Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig voor het symposium ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ en de aanmelding hiervoor.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon, die gemachtigd is de organisator van het symposium ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ te vertegenwoordigen.

2.   Deelnemer: de persoon die zich heeft opgegeven voor het symposium en een overeenkomst op afstand aangaat met de organisator.

3.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de organisator georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

4.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Deelnemer en Organisator gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

5.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

6.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7.   Dag: kalenderdag.

8.   Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

9.   Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Deelnemer of Organisator in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de Congresorganisator de organisator van het symposium ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’te vertegenwoordigen.

Organisatie:
particulier initiatief van een medewerker van Dutch Creation Science

Contactgegevens via de website www.dutchcreationscience.com.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Organisator en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Organisator en Deelnemer.

2.   Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Deelnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal met het verzenden van de opgave, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Organisator zijn in te zien en zij op verzoek van de Deelnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.


3.   Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Deelnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Deelnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.


Artikel 4 – Het aanbod

1.   Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Deelnemer mogelijk te maken. Als de Congresorganisator gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Congresorganisator niet.

2.   Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Deelnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o    de prijs;

o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o    de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

o    de wijze waarop de Deelnemer voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;


Artikel 5 – De overeenkomst

1.   De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.   Indien de Deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Organisator onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Deelnemer de overeenkomst ontbinden.

3.   Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Organisator passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.

4.   De Organisator kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Organisator op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Annulering

1.   Bij de aankoop van producten heeft de Deelnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het formulier van het product door of namens de Deelnemer.

2.   Annulering met aftrek van 10% administratiekosten is mogelijk tot 7 dagen voor afgaande het symposium. De overige 90% ontvangt deelnemer retour.

3.   Bij annulering binnen een week voor de dag dat het symposium begint, ontvangt Deelnemer 50% van de kosten retour.

4.   Bij niet op komen dagen op de dag van het symposium, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.

5.   De Organisator is gerechtigd het symposium om alle haar moverende redenen af te gelasten, op een andere datum te houden, of anderszins te wijzigen. Dit is met inbegrip van de aangekondigde sprekers. Bij het annuleren of wijzigen door de Organisator is Deelnemer gerechtigd het betaalde/afgeschreven bedrag terug te ontvangen, maar is niet gerechtigd tot schadevergoeding.

Artikel 7 – De prijs

1.   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd.

2.   De prijzen zijn inclusief lunch en koffie.

Artikel 8 – Betaling

1.   Voorzover niet anders overeengekomen worden de door de Deelnemer verschuldigde bedragen overgeschreven naar de rekening van de Organisatie.  

2.   De Deelnemer heeft de plicht om gegevens als naam, woonplaats en welke dag(en) het betref(t)(fen) bij de betaling te vermelden.

3.   De Deelnemer ontvangt een bevestiging wanneer de betaling bijgeschreven is op de rekening van de Organisatie.