Home » Maatschappij

Categoriearchief: Maatschappij

Nieuw boek ‘Strange New World’ van theoloog dr. Carl R. Trueman nu ook in het Nederlands vertaald en uitgegeven door Uitgeverij Jongbloed

In het voorjaar van vorig jaar verscheen de handzame paperback ‘Strange New World: How Thinkers and Activists Redefined Identity and Sparked the Sexual Revolution’. Toen ik het boek in handen had dacht ik: het zou goed zijn als hier een Nederlandse vertaling van kwam. Nu is het boek bij Uitgeverij Jongbloed verschenen onder de titel: ‘Een vreemde nieuwe wereld: Hoe ons denken over identiteit en seksualiteit veranderde’. Dankbaar dat er nu een vertaling ligt voor de Nederlandse markt.

Boekinformatie

Het boek ‘Een vreemde nieuwe wereld’ is een vereenvoudigde versie van ‘The Rise and Triumph of the Modern Self: Cultural Amnesia, Expressive Individualism, and the Road to Sexual Revolution’. Het boek bevat een voorwoord van de Nederlandse theoloog dr. Maarten Klaassen, die eveneens lector is voor Bijbels Beraad M/V. Het boek bevat bovendien een voorwoord van de Amerikaanse filosoof dr. Ryan T. Anderson. Anderson werd bekend door zijn boek ‘When Harry Became Sally: Responding to the Transgender Moment’. Het verschijnen van laatstgenoemd boek werd door Amazon niet in dank afgenomen en verwijderd uit de boekencollectie.1 Gelukkig is de receptiegeschiedenis van de boeken van Trueman beter. Dr. Carl Trueman promoveerde in 1991 aan de University of Aberdeen op een proefschrift met als titel: ‘Luther’s Legacy: Salvation and English Reformers, 1525-1556’. Momenteel is hij docent Biblical and Religious Studies aan Grove City College. Het boekje bevat een mooie lijst met mensen die het aanbevelen, zoals de ook op deze website bekende SGP-senator mr. Diederik van Dijk, secretaris van The Gospel Coalition Nederland en Vlaanderen dr. Kees van Kralingen en historicus en publicist dr. Bart Jan Spruyt. De meerwaarde is dat er bij het boek ook een studiegids is samengesteld.

Beschrijving

Op de website van Jongbloed wordt een beschrijving gegeven van het boek:

“De identiteitspolitiek die snel aan invloed wint, schept verwarring over aspecten van persoonlijkheid en moraal die ooit vaststonden. Sinds de seksuele revolutie, het homohuwelijk en genderkwesties is het persoonlijke steeds meer gepolitiseerd.

In ‘Een vreemde nieuwe wereld’ beschrijft Carl R. Trueman de historische, filosofische en technologische factoren die de huidige identiteitspolitiek bepalen. Hij biedt niet alleen een toegankelijke analyse van de invloed van technologie en pornografie, maar ook van de culturele ideologie van denkers sinds de Romantiek. Trueman biedt een broodnodig Bijbels perspectief op persoonlijkheid en gaat de confrontatie aan met onze tijd van ‘expressief individualisme’. Hij laat zien hoe we ons kunnen bewegen in een cultuur die vaak vijandig staat tegenover christelijke overtuigingen.

De bijbehorende uitvoerige studiegids nodigt uit tot bespreking en zal online worden aangeboden.“

Aanbeveling van dr. Benno Zuiddam

In de najaarscatalogus 2022 van Uitgeverij Jongbloed wordt het boek aangekondigd onder de titel ‘De huidige tijd in Bijbels perspectief’. Het is een verademing om te zien dat de uitgever nu ná verschillende theïstisch evolutionistische lekenboeken te hebben uitgegeven nu weer een bijbelgetrouw boek uitgeeft. Het boek krijgt in de najaarscatalogus nog een extra aanbeveling van dr. Benno A. Zuiddam. Hij schrijft: “Ideeën hebben gevolgen. Dit boek laat zien hoe de hedendaagse mens de maat van alle dingen werd en daardoor verantwoordelijk is voor de geestelijke en morele crisis van onze tijd.” Van mijn kant wordt het boek ook warm aanbevolen. We hopen dat dit boek tot eer van God is en tot rijke zegen en heil van de naaste mag worden gesteld!

Het boek en de studiegids is verkrijgbaar via de website van Uitgeverij Jongbloed.

Voetnoten

‘Alles is doordrenkt van het evolutionisme’ – Onze jongeren in het hoger onderwijs

Wie door zijn studie meer tegenstrijdige opvattingen moet verwerken dan anderen, begrijpt het spreekwoord; hoge bomen vangen veel wind. Dat geldt ook voor allerlei wind van leer. Omdat je in je studie in het hoger onderwijs meer verantwoordelijkheid krijgt dan anderen, volgen hier tien aanbevelingen.

1. Onderzoek of het Gods wil is dat je hoger onderwijs gaat volgen

De Heere Jezus sprak een gelijkenis uit over het gebruik van talenten. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om de hoeveelheid talenten die je kreeg, maar om een goed gebruik ervan. Je moet ze niet begraven, maar ermee woekeren. Je moet de gaven die je kreeg, gebruiken zoals God dat wil, dus om dienstbaar te zijn voor Hem en voor de naaste.

2. Zoek deskundige begeleiding om de juiste studierichting te kiezen

Niet iedereen heeft een helder zicht op de gaven die hij of zij meekreeg. Op de middelbare school kunnen ze je helpen een keuze te maken voor je studierichting. Let er wel op dat je drijfveer niet moet zijn een beroep te kiezen waar je het meeste kunt verdienen, of waar je de hoogste eer kunt krijgen, of nog iets anders dat we niet tot ons levensdoel mogen maken. Ons hoogste verlangen moet zijn Gods wil te doen in ons leven. De Westminster Catechismus vraag 1: Wat is het hoogste doel van de mens? Om God te verheerlijken en zich eeuwig en volkomen in Hem te verheugen.

3. Blijf zo mogelijk thuis wonen

Bij het wegtrekken uit huis verlies je niet alleen sociale controle (die voor iedereen goed is!), maar je verspeelt ook veel tijd door dingen te moeten doen die thuis voor je gedaan worden. Is de reistijd bezwaarlijk, bedenk dat je in de trein meestal goed lezen of studeren kunt. In studentensteden zijn de verleidingen veel, om meegezogen te worden in een verkeerde tijdsbesteding. Ga je toch op kamers, zoek dan aansluiting bij een gemeente van ons kerkverband.

4. Besef dat kennis van de geloofsleer, zoals in de belijdenisgeschriften vastgelegd, noodzakelijk is

Je zult meestal studeren te midden van andersdenkenden. Je wordt dan voortdurend aangesproken op jouw overtuiging. Als er liefde voor de waarheid in je hart is, wil je er misschien weleens iets over vertellen aan anderen, want de Heere wil dat we Hem belijden voor de mensen. Wat is het dan nodig dat je de Bijbelse geloofsleer goed kent. Heb je nog geen belijdenis gedaan, volg dan tenminste de catechisaties trouw. Ook zijn er studentenverenigingen waar men aandacht geeft aan je geestelijke wapenrusting voor de goede strijd.

5. Onderhoud het contact met je ouders optimaal

Probeer thuis het gesprek open te houden en zoveel mogelijk iets te vertellen over wat je tijdens je studie bezighoudt. Het is fijn voor ouders als hun studerende kinderen niet steeds van hen wegkijken, maar oog en hart hebben en houden voor thuis.

6. Onderhoud de contacten met je thuisgemeente en kerkverband

Soms is het voor ouders moeilijk je goed te begeleiden in je studie. Gelukkig is er vanuit onze gemeenten de mogelijkheid om de contacten met je kerkelijke gemeente goed te onderhouden. Geef je studie en je adres door aan de kerkenraad en/of de werkgroep studenten (www.werkgroepstudenten.nl).

7. Als je op kamers bent gaan wonen, laat je dan niet verleiden tot een losbandig kerkelijk leven, waardoor je dreigt los te weken van je kerkverband

Vaak ontwikkel je een kritische houding tegenover wat je meekreeg bij je opvoeding en brengt je leeftijd mee dat je iets nieuws zoekt. Je wordt echter gemakkelijk door schone schijn meegezogen, terwijl je het wezen van de boodschap van je thuisgemeente over het hoofd ziet. Zoek liever gefundeerd te worden in de waarheid dan door oppervlakkige nieuwigheden betoverd te worden.

8. Zoek in je studie een gezond kritische houding vanuit Bijbelse normen

Leg de normen van Gods Woord en onze belijdenis naast wat je allemaal in je studie wordt voorgehouden. Neem niet alles klakkeloos aan. Alles is doordrenkt van het evolutionisme en van een gelijkheidsdenken dat niets meer met scheppingsinstellingen te maken wil hebben. Juist op dit terrein hen je ondersteuning nodig vanuit de geloofsleer en je kerkverband.

9. Onderhoud zo mogelijk goede contacten met studiegenoten

Vooral als je niet meer thuis kunt wonen, is dit nodig. Je weet uit Bunyans ‘Christenreis‘ hoe goed het voor Christen was toen hij gezelschap kreeg op zijn weg. Dat mag jij ook vragen op de weg die je gaat; mocht het de smalle weg toch zijn naar het eeuwige leven!

10. Begin iedere dag met het tijd nemen voor gebed, Schriftlezing en meditatie

Je dagindeling is tijdens je studie meestal anders dan voorheen. Probeer een goede orde aan te houden. Zet het belangrijkste voorop. Neem de tijd voor je persoonlijke gebed en breng al je noden bij de Heere. Lees voor jezelf ordelijk in Gods Woord, zo mogelijk met een verklaring erbij. Lees andere goede boeken, ook van oudvaders, die tot rijke zegen kunnen zijn. Ga je weg niet alleen, maar zoek leiding, met name van de overste Leidsman en Voleinder des geloofs: de Heere Jezus Christus.
Dit artikel is met toestemming van de auteur en de redactie overgenomen uit het De Saambinder. De bronvermelding luidt: Meeuse, C.J., 2022, Onze jongeren in het hoger onderwijs, De Saambinder 100 (47): 5.