag vond de lezing plaats van professor Kinneging over de tijdgeest. Lange tijd konden kerken, scholen en gezinnen hun eigen invulling geven aan hun identiteit. Er was een wederzijdse vrijheid, kenmerk van het liberalisme, waarin groepen in de samenleving op vreedzame wijze naast elkaar konden leven. In 1848 is door Thorbecke in de Grondwet vrijheid van vereniging en vergadering en vrijheid van spreken (meningsuiting) vastgelegd, waardoor de kerken ongestoord konden vergaderen. Inmiddels is dat veranderd.

Zo wordt door een van de geheime diensten, de NCTV, conservatieve christenen als een gevaar voor de rechtsstaat beschouwd. Antichristelijke opvattingen zijn opgerukt naar het midden van de samenleving. Reformatorische scholen krijgen steeds meer last van de onderwijsinspectie. Vanuit de politiek worden steeds zwaardere eisen gesteld aan het onderwijs, waarbij het principe van non-discriminatie leidend is, zeker op seksueel gebied. De moderne wetenschap is de waarheid. We constateren dat de meerderheid in de samenleving niet meer van zins is om de minderheid ongehinderd zijn gang te laten gaan. Ook zien we dat het vak godsdienst is veranderd in religie. In het woord godsdienst zit het woord dienen, dat betekent ongelijkheid. Dat terwijl gelijkheid juist de afgod van onze tijd is. Dat botst met elkaar. Zowel bij racisme, homofobie als xenofobie is er sprake van ongelijkheid, wat niet is toegestaan, want gelijkheid is de norm. In Genesis 3 lezen we dat de mens vrij en gelijk wil zijn. De slang vertelt Eva dat als ze de vrucht eet, ze gelijk aan God wil zijn en daarmee ook vrij van Gods heerschappij. Kern van de zondeval is dus dat de mens vrij en gelijk wil zijn. Daarentegen spreekt godsdienst van zelfontkenning en zelfverloochening, wat haaks staat tegenover zelfontplooiing en opkomen voor jezelf. De Franse Revolutie had als beginselen Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. De Bijbel wijst deze beginselen af en staat daarmee haaks tegenover de Franse Revolutie. In de opvoeding moeten kinderen worden gevormd, daarin zijn de ouders de vertegenwoordigers van God. Vrije opvoeding is daarom verkeerd.

Sinds 1848 werd het beginsel van leven en laten leven gehanteerd, zodat kerken konden worden opgericht zonder verhindering door de overheid. Het idee van vrijheid van vereniging is afkomstig van de Amerikaanse Revolutie, the Bill of Rights. Kuyper en Thorbecke hebben dit beginsel voor Nederland toegepast, waarbij twee verhalen opgeld deden: naar binnen het christelijke verhaal, naar buiten het liberale beginsel. Dat beginsel heeft heel lang goed gewerkt, maar dreigt nu steeds meer te worden verlaten. Voorbeelden: het proces van het Clara Wichmaninstituut tegen de SGP, waarin de SGP wordt gedwongen vrouwen op de lijst te plaatsen. De bemoeienis van de onderwijsinspectie met de boekenkeuze op scholen, vooral bij het vak biologie. Het toelatingsbeleid van scholen staat onder druk, want je mag niet discrimineren. Het ontslaan van iemand die qua identiteit niet past in de organisatie, waar hij of zij voor werkt, wordt steeds moeilijker.

De weg vooruit is de weg terug, naar de beginselen die tot voor een aantal decennia geleden nog als leidend golden. Met name politici en voorgangers moeten voor het kerkvolk gaan staan en duidelijk maken waar het om gaat. Op dit moment glijden we af naar een atheïstische, radicaal-individualistische en radicaal-egalitaire maatschappij, met daarboven een totalitaire staat en dreigt de Bijbel een verboden boek te worden. Aldus prof. Kinneging in zijn waarschuwende lezing.

De lezing van prof. Kinneging is hier terug te luisteren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1206/events/recording/170090010001206.

Voetnoten

Welshe naturalisten willen creationistisch onderwijs censureren

Volgens naturalisten moet iedereen, koste wat het kost, Universele Gemeenschappelijke Afstamming accepteren. Al eerder liet bijvoorbeeld EVOKE weten dat men 80% evolutie-acceptatie per Europees land veel te weinig vindt.1 De Raad van Europa bestempelde in 2007 het ‘creationisme’ zelfs als staatsgevaarlijk.2 Maar hoe meer men probeert dit creationistische wereldbeeld met wortel en tak uit te roeien, hoe harder het groeit. Stevigere maatregelen zijn daarom nodig, geen onderwijs maar censuur. Naturalistische wetenschappers roepen de Welshe regering ertoe op om creationistisch onderwijs(materiaal) te verbieden.

De Welshe regering buigt zich momenteel over een nieuw nationaal curriculum. Ze willen het onderwijs in Wales drastisch herzien. In Wales bestaat de mogelijkheid om leerlingen les te geven vanuit het creationistische wereldbeeld. Ook evolutie wordt slechts eenmaal genoemd en dan slechts in het curriculum voor het Voortgezet Onderwijs. Beide zaken zijn een doorn in het oog van de naturalist. Creationistisch onderwijs zou verboden moeten worden. Naturalistisch onderwijs wordt, volgens de naturalist, té laat en té weinig onderwezen. Universele Gemeenschappelijke Afstamming moet daarom al op de basisschool worden aangeboden.

Om de regering met klem op te roepen liet een lobby van 46 naturalistische en theïstisch evolutionistische wetenschappers, leraren en wetenschapsorganisaties van zich horen. Ze schreven begin van deze maand (september 2019) een open brief aan de Welshe minister van Onderwijs, Kirsty Williams. In de open brief voeren ze een pleidooi voor het opnemen van de evolutietheorie in het basisschoolcurriculum en willen ze het ‘creationisme’ verbieden. Naturalisten willen graag een monopolie binnen de wetenschapsbeoefening. De opstellers maken zich ernstige zorgen dat er concurrentie op de markt komt in de vorm van het scheppingsparadigma gebaseerd op het klassieke scheppingsgeloof. Creationistische wetenschap mag geen enkele schijn van kans maken. Universele Gemeenschappelijke Afstamming moet daarentegen verplicht worden gesteld. Kinderen op deze wijze eenzijdig onderwijzen noemen we ook wel indoctrinatie.

De drijvende kracht achter de brief is de organisatie Humanists UK, tot 2017 bekend als de British Humanist Association. Humanists UK wil naar eigen zeggen niet-religieuze mensen met elkaar verbinden. Deze groep leidde in 2014 de ‘succesvolle’ campagne ‘Teach evolution, not creationism!’ in Engeland. Dit leidde tot een verbod op creationistisch onderwijs in Engeland. Nu is het censuurvirus ook naar Wales overgewaaid. De coördinator van de Humanists UK in Wales geeft nota bene aan niet op de hoogte te zijn van creationistisch onderwijs binnen Welshe scholen. Ze geeft wel aan dat de scholen met het nieuwe meer flexibiliteit heeft met betrekking tot de lesinhoud. Hierdoor zou het voor een school nog makkelijker zijn om het scheppingsparadigma als wetenschap te onderwijzen. Een gevecht tegen casusvoorbeelden en daarmee een gevecht tegen windmolens. De oproep tot censuur is helaas niet slechts een humanistisch initiatief, ook Simon Barrow, directeur van de christelijke denktank Ekklesia, steunt de oproep van de naturalisten. Daarnaast heeft de bekende Anglicaanse priester prof. Michael Reiss ondertekend. Gelukkig komen Welshe creationisten als John MacKay in verzet tegen de oproep tot censuur. Volgens hem is het van essentieel belang dat de leerlingen ook weten waar het scheppingsparadigma voor staat. De onafhankelijke religieuze scholen zullen niet getroffen worden door deze mogelijke censuur, zij kunnen in hun lessen nog steeds het creationistische wereldbeeld onderwijzen tegenover het naturalistische wereldbeeld. Een tweemodellen onderwijs is voor de kinderen verrijkender dan eenzijdig onderwijs in de naturalistische natuurfilosofie van Universele Gemeenschappelijke Afstamming. Want dat laatste heet met recht indoctrinatie en heeft niets met vrijdenkerij te maken.3

Dit artikel is geschreven in 2019.

Voetnoten

Nieuw boek ‘Strange New World’ van theoloog dr. Carl R. Trueman nu ook in het Nederlands vertaald en uitgegeven door Uitgeverij Jongbloed

In het voorjaar van vorig jaar verscheen de handzame paperback ‘Strange New World: How Thinkers and Activists Redefined Identity and Sparked the Sexual Revolution’. Toen ik het boek in handen had dacht ik: het zou goed zijn als hier een Nederlandse vertaling van kwam. Nu is het boek bij Uitgeverij Jongbloed verschenen onder de titel: ‘Een vreemde nieuwe wereld: Hoe ons denken over identiteit en seksualiteit veranderde’. Dankbaar dat er nu een vertaling ligt voor de Nederlandse markt.

Boekinformatie

Het boek ‘Een vreemde nieuwe wereld’ is een vereenvoudigde versie van ‘The Rise and Triumph of the Modern Self: Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road to Sexual Revolution’. Het boek bevat een voorwoord van de Nederlandse theoloog dr. Maarten Klaassen, die eveneens lector is voor Bijbels Beraad M/V. Het boek bevat bovendien een voorwoord van de Amerikaanse filosoof dr. Ryan T. Anderson. Anderson werd bekend door zijn boek ‘When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment’. Het verschijnen van laatstgenoemd boek werd door Amazon niet in dank afgenomen en verwijderd uit de boekencollectie.1 Gelukkig is de receptiegeschiedenis van de boeken van Trueman beter. Dr. Carl Trueman promoveerde in 1991 aan de University of Aberdeen op een proefschrift met als titel: ‘Luther’s Legacy: Salvation and English Reformers, 1525-1556’. Momenteel is hij docent Biblical and Religious Studies aan Grove City College. Het boekje bevat een mooie lijst met mensen die het aanbevelen, zoals de ook op deze website bekende SGP-senator mr. Diederik van Dijk, secretaris van The Gospel Coalition Nederland en Vlaanderen dr. Kees van Kralingen en historicus en publicist dr. Bart Jan Spruyt. De meerwaarde is dat er bij het boek ook een studiegids is samengesteld.

Beschrijving

Op de website van Jongbloed wordt een beschrijving gegeven van het boek:

“De identiteitspolitiek die snel aan invloed wint, schept verwarring over aspecten van persoonlijkheid en moraal die ooit vaststonden. Sinds de seksuele revolutie, het homohuwelijk en genderkwesties is het persoonlijke steeds meer gepolitiseerd.

In ‘Een vreemde nieuwe wereld’ beschrijft Carl R. Trueman de historische, filosofische en technologische factoren die de huidige identiteitspolitiek bepalen. Hij biedt niet alleen een toegankelijke analyse van de invloed van technologie en pornografie, maar ook van de culturele ideologie van denkers sinds de Romantiek. Trueman biedt een broodnodig Bijbels perspectief op persoonlijkheid en gaat de confrontatie aan met onze tijd van ‘expressief individualisme’. Hij laat zien hoe we ons kunnen bewegen in een cultuur die vaak vijandig staat tegenover christelijke overtuigingen.

De bijbehorende uitvoerige studiegids nodigt uit tot bespreking en zal online worden aangeboden.“

Aanbeveling van dr. Benno Zuiddam

In de najaarscatalogus 2022 van Uitgeverij Jongbloed wordt het boek aangekondigd onder de titel ‘De huidige tijd in Bijbels perspectief’. Het is een verademing om te zien dat de uitgever nu ná verschillende theïstisch evolutionistische lekenboeken te hebben uitgegeven nu weer een bijbelgetrouw boek uitgeeft. Het boek krijgt in de najaarscatalogus nog een extra aanbeveling van dr. Benno A. Zuiddam. Hij schrijft: “Ideeën hebben gevolgen. Dit boek laat zien hoe de hedendaagse mens de maat van alle dingen werd en daardoor verantwoordelijk is voor de geestelijke en morele crisis van onze tijd.” Van mijn kant wordt het boek ook warm aanbevolen. We hopen dat dit boek tot eer van God is en tot rijke zegen en heil van de naaste mag worden gesteld!

Het boek en de studiegids is verkrijgbaar via de website van Uitgeverij Jongbloed.

Voetnoten

‘Alles is doordrenkt van het evolutionisme’ – Onze jongeren in het hoger onderwijs

Wie door zijn studie meer tegenstrijdige opvattingen moet verwerken dan anderen, begrijpt het spreekwoord; hoge bomen vangen veel wind. Dat geldt ook voor allerlei wind van leer. Omdat je in je studie in het hoger onderwijs meer verantwoordelijkheid krijgt dan anderen, volgen hier tien aanbevelingen.

1. Onderzoek of het Gods wil is dat je hoger onderwijs gaat volgen

De Heere Jezus sprak een gelijkenis uit over het gebruik van talenten. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de hoeveelheid talenten die je kreeg, maar om een goed gebruik ervan. Je moet ze niet begraven, maar ermee woekeren. Je moet de gaven die je kreeg, gebruiken zoals God dat wil, dus om dienstbaar te zijn voor Hem en voor de naaste.

2. Zoek deskundige begeleiding om de juiste studierichting te kiezen

Niet iedereen heeft een helder zicht op de gaven die hij of zij meekreeg. Op de middelbare school kunnen ze je helpen een keuze te maken voor je studierichting. Let er wel op dat je drijfveer niet moet zijn een beroep te kiezen waar je het meeste kunt verdienen, of waar je de hoogste eer kunt krijgen, of nog iets anders dat we niet tot ons levensdoel mogen maken. Ons hoogste verlangen moet zijn Gods wil te doen in ons leven. De Westminster Catechismus vraag 1: Wat is het hoogste doel van de mens? Om God te verheerlijken en zich eeuwig en volkomen in Hem te verheugen.

3. Blijf zo mogelijk thuis wonen

Bij het wegtrekken uit huis verlies je niet alleen sociale controle (die voor iedereen goed is!), maar je verspeelt ook veel tijd door dingen te moeten doen die thuis voor je gedaan worden. Is de reistijd bezwaarlijk, bedenk dat je in de trein meestal goed lezen of studeren kunt. In studentensteden zijn de verleidingen veel, om meegezogen te worden in een verkeerde tijdsbesteding. Ga je toch op kamers, zoek dan aansluiting bij een gemeente van ons kerkverband.

4. Besef dat kennis van de geloofsleer, zoals in de belijdenisgeschriften vastgelegd, noodzakelijk is

Je zult meestal studeren te midden van andersdenkenden. Je wordt dan voortdurend aangesproken op jouw overtuiging. Als er liefde voor de waarheid in je hart is, wil je er misschien weleens iets over vertellen aan anderen, want de Heere wil dat we Hem belijden voor de mensen. Wat is het dan nodig dat je de Bijbelse geloofsleer goed kent. Heb je nog geen belijdenis gedaan, volg dan tenminste de catechisaties trouw. Ook zijn er studentenverenigingen waar men aandacht geeft aan je geestelijke wapenrusting voor de goede strijd.

5. Onderhoud het contact met je ouders optimaal

Probeer thuis het gesprek open te houden en zoveel mogelijk iets te vertellen over wat je tijdens je studie bezighoudt. Het is fijn voor ouders als hun studerende kinderen niet steeds van hen wegkijken, maar oog en hart hebben en houden voor thuis.

6. Onderhoud de contacten met je thuisgemeente en kerkverband

Soms is het voor ouders moeilijk je goed te begeleiden in je studie. Gelukkig is er vanuit onze gemeenten de mogelijkheid om de contacten met je kerkelijke gemeente goed te onderhouden. Geef je studie en je adres door aan de kerkenraad en/of de werkgroep studenten (www.werkgroepstudenten.nl).

7. Als je op kamers bent gaan wonen, laat je dan niet verleiden tot een losbandig kerkelijk leven, waardoor je dreigt los te weken van je kerkverband

Vaak ontwikkel je een kritische houding tegenover wat je meekreeg bij je opvoeding en brengt je leeftijd mee dat je iets nieuws zoekt. Je wordt echter gemakkelijk door schone schijn meegezogen, terwijl je het wezen van de boodschap van je thuisgemeente over het hoofd ziet. Zoek liever gefundeerd te worden in de waarheid dan door oppervlakkige nieuwigheden betoverd te worden.

8. Zoek in je studie een gezond kritische houding vanuit Bijbelse normen

Leg de normen van Gods Woord en onze belijdenis naast wat je allemaal in je studie wordt voorgehouden. Neem niet alles klakkeloos aan. Alles is doordrenkt van het evolutionisme en van een gelijkheidsdenken dat niets meer met scheppingsinstellingen te maken wil hebben. Juist op dit terrein hen je ondersteuning nodig vanuit de geloofsleer en je kerkverband.

9. Onderhoud zo mogelijk goede contacten met studiegenoten

Vooral als je niet meer thuis kunt wonen, is dit nodig. Je weet uit Bunyans ‘Christenreis‘ hoe goed het voor Christen was toen hij gezelschap kreeg op zijn weg. Dat mag jij ook vragen op de weg die je gaat; mocht het de smalle weg toch zijn naar het eeuwige leven!

10. Begin iedere dag met het tijd nemen voor gebed, Schriftlezing en meditatie

Je dagindeling is tijdens je studie meestal anders dan voorheen. Probeer een goede orde aan te houden. Zet het belangrijkste voorop. Neem de tijd voor je persoonlijke gebed en breng al je noden bij de Heere. Lees voor jezelf ordelijk in Gods Woord, zo mogelijk met een verklaring erbij. Lees andere goede boeken, ook van oudvaders, die tot rijke zegen kunnen zijn. Ga je weg niet alleen, maar zoek leiding, met name van de overste Leidsman en Voleinder des geloofs: de Heere Jezus Christus.
Dit artikel is met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen uit het De Saambinder. De bronvermelding luidt: Meeuse, C.J., 2022, Onze jongeren in het hoger onderwijs, De Saambinder 100 (47): 5.